Elevi ai Liceului “Ion Bănescu” au beneficiat de un stagiu de pregătire în Portugalia

0
848

1portugalia-ion-banescu-

     Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu” din Man­ga­lia este bene­fi­ci­a­rul pro­iec­tu­lui Eras­mus+ ”Este­ti­că și pro­fe­sio­na­lism prin mobi­li­ta­te euro­pea­nă de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă”, con­tract nr. 2015–1‑RO01- KA102-014577. Pro­iec­tul este finan­țat de Comi­sia Euro­pea­nă și ges­tio­nat de Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Pro­gra­me Comu­ni­ta­re în Dome­ni­ul Edu­ca­ți­ei și For­mă­rii Pro­fe­sio­na­le (ANPCDEFP).

     În peri­oa­da 09.05.2016 — 27.05.2016, 16 elevi din cla­sa a XI‑a C, cali­fi­ca­rea „Coa­for sti­list”, înso­țiți de prof. Cori­na Miha­la­che, au par­ti­ci­pat la mobi­li­ta­tea de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă și pla­sa­ment în Por­tu­ga­lia.

2portugalia-ion-banescu-

     Par­ti­ci­pan­ții au efec­tu­at sta­gi­ul de pre­gă­ti­re prac­ti­că în saloa­ne de este­ti­ca și îngri­ji­rea cor­pu­lui ome­nesc în ora­șul Bar­ce­los din Por­tu­ga­lia, unde au dobân­dit cunoş­tinţe refe­ri­toa­re la: con­si­li­e­rea cli­en­te­lor, con­ce­pe­rea coa­fu­ri­lor, adap­ta­rea coa­fu­ri­lor la carac­te­ris­ti­ci­le cli­en­tei, ondu­la­rea păru­lui prin dife­ri­te teh­nici, întin­de­rea păru­lui, rea­li­za­rea dife­ri­te­lor tipuri de coa­furi, pre­cum și abi­li­tă­ţi de: iden­ti­fi­ca­rea cerinţe­lor cli­en­tei, selec­ta­rea resur­se­lor nece­sa­re rea­li­ză­rii coa­fu­rii, eva­lu­a­rea rezul­ta­te­lor obți­nu­te la fina­lul ope­ra­țiu­nii de coa­fa­re, comu­ni­ca­rea într‑o lim­bă de cir­cu­la­ție inter­națio­na­lă.

3portugalia-ion-banescu-

     Par­ti­ci­pan­ții și-au dezvol­tat com­pe­tenţe­le de apli­ca­re a legi­sla­ţi­ei pri­vind igie­na, secu­ri­ta­tea mun­cii şi pro­te­cţia mediu­lui, ondu­la­rea păru­lui folo­sind dife­ri­te teh­nici de lucru, con­ce­pe­rea coa­fu­rii ținȃnd cont de par­ti­cu­la­ri­tă­ți­le cli­en­tei, rea­li­za­rea coa­fu­ri­lor folo­sind dife­ri­te teh­nici de lucru și cu o anu­mi­tă tema­ti­că.

4portugalia-ion-banescu-

     Pe lân­gă pro­gra­mul de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă, ele­vii au bene­fi­ci­at și de un pro­gram cul­tu­ral care a con­stat în excur­sii în loca­li­tă­ți­le Pon­te de Lima, Via­na Cas­te­lo, Bra­ga, Gui­ma­ra­es, Valen­ca, Por­to, unde au vizi­tat dife­ri­te obiec­ti­ve isto­ri­ce și cul­tu­ra­le ale Por­tu­ga­li­ei și au avut pri­le­jul de a con­tem­pla pei­sa­je­le încân­tă­toa­re ale aces­tei țări.

     Direc­tor,                                                        Coor­do­na­tor pro­iect,

     Prof. Cori­na Miha­la­che                            Prof. Cera­se­la Cozoș.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply