Constanţa ţânţarilor! Să vă fie ruşine! Ne înjosiţi pe noi şi pe copii. Până când?

0
243

tantar

Ziua de Con­stan­ta: A tre­cut cam­pa­nia elec­to­ra­lă, iar con­stă­nţe­nii nu mai par să exis­te abso­lut deloc pe har­ta men­ta­lă a sti­ma­bi­li­lor poli­ti­cieni locali. „Adio şi un praz ver­de, dragi con­stă­nţeni, cu pro­ble­me­le voas­tre cu tot“, par să ne trans­mi­tă aleşii cu fie­ca­re oca­zie pe care o prind. Ştiu, s‑a mai zis lucrul aces­ta, au scris zia­re­le, au pre­zen­tat tele­vi­ziu­ni­le, au anu­nţat radi­o­u­ri­le, dar degea­ba. Dez­in­vol­tu­ra pe care oame­nii poli­tici o ara­tă când vine vor­ba de expe­di­e­rea cu nonşa­lanţă a pro­ble­me­lor noas­tre rea­le, ale con­stă­nţe­ni­lor de rând, mie mi se pare mai degra­bă stri­gă­toa­re la cer decât de înţe­les sau de aştep­tat. Şi spun dez­in­vol­tu­ră doar pen­tru a nu folo­si cuvin­te mai dure, pe care însă cu sigu­ranţă sti­ma­bi­lii le meri­tă.

Păi cum alt­fel să cata­lo­găm ati­tu­di­nea cel puţin lip­si­tă de inte­res pe care aleşii o afi­şea­ză când încer­căm să le supu­nem atenţi­ei pro­ble­me care, deşi poa­te pe domnii în cau­ză nu îi afec­tea­ză, pe noi ne ating şi încă foar­te mult?! Iar aici mă refer, în prin­ci­pal, la pro­ble­ma insec­te­lor care de câte­va zile bune, au pus stă­pâ­ni­re pe puţi­ne­le par­curi şi spa­ţii verzi pe care le avem în oraş, pe pre­su­pu­se­le locuri de joa­că, făcând pră­păd. Bun, sunt de acord că nu este pro­priu-zis vina auto­ri­tă­ţi­lor, că doar nu au adus ele valu­ri­le de insec­te.

Dezinsecţie în bătaie de joc, pe banii noştri

Dar ceva se poa­te face în pri­vinţa asta, nu? Că doar sunt bani publici, adi­că banii noş­tri, ai con­stă­nţe­ni­lor de rând, din care sunt achi­ta­te sume­le către fir­ma ce se ocu­pă cu dez­in­se­cţia. Iar pe banii noş­tri, băta­ia de joc pare să nu aibă limi­te. Se plâng părinţii de zile întregi că domnii cu dez­in­se­cţia stro­pesc într‑o doa­ră, oco­lind par­cu­ri­le, spa­ţi­i­le verzi şi locu­ri­le de joa­că, au făcut peti­ţii în acest sens (vă daţi sea­ma în ce hal am ajuns, din moment ce am ajuns să facem peti­ţii până şi pen­tru un lucru care ar tre­bui să fie de la sine înţe­les, un lucru de bun-simţ), scrie pre­sa de zile întregi des­pre pro­ble­ma asta (căci, între timp, a ajuns să fie o ade­vă­ra­tă pro­ble­mă), iar pe domnii aleşi locali îi doa­re fix în cot de toa­te astea.

Con­ti­nu­a­rea, în ziuaconstanta.ro, luni, 27.06.2016.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply