A doua FURTUNĂ la Mangalia! Şi mai tare decât cealaltă! FOTO

0
320
1furtuna_spectacolul2

    “Dumi­ni­că, 26 iunie 2016, a avut loc cea de a doua repre­zen­ta­ție a spec­ta­co­lu­lui ”FURTUNA”, de Wil­li­am Sha­kes­pea­re, pro­iect al Aso­ci­a­ți­ei de părinți și a Șco­lii Gim­na­zi­a­le ”Gala Galac­tion” din Mangalia.

     Pen­tru mine și pen­tru ele­vii — actori din aceas­tă școa­lă, 26 iunie a fost o dată spe­cia­lă, pen­tru că s‑au împli­nit exact patru luni de la pri­ma lec­tu­ră a pie­sei. Ceea ce părea la înce­put de nea­tins, un vis mult prea înde­păr­tat, a deve­nit rea­li­ta­te în doar patru luni de zile. A fost un drum lung și ane­vo­ios cu mul­te obs­ta­co­le întâl­ni­te în calea noas­tră, dar iată că am reu­șit să facem un spec­ta­col atât de fru­mos. Încă unul !!!

    Pen­tru mine este o mare reu­și­tă, pen­tru că am dove­dit că putem adu­ce tea­trul de cali­ta­te în școa­lă, că putem să îi învă­țăm pe copi­ii noș­tri că exis­tă cul­tu­ră ade­vă­ra­tă din­co­lo de ”cap­ca­ne­le” pe care le întâl­nim la tot pasul în via­ța de zi cu zi și în lumea vir­tu­a­lă. Putem să îi învă­țăm pe copi­ii noș­tri să își depă­șeas­că limi­te­le, le putem ară­ta ce este arta, îi putem încu­ra­ja ca azi să fie mai buni decât ieri.

    Împre­u­nă cu doam­na Doi­na Cure­la­ru, asis­ten­ta de regie şi cu Mari­us Chir­cu, ingi­ne­rul de sunet, am cre­at o echi­pă uni­tă care poa­te juca acest spec­ta­col în ori­ce con­di­ții. Dova­dă e a doua repre­zen­ta­ție a „Furt­u­nii”, când în ciu­da tutu­ror difi­cul­tă­ți­lor, copi­ii mei au fost incre­di­bil de buni. S‑au com­ple­tat reci­proc, s‑au aju­tat enorm pe sce­nă, nu au făcut niciun pas îna­poi când au apă­rut acci­den­te sce­ni­ce. Au mers îna­in­te și au izbândit!

    În aces­te patru luni, plus luna ianu­a­rie, când am înce­put cur­su­ri­le de acto­rie, acești copii au învă­țat să fie mai mult decât actori. Au învă­țat să fra­ze­ze într‑o pie­să de tea­tru cum e cea a lui Sha­kes­pea­re, și-au corec­tat une­le pro­ble­me de dic­ție, au învă­țat să fie o echi­pă uni­tă, au deve­nit mai buni și mai înțelepți!

    Le mul­țu­mesc tutu­ror ele­vi­lor care au rămas ală­tu­ri de mine până la capăt, părin­ți­lor, pen­tru tot aju­to­rul lor necon­di­țio­nat, con­du­ce­ri­lor șco­lii și Aso­ci­a­ți­ei de părinți ”Gala Galac­tion”, pre­cum şi con­du­ce­rii Casei de Cul­tu­ră Mangalia!

2furtuna_spectacolul2 3furtuna_spectacolul2 4furtuna_spectacolul2 6furtuna_spectacolul2

Să aveți o vară fru­moa­să! Vacan­ță plă­cu­tă, tuturor!

Ne rea­u­zim curând!”

Mir­cea TUDOSĂ, actor.


Man­ga­lia News, Marti, 28 iunie 2916.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply