APEL la VOLUNTARIAT: Fă-le vacanța frumoasă copiilor din centrele de plasament din Constanţa!

0
761

apel voluntariat iunie 2016 - cover photo

Pro­gra­mul edu­ca­țio­nal Ajun­gem MARI lansea­ză un nou apel la volun­ta­ri­at către cei ce vor să dăru­ias­că vara aceas­ta din tim­pul lor celor 170 copii din cen­tre­le de pla­sa­ment din Con­stanţa. Dăru­ind doar două ore pe săp­tămâ­nă, volun­ta­rii Ajun­gem MARI le devin copi­i­lor pri­e­te­ni, pro­fe­sori şi men­tori şi le pot schim­ba vii­to­rul!

Ape­lul la volun­ta­ri­at se adre­sea­ză tine­ri­lor pes­te 15 ani și adul­ți­lor din toa­te dome­ni­i­le, res­pon­sa­bili și impli­cați, spon­tani şi dor­nici să facă mici minuni pen­tru copii, care au dis­po­ni­bi­le cel puțin 2 ore pe săp­tămâ­nă sau o dată la două săp­tămâni în luni­le iulie-sep­tem­brie.

Prin pro­gra­mul edu­ca­țio­nal Ajun­gem MARI, volun­ta­rii se pot înscrie până pe 13 iunie pen­tru a sus­ți­ne cur­suri inte­rac­ti­ve sau ate­li­e­re de cre­a­ţie în cen­tre sau pen­tru a le dez­vă­lui copi­i­lor lumea prin ieşiri edu­ca­ti­ve. Înscri­e­rea se face prin­tr-un for­mu­lar onli­ne, iar apoi volun­ta­rii par­ti­ci­pă la un trai­ning pen­tru a înva­ță meto­de inte­rac­ti­ve de lucru ce pun accent pe dezvol­ta­rea per­so­na­lă a copi­i­lor.

apel voluntariat iunie 2016-activitati (Small)

Fie­ca­re din­tre noi poa­te aju­ta copi­ii din cen­tre de pla­sa­ment ofe­rin­du-le spri­jin, afe­cţiu­ne şi încu­ra­ja­re. Prin pro­iec­tul de volun­ta­ri­at “Dă-ți pasiu­nea mai depar­te!”, volun­ta­rii le pot trans­mi­te copi­i­lor cunoș­tin­țe din dome­ni­i­le care îi pasio­nea­ză, cu entu­zism și prin joa­că: de la engle­ză și mate­ma­ti­că, până la edu­ca­ție civi­că, cul­tu­ră gene­ra­lă, muzi­ca, dans sau arte plas­ti­ce.

Pro­gra­mul Ajun­gem MARI este dezvol­tat de Aso­ci­a­ţia Lin­den­feld şi a impli­cat până acum 2500 de volun­tari pen­tru a spri­jini 2000 de copii din Bucu­reşti şi alte 25 judeţe. Pro­iec­tul “Dă-ţi pasiu­nea mai depar­te” a fost desem­nat în 2015 “Pro­iec­tul anu­lui în edu­ca­ţie” la Gala Naţio­na­lă a Volun­ta­ri­lor. Pe lân­gă îmbu­nă­tă­ți­rea rezul­ta­te­lor șco­la­re, pro­gre­sul copi­i­lor se vede în creș­te­rea încre­de­rii în sine, dezvol­ta­rea abi­li­tă­ți­lor de comu­ni­ca­re sau lucru în echi­pă. Cu aju­to­rul volun­ta­ri­lor, copi­ii des­co­pe­ră ce le pla­ce, la ce sunt buni și ce pot sa facă mai depar­te.

Volun­ta­rii Ajun­gem MARI pri­mesc mai mult decât dăru­iesc: îmbră­ţi­şă­ri­le copi­i­lor, satis­fa­cţia de a vedea pro­gre­sul celor mici şi ener­gie pen­tru toa­tă săp­tămâ­na. Ei obțin la fina­lul unui modul de volun­ta­ri­at diplo­mă și ade­ve­rin­ță, iar expe­rienţa de volun­ta­ri­at este recu­nos­cu­tă ca expe­rienţă pro­fe­sio­na­lă, con­form Legii Volun­ta­ri­a­tu­lui.

Înscri­e­rea pen­tru modu­lul de vară (iulie — sep­tem­brie) se face până pe 13 iunie 2016, prin com­ple­ta­rea unui for­mu­lar onli­ne — http://goo.gl/forms/0jco9Odwvk . Pen­tru orga­ni­za­rea trai­ning-uri­lor în judeţe, este nece­sar un număr de minim 30 de înscri­eri, aşa­dar dori­to­rii sunt ruga­ţi să trans­mi­tă ape­lul cole­gi­lor şi pri­e­te­ni­lor. Mai mul­te deta­lii pe www.ajungemmari.ro, iar pe pagi­na de Face­bo­ok se găsesc scur­te poveşti ale volun­ta­ri­lor de la ore.

Ajun­gem MARI cau­tă volun­tari în Bucu­reşti şi alte 25 de judeţe. Cen­tre­le sunt situ­a­te in ora­șul de reșe­din­ță sau în alte loca­li­tăți: Alba, Arad, Arges (Pitești, Cos­tești, Câm­pu­lung), Bacău, Bihor, Brăi­la, Bra­şov (Bra­șov, Făgă­raș), Buzău (Buzău, Râm­ni­cu Sărat), Con­stan­ța (Con­stan­ța, Man­ga­lia), Cluj (Cluj-Napo­ca, Tur­da, Gher­la), Dâm­bo­vi­ţa, Dolj, Har­ghi­ta (Mier­cu­rea Ciuc, Topli­ța), Hune­doa­ra (Deva, Hune­doa­ra), Iaşi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Pra­ho­va (Plo­ies­ti, Sina­ia, Câm­pi­na), Sibiu, Sucea­va, Timiş (Timi­șoa­ra, Recaș, Lugoj), Vâl­cea, Vran­cea. În cele­lal­te judeţe și în Alba, Brăi­la, Bra­șov, Buzău, Dâm­bo­vi­ța, Ilfov, Sibiu si Vâl­cea.

Ajun­gem MARI cau­tă coor­do­na­tori impli­cați care să moni­to­ri­ze­ze și să ges­tio­ne­ze acti­vi­tă­ți­le, dedi­când 4–5 ore săp­tămâ­nal. Cei inte­re­sa­ţi pot tri­mi­te CV-ul şi o scri­soa­re de intenţie la adre­sa [email protected]

__________________________________________________________
Pro­gra­mul edu­ca­ţio­nal Ajun­gem Mari – Aso­ci­a­ţia Lin­den­feld

Aso­ci­a­ţia Lin­den­feld este o orga­ni­za­ţie non-guver­na­men­ta­lă ce are ca obiec­tiv faci­li­ta­rea acce­su­lui gru­pu­ri­lor vul­ne­ra­bi­le la dome­nii che­ie ale soci­e­tă­ţii.

Prin­ci­pa­lul pro­gram este Ajun­gem Mari, ce susţi­ne edu­ca­ţia copi­i­lor din cen­tre de pla­sa­ment şi medii defa­vo­ri­za­te. Prin pro­iec­te de volun­ta­ri­at şi orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă, wor­k­shop-uri, ate­li­e­re cre­a­ti­ve şi acti­vi­tă­ţi socio-recre­a­ti­ve, pro­gra­mul îşi pro­pu­ne să redu­că sufe­rin­ța insti­tu­ţio­na­li­ză­rii, a aban­do­nu­lui şi a sepa­ră­rii de fami­lie, să le dea copi­i­lor încre­de­re în ei şi să le for­meze abi­li­tă­ţi pen­tru a deve­ni adulţi res­pon­sa­bili şi inde­pen­denţi. Deta­lii pe www.ajungemmari.ro.

Per­soa­na de con­tact:
Iari­na Şte­fă­ne­scu,
Direc­tor & fon­da­tor Ajun­gem Mari
0753 19 22 63
[email protected]
www.ajungemmari.ro
https://www.facebook.com/ajungemmari

Volun­ta­rul anu­lui în edu­ca­ţie” la Gală Naţio­na­lă a Volun­ta­ri­lor 2014,
Pre­mi­ul II la cate­go­ria “Pro­iec­te de volun­ta­ri­at” – Gala Soci­e­tă­ţii Civi­le 2015,
“Pro­iec­tul de volun­ta­ri­at al anu­lui” la Gală Naţio­na­lă a Volun­ta­ri­lor 2015,
“Pro­iec­tul anu­lui în dome­ni­i­le uma­ni­tar şi sănă­ta­te” – Gala Pro­iec­te­lor pen­tru Tine­ret, Timiș, 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply