Claudiu Palaz: „Am fost amenințat de PNL, că o să văd eu ce o să pățesc…”

1
241

ClaudiuPalaz (Small)

TOMIS NEWSINTERVIU Claudiu Palaz: „Am fost amenințat de PNL, că o să văd eu ce o să pățesc… Gheorghe Dragomir mi‑a spus la Peștera că nu vrea să îl dea jos pe Nicușor Constantinescu”.

Ale­ge­ri­le loca­le s‑au înche­iat, con­fi­gu­ra­ția poli­ti­că a Con­stan­ței la nivel de muni­ci­piu și județ s‑a tran­șat, iar nego­ci­e­ri­le ar tre­bui să fie în toi. Numai că nu sunt. Pre­șe­din­te­le PMP Con­stan­ța, Cla­u­diu-Ior­ga Palaz, care a intrat și în Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal (CLM) și în Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța (CJC) cu câte trei can­di­dați, este cel mai „cur­tat” poli­ti­cian al Con­stan­ței. Prac­tic, cei trei con­si­li­eri din CLM și cei trei din CJC tran­șea­ză soar­ta pro­iec­te­lor. Palaz a anun­țat că, în prin­ci­piu, nu va cola­bo­ra cu PNL, de alt­fel a și decli­nat invi­ta­ția publi­că a pre­șe­din­te­lui Ghe­or­ghe Dra­go­mir, anun­țând că nu va bate pal­ma „cu cei care au avut o cam­pa­nie mur­da­ră”. Din­co­lo de ide­o­lo­gia poli­ti­că, Palaz anun­ță că îl inte­re­sea­ză doar pro­iec­te­le pen­tru con­stăn­țeni și, tot­o­da­tă, nu va par­ti­ci­pa la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din toam­nă. Des­pre toa­te aces­tea, dar și des­pre alte subiec­te arză­toa­re, am dis­cu­tat cu Cla­u­diu Palaz, care a fost ama­bil să ne ofe­re un amplu inter­viu: 

Repor­ter: Con­clu­zia după ale­ge­ri­le loca­le?

Palaz: A fost o cam­pa­nie ati­pi­că după noua legi­sla­ție, în schimb insist pe fap­tul că s‑au fra­u­dat ale­ge­ri­le și știți foar­te bine că am și des­co­pe­rit lucrul aces­ta, deci nu vor­besc în necu­noș­tin­ță de cau­ză. Nu ne dez­vă­țăm de lucrul aces­ta și, pro­ba­bil, va tre­ce foar­te mult timp până când vom încer­ca să nu mai furăm la ale­geri, noi româ­nii sau cei care prac­ti­că lucrul aces­ta. Dar, hoțul neprins e negus­tor cin­stit, astea sunt lucru­ri­le, nu stăm să ne plân­gem, mer­gem mai depar­te. A fost un vot cred dat de con­stăn­țeni nu nea­pă­rat pen­tru a face o schim­ba­re, cred că a fost un vot anti! În loca­li­tăți con­du­se de PNL s‑a dat vot anti PNL și s‑a votat PSD, unde a fost PSD la con­du­ce­re, s‑a votat anti! Cred că a fost prin­ci­pi­ul care a guver­nat actu­a­le­le ale­geri. PMP a intrat cu trei con­si­li­eri la muni­ci­piu și trei la județ. S‑au făcut niș­te chi­chi­țe teh­ni­ce de către pre­fect, prin pozi­țio­na­rea pe bule­ti­ne­le de vot, care pe mine m‑au dez­a­van­ta­jat, dar mer­gem mai depar­te.

Insist: a fost o fra­u­dă elec­to­ra­lă a PNL

Repor­ter: În dimi­nea­ța ale­ge­ri­lor ați tras un sem­nal de alar­mă pri­vind noul sis­tem de vot. Apoi, a fost și o pro­ble­mă la școa­la nr. 1. Care sunt nere­gu­li­le aces­tui nou sis­tem de vot?

Palaz: Eu cred că acest sis­tem de vot a fost pus ca să gire­ze fra­u­da elec­to­ra­lă. Dacă vă adu­ceți amin­te, la 9:00 când am votat nici nu mă gân­deam că se va folo­si. Dar, fiind pro­fe­si­o­nist și fost pre­fect, am ana­li­zat pro­ce­du­ra de vota­re, gân­din­du-mă că este una bună și că nu lasă posi­bi­li­ta­tea ale­ge­ri­lor. Toc­mai că acest sis­tem cre­ea­ză aceas­tă posi­bi­li­ta­te! Dacă vă adu­ceți amin­te, am spus că acel ope­ra­tor cu cal­cu­la­to­rul în față ar fi fost corect și să sem­ne­ze, să își asu­me, numă­rul de per­soa­ne care au votat. Când i‑am cerut celui din sec­ția de vota­re a refu­zat total, că de ce să facă acest lucru? Eh, toc­mai, asta s‑a întâm­plat! Sis­te­mul dă posi­bi­li­ta­tea intro­du­ce­rii manu­a­le a CNP-uri­lor în cal­cu­la­tor, ceea ce a cre­at aceas­tă bre­șă în sis­tem: la 17:00, la școa­la nr. 1, s‑au intro­dus 12 CNP-uri ale per­soa­ne­lor care nu au fost pre­zen­te la vota­re! Aces­te 12 per­soa­ne pot între­ba către cine s‑au dus votu­ri­le lor? (…) Aceas­tă fra­u­dă s‑a făcut cu con­cur­sul tutu­ror celor din sec­ție. Au fost sec­ții de vota­re ai căror mem­bri au votat pro­ce­se­le ver­ba­le cu 3–4 ore îna­in­te! Nu ai cum să sem­nezi pro­ce­se ver­ba­le „în alb”, ci după numă­ra­rea votu­ri­lor! Au fost ina­d­ver­ten­țe în momen­tul în care s‑au pre­dat și nu ieșeau bule­ti­ne­le nule cu cele anu­la­te ș.a.m.d., pro­ba­bil cei din sec­ți­i­le unde s‑a fra­u­dat s‑au strâns sem­nă­tu­ri­le, urmând, la sfâr­și­tul numă­ră­rii, să pună cap la cap cum și-ar fi dorit pre­șe­din­te­le sec­ți­ei de vota­re să iasă aceas­tă numă­ră­toa­re. A fost un blat al par­ti­de­lor care au avut con­tro­lul, insist că a fost un blat al PNL! Asta este sen­za­ția mea. De ce? Pen­tru că PNL s‑a opus, inclu­siv când am des­co­pe­rit fur­tul celor 700 de bule­ti­ne dintr‑o sec­ție, PNL a fost cel care a insis­tat la BEM să se redes­chi­dă sec­ția, în con­di­ți­i­le în care eu reu­și­sem în urma unor pre­siuni, cu pre­sa de față, să închid acea sec­ție. Totuși, ace­le bule­ti­ne au fost fura­te și nici în ziua de azi nu avem o pozi­ție cla­ră a insti­tu­ți­i­lor cu ce s‑a întâm­plat cu ace­le bule­ti­ne. Cei care insis­tau să des­chi­dem sec­ția erau mem­bri PNL!

Repor­ter: Cum expli­cați pre­zen­ța foar­te scă­zu­tă la vot pe muni­ci­piu?

Palaz: În tim­pul cam­pa­niei, când mer­geam pe teren, toa­tă lumea îmi spu­nea că degea­ba ies la vot! Era o psi­ho­ză, nu știu cum să‑i spun… „de ce să votăm? Ori­cum tot ei ies…”, refe­rin­du-se tot la gru­pa­rea Mază­re-Con­stan­ti­ne­scu. Noi am insis­tat foar­te tare să vină la vot. Se pare că nu am reu­șit să con­vin­gem, cul­mea este că s‑a mobi­li­zat acti­vul de par­tid al PSD și s‑a văzut în pro­cen­te fap­tul că acest elec­to­rat a con­tat foar­te mult în ecu­a­ție. Am insis­tat foar­te mult că obiec­ti­vul meu au fost tine­rii. Nu au ieșit în număr foar­te mare, păcat că nu au înțe­les și că încă patru ani ne vom plân­ge în con­ti­nu­a­re că nu s‑a schim­bat nimic în Con­stan­ța…

Repor­ter: Trei con­si­li­eri PMP la muni­ci­piu și trei la județ. Prac­tic, soar­ta pro­iec­te­lor din con­si­liu se va juca în func­ție de deci­zia PMP: Sun­teți „cur­tat” în peri­oa­da aceas­ta?

Palaz: Ni s‑au rupt tele­foa­ne­le, într-ade­văr. Am avut o înțe­le­ge­re punc­tu­a­lă cu cei de la PSD, mi se pare firesc să valo­ri­fic votu­ri­le pe care le-am obți­nut în Con­stan­ța și să reu­șesc să imple­men­tez pro­iec­te­le! Veți obser­va că PMP își va pro­mo­va pro­mi­siu­ni­le pe care le‑a făcut în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, pre­sa va fi pre­zen­tă la toa­te aces­te pro­iec­te și veți vedea cum le vom imple­men­ta. Nu am can­di­dat doar de dra­gul de a avea niș­te voturi în buzu­nar ca să ies con­si­li­er local, ci ca să imple­men­tez pro­iec­te. Alt­fel, nu exis­tăm pen­tru con­stăn­țeni. De alt­fel, nici un om poli­tic nu ar tre­bui să facă asta. Veți vedea că mulți din­tre cei care s‑au bătut cu cără­mi­da în piept și care i‑au păcă­lit pe con­stăn­țeni că se vor bate pen­tru ei, vor ple­ca în Par­la­ment! Eu nu voi ple­ca în Par­la­ment, voi rămâ­ne pen­tru con­stăn­țeni în CJC patru ani de zile și mă voi bate pen­tru ei! Iar, eu sunt curi­os cum vor reu­și să se jus­ti­fi­ce în fața con­stăn­țe­ni­lor cei care vor ple­ca în Par­la­ment, de la PNL, care i‑au min­țit că se vor bate pen­tru dum­ne­a­lor! În ceea ce pri­veș­te CLM, nu avem nici o func­ție de vice­pri­mar, nu intrăm în guver­na­rea loca­lă, ne vom înțe­le­ge punc­tu­al pe diver­se pro­iec­te. Nu voi avea o ati­tu­di­ne de Gică-con­tra în CLM, dacă sunt pro­iec­te bune pen­tru con­stăn­țeni le voi pro­mo­va, dacă sunt pro­iec­te de grup pro­ba­bil veți avea, dum­ne­a­voas­tră media, par­te de o carac­te­ris­ti­că pe care am avut‑o din­tot­dea­u­na.

Felix Stroe s‑a deli­mi­tat de gru­pa­rea Mază­re-Con­stan­ti­ne­scu. Gabriel Comă­ne­scu dic­tea­ză în PNL

Repor­ter: Ce v‑au pro­mis cei de la PSD pen­tru a for­ma majo­ri­tăți? Dar cei de la PNL?

Citi­ti arti­co­lul inte­gral în tomisnews.ro, 19 iunie 2016.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Fra­u­da este ce ati facut voi la Man­ga­lia cu Cos­ti Bir­bo­ra si Cristi Ilghe.
    Este posi­bil sa‑i excluzi din par­tid pe pri­mii doi ca sa ajun­ga nepo­ti­ca con­si­li­er local?
    Mai aveti tupe­ul sa‑i acu­zati pe altii, voi sun­teti jos­nici!
    Nu inte­leg un sin­gur lucru, de ce Base va per­mi­te asa ceva?

Leave a Reply