Cum afli la ce secție de vot trebuie să mergi

0
259

cumaflilacesectiedevotare

Accesând site-ul www.registrulelectoral.ro poți să afli cu exac­ti­ta­te la ce sec­ție de vot ești arondat.

Este impor­tant ca cetă­țe­nii să se infor­meze din timp unde tre­bu­ie să vote­ze. Asta pen­tru că, în ulti­mii ani, sec­ți­i­le de vota­re au fost reor­ga­ni­za­te de atâ­tea ori încât oame­nii au ajuns să se între­be de fie­ca­re dată unde (și nu pe cine) votea­ză, deși nu sunt deloc… tur­men­tați. Pen­tru cei care vor să știe sigur unde tre­bu­ie să mear­gă pen­tru a‑și exer­ci­ta drep­tul la vot, Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă a ela­bo­rat un site care ofe­ră posi­bi­li­ta­tea tutu­ror româ­ni­lor să afle unde tre­bu­ie să mear­gă pen­tru a‑și ale­ge pri­ma­rul, con­si­li­e­rii locali și pe cei județeni.

Tot ce tre­bu­ie să facă ale­gă­to­rii este să acce­se­ze link-ul www.registrulelectoral.ro și să com­ple­te­ze case­te­le din par­tea de sus a site-ului („Află unde este sec­ția ta de vota­re”).

În pri­ma case­tă, cei inte­re­sați tre­bu­ie să alea­gă opțiu­nea „Ale­geri loca­le 2016”, apoi tre­bu­ie să com­ple­te­ze codul nume­ric per­so­nal și nume­le de fami­lie. Apoi, ale­gă­to­rii tre­bu­ie doar să mai com­ple­te­ze un cod de veri­fi­ca­re, după care să ape­se buto­nul „Cau­tă”. În secun­da urmă­toa­re vor fi afi­șa­te numă­rul, adre­sa și loca­li­za­rea pe har­tă a sec­ți­ei de vota­re la care este aron­dat cel care a com­ple­tat datele. 

Potri­vit Regis­tru­lui sec­ți­i­lor de vota­re, în toa­tă țara sunt orga­ni­za­te 18.616 sec­ții de vota­re. Din­tre aces­tea, 544 se află în în jude­țul Con­stan­ța. La nive­lul muni­ci­pi­u­lui reșe­din­ță de județ sunt orga­ni­za­te 210 sec­ții, inclu­zând și sin­gu­ra sec­ție de vota­re din sta­țiu­nea Mama­ia, afla­tă la Vila 26. Con­form celor mai recen­te date, în Româ­nia sunt înre­gis­tra­te 18.275.109 per­soa­ne cu drept de vot, din­tre care 629.725 sunt în jude­țul Constanța.

Ade­li­na Ian­cu, telegrafonline.ro, 04.06.2016.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Facebook
Locuri de mun­ca in Mangalia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply