Extinderea programului de lucru cu publicul al SPCLEP Mangalia, în perioada alegerilor

0
338

spclep-buletinÎn sco­pul asi­gu­ră­rii cadru­lui nece­sar des­fă­șu­ră­rii în con­di­ții opti­me a pro­ce­su­lui elec­to­ral din data de 05.06.2016, în cadrul Ser­vi­ci­u­lui Public Comu­ni­tar Local de Evi­den­ță a Per­soa­ne­lor Man­ga­lia s‑au sta­bi­lit urmă­toa­re­le:

- Extin­de­rea pro­gra­mu­lui de lucru cu publi­cul, ast­fel: în data de sam­ba­ta, 04.06.2016, între ore­le 08:00–16:00, iar în data de dumi­ni­ca, 05.06.2016, între ore­le 07:00–21:00.

În ambe­le zile se vor putea atât depu­ne, cât și ridi­ca acte­le de iden­ti­ta­te.

- Inten­si­fi­ca­rea depla­să­ri­lor cu sta­ția mobi­lă pen­tru per­soa­ne­le netrans­por­ta­bi­le sau afla­te la dis­tan­țe mari față de sedi­ul SPCLEP Man­ga­lia.

- Trans­mi­te­rea de invi­ta­ții către per­soa­ne­le care nu dețin acte de iden­ti­ta­te sau dețin acte de iden­ti­ta­te cu ter­me­nul de vala­bi­li­ta­te expi­rat, pen­tru a se pre­zen­ta la sedi­ul SPCLEP.

- Solu­țio­na­rea cazu­ri­lor par­ti­cu­la­re ale soli­ci­tan­ți­lor care nu înde­pli­nesc con­di­ți­i­le nece­sa­re eli­be­ră­rii căr­ții de inden­ti­ta­te prin eli­be­ra­rea de cărți pro­vi­zo­rii.

Având în vede­re cele pre­zen­ta­te mai sus, rugăm cetă­țe­nii să-și veri­fi­ce vala­bi­li­ta­tea actu­lui de iden­ti­ta­te pe care îl dețin!

31 mai  2016. Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok

Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply