Corul de copii “Callatis” din Mangalia la festivitatea de premiere a Campionatului European feminin de șah

0
204

AGERPRES: În sea­ra zilei de 7 iunie s‑a des­fă­șu­rat la Mama­ia, în cadrul hote­lu­lui Coman­dor, pre­mi­e­rea par­ti­ci­pan­te­lor la CE femi­nin de șah. Titlul con­ti­nen­tal a reve­nit spor­ti­vei Anna Ushe­ni­na (Ucrai­na), fos­tă cam­pi­o­na­nă mondi­a­lă, meda­li­i­le de argint și bronz au reve­nit spor­ti­ve­lor Sabri­na Vega Guti­er­rez (Spa­nia) și Antoa­ne­ta Ste­fa­no­va (Bul­ga­ria).

coruldecopiicallatis1

Au par­ti­ci­pat 112 șahis­te din 27 de țări, iar com­pe­ti­ția a fost urma­ri­tă live pe inter­net de zeci de mii de iubi­tori ai șahu­lui, con­sti­tu­ind tot­o­da­tă o exce­len­tă pro­mo­va­re a lito­ra­lu­lui româ­nesc.

În cadrul fes­ti­vi­tă­ții de pre­mi­e­re, corul de copii  “Cal­la­tis”, diri­jat de prof. Tra­ian Broas­că a pre­zen­tat 4 cân­te­ce care au fost foar­te bine pri­mi­te de către public.
coruldecopiicallatis2

Tine­rii inter­preți au cân­tat pe 4 voci cu o deo­se­bi­tă vir­tu­o­zi­ta­te, ener­gia și expre­si­vi­ta­tea aces­to­ra încân­tând pe cei pre­zenți care au acla­mat la sce­nă des­chi­să și și-au expri­mat apre­ci­e­ri­le față de acest moment artis­tic deo­se­bit.

Fede­ra­ția Româ­nă de Șah mul­țu­meș­te coru­lui “Cal­la­tis” și prof. Tra­ian Broas­că pen­tru pre­zen­ța la aceas­tă fes­ti­vi­ta­te!

Vla­di­mir Dani­lov,
Maes­tru Inter­națio­nal Secre­tar Gene­ral FR Șah.

Sur­sa: agerpres.ro


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele