FURTUNA“, eveniment teatral de amploare, pe scena Casei de Cultură din Mangalia!

0
226

furtuna-mangalia-scoala-gala-galaction

Unul din­tre cele mai ambi­ţi­oa­se pro­iec­te şco­la­re, pie­sa de tea­tru „Furt­u­na“ a lui Sha­kes­pea­re, va fi fina­li­zat mâi­ne, dumi­ni­că, de la ore­le 18.00, pe sce­na Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia. 70 de elevi, de la Şcoa­la Gene­ra­lă „Gala Galac­tion“, cu vâr­ste cuprin­se între 6 şi 14 ani, sub coor­do­na­rea acto­ru­lui Mir­cea Tudo­să, vor încân­ta nume­ro­sul public din Man­ga­lia cu una din­tre cele mai spu­moa­se come­dii ale lui Wil­li­am Shakespeare.

Eve­ni­men­tul tea­tral, care con­sti­tu­ie un uni­cat de gen în zona Man­ga­li­ei, se va bucu­ra de atenţia a sute de local­nici şi, toc­mai de ace­ea, orga­ni­za­to­rii roa­gă publi­cul să vină din timp la spec­ta­col şi să nu pără­seas­ca sala de spec­ta­co­le până la final.

Potri­vit regi­zo­ru­lui pie­sei de tea­tru, Mir­cea Tudo­să, actor pro­fe­si­o­nist, pro­iec­tul „Furt­u­na“ a dema­rat în luna febru­a­rie a aces­tui an şi, de atunci, atât cei mici, cât şi coor­do­na­to­rii lor, au fost puşi la grea încer­ca­re: „Am lucrat foar­te mult cu copi­ii. Au învă­ţat cum să se miş­te pe sce­nă, cum să fra­ze­ze, cum să gân­deas­că rolul şi cum să îl per­so­na­li­ze­ze. Pie­sa este o ada­pa­re pen­tru ele­vii de la „Gala Galac­tion“, fiind una din­tre come­di­i­le cele mai cunos­cu­te şi mai juca­te ale lui Ska­kes­pea­re. Puţi­nă lume ştie că, pri­me­le mani­fes­tări de artă tea­tra­lă din spa­ţi­ul româ­nesc au avut loc la His­tria, Cal­la­tis şi Tomis. Pie­sa noas­tră vine în con­tex­tul în care, acum, în acest spa­ţiu nu prea exis­tă pro­iec­te cul­tu­ra­le semi-pro­fe­si­o­nis­te de acest nivel“.

Mir­cea Tudo­să roa­gă publi­cul spec­ta­tor să vină la timp, mai ales că sala nu are decât 300 de locuri şi pot ris­ca să nu mai găseas­că locuri. Mai mult, pe par­cur­sul celor o oră şi 35 de minu­te, spec­ta­to­rii nu vor putea pără­si sala, pen­tru că ele­vii vor juca şi prin­tre sca­u­ne. Intra­rea este gratuită.

sur­sa: editiadesud.ro, 11.06.2016.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Facebook
Locuri de mun­ca in Mangalia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply