Școala Gala Galaction Mangalia lansează un PROIECT INTERNATIONAL pentru PROMOVAREA ARTEI şi TRADITIILOR

0
372

Invitație-Jurnal-2016-1 de-la-prof-Adriana-Popescu (Small)

SECŢIUNEA I
SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
„MĂRTURII”

(stu­dii în dome­ni­ul artei şi tra­di­ţi­ei)

     Sesiunea de comunicări ştiinţifice este dedicată sprijinirii iniţiativelor cadrelor didactice de a‑şi expune opiniile şi totodată de a‑i motiva să îşi asume un rol constructiv în promovarea artei şi a tradiţiilor.
     Tematica lucrărilor este la libera alegere a participanţilor, dar cu respectarea conţinutului simpozionului. Comunicările ştiinţifice ale participanţilor pot fi: studii de caz, eseuri, referate, în domeniul artei şi a tradiţiilor comunităţii din care fac parte.
GRUP TINTĂ
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar românesc şi internaţional, indiferent de disciplina predată, etnografi, cercetători, muzeografi, studenţi.
LOCUL DESFASURĂRII / DATA
22 mai 2016
Sala de conferință a Hotelului Doina, Neptun, Mangalia
FINALITĂŢI
Editarea unui volum al activităţii, înregistrat ISBN, cu cele mai apreciate studii de specialitate, creaţii plastice și fotografii etnografice ce poate fi trimis, la cerere, (în format electronic) participantilor;
Se vor acorda adeverinţe şi diplome de participare, ce vor fi trimise pe e‑mail (pe adresa specificată în fişa de înscriere).
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Participarea la concurs este directă/indirectă.
Înscrierea participanţilor şi depunerea/trimiterea lucrărilor se va face in format electronic, prin expedierea fişei de înscriere, a acordului de parteneriat scanat (semnat și ștampilat) şi a lucrării pentru sesiunea de comunicări, până pe data de 20. 05. 2016 la adresa de e‑mail; [email protected]
Primirea fişelor de înscriere şi a lucrărilor vor fi validate şi confirmate prin e‑mail. Articolele primite intră automat în procesul de selecţie. Decizia de a publica sau nu articolele dumneavoastră depinde atât de calitatea acestora, originalitate, precum şi de respectarea cerinţelor.
În funcţie de complexitatea lucrărilor, acestea pot fi elaborate şi în echipe de doua cadre didactice.
REDACTAREA ARTICOLULUI:
Redactarea lucrării se va face în format A4, Times New Roman, la 1,15 rânduri, font de 14, obligatoriu cu diacritice.
Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 16, Bold, centrat)
La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12). La 2 rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului.
Textele semnate de cadrele didactice vor avea ca întindere maximum 3 pagini .
Bibliografia se va consemna la sfârşitul articolului, în următoarea ordine: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, anul.
Imaginile înserate vor fi lizibile la printare.
 Pentru profesorii din Mangalia, care participă direct la acest simpozion, lucrarea trebuie însoţită de un rezumat, în format PPT, cu maximum 10 slideuri/ 2 min. Toți profesorii, cu participare directă la Simpozion, vor primi diplome, adeverințe de participare și CD-ul cu ISBN. FĂRĂ TAXÃ DE PARTICIPARE!

SECŢIUNEA II
CONCURS DE ARTE PLASTICE ŞI ARTĂ FOTOGRAFICĂ CU TEMA
FOTOGRAFIE ETNOGRAFICĂ”

GRUP ŢINTĂ
Elevi din clasele V‑XII şi studenţi.
LOCUL DESFAŞURĂRII
Sala de conferință a hotelului Doina, Neptun, Mangalia, 22 mai 2016.
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Participarea la concurs este indirectă.
Fişa de înscriere, acordul de parteneriat şi lucrările (creaţii plastice şi fotografii) vor fi trimise prin e‑mail la adresa: [email protected] yahoo.com, pană la data de 20.05.2016 şi vor specifica tehnica de lucru, dimensiunea şi titlul lucrării.
Pentru această secţiune se vor trimite maximum 5 lucrări/elev, doar pe suport digital (minim 150 dpi – maxim 300 dpi, 3000 x 2000 pixeli). Realizarea tehnică a lucrărilor trebuie să se încadreze scopului expoziţiei (conservarea şi salvarea prin document foto si creaţii plastice a elementelor de cultură tradiţională).
În acest sens, nu se acceptă intervenţii majore în fotografie.
Se admit fotografii şi creaţii plastice cu caracter etnografic, din domeniul culturii tradiţionale (obiecte sau detalii de obiecte de patrimoniu cultural tradiţional, costum popular, portret, obiceiuri tradiţionale, arhitectură tradiţională, industrie casnică, minorităţi etc). Primirea fişelor de înscriere şi a lucrărilor vor fi validate şi confirmate prin e‑mail.
FINALITĂŢI
Vor fi premiate talentele remarcabile, desenele şi lucrările fotografice cele mai expresive dar şi cele mai sincere şi inovative prezentări ale viziunii tinerilor asupra tematicii artei și a tradiţiei.
Se vor acorda diplome în format electronic, pentru locurile I, II, III şi trei menţiuni pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă (cu numele prof. coordonator) şi adeverinţe de participare cadrelor didactice coordonatoare, ce vor fi trimise pe e‑mail ( pe adresa profesorului ).
FĂRĂ TAXÃ DE PARTICIPARE!

Şcoa­la Gala Galac­tion
Str. Şosea­ua Con­stanţei, nr.27
Loc. Man­ga­lia, jud. Con­stanţa
Tel. 0741 759 800
e‑mail: [email protected]
Nr._______/________ Nr._______/________

ACORD DE PARTENERIAT
Înche­iat astăzi, .….….….….….….….….….….între şco­li­le:
• Şcoa­la „Gala Galac­tion” Man­ga­lia, repre­zen­ta­tă de prof. Adri­a­na Popes­cu şi prof. Ramo­na Buzea în cali­ta­te de coor­do­na­tori ai Pro­iec­tu­lui Inter­națio­nal „ Jur­nal – măr­tu­rii şi foto­gra­fii etno­gra­fi­ce ”, înscris în CAEN 2016, la pozi­ţia 26
• Şcoa­la.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…,
repre­zen­ta­tă de prof. .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……, în cali­ta­te de direc­tor şi
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…în cali­ta­te de partener/coordonator de lucra­re
Dura­ta: 20.04 — 20.06. 2016
Şcoa­la coor­do­na­toa­re se obli­gă :
•Să dis­tri­bu­ie regu­la­men­tul con­cur­su­lui şco­li­lor par­te­ne­re.
•Să colec­te­ze lucră­ri­le rea­li­za­te de către par­te­neri.
•Să rea­li­ze­ze pagi­na Web a pro­iec­tu­lui.
•Să asi­gu­re juri­za­rea lucră­ri­lor.
•Să emi­tă şi să dis­tri­bu­ie diplo­me pro­fe­so­ri­lor si ele­vi­lor pre­mi­anţi. .
•Să medi­a­ti­ze­ze rezul­ta­te­le con­cur­su­lui.
Şcoa­la par­ti­ci­pan­tă se obli­gă:
•Să înscrie ele­vii în con­curs.
•Să îndru­me ele­vii în rea­li­za­rea lucră­ri­lor.
•Să selec­te­ze si sa expe­die­ze lucră­ri­le pe adre­sa concursului/şcolii coor­do­na­toa­re.
•Să dis­tri­bu­ie ele­vi­lor par­ti­ci­panţi diplo­me­le şi pre­mi­i­le cuve­ni­te.
•Să medi­a­ti­ze­ze con­cur­sul şi rezul­ta­te­le obţi­nu­te în loca­li­ta­tea de pro­ve­nienţă.
Par­te­ne­rii se obli­gă să cola­bo­re­ze pe toa­tă dura­ta pro­iec­tu­lui pen­tru ca aces­ta să se deru­le­ze con­form sco­pu­lui sta­bi­lit.
Pre­zen­tul con­tract se înche­ie în două exem­pla­re, câte unul pen­tru fie­ca­re par­te.
Apli­cant, Par­te­ner,
Şcoa­la „Gala Galac­tion” Man­ga­lia
Direc­tor, prof. Adri­a­na Popes­cu
“Jur­nal — măr­tu­rii”
22 mai, 2016

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Sec­tiu­nea I*
Titlul lucră­rii: ___________________________________________________
Nume­le şi prenumele:______________________________________________
Date de con­tact per­so­na­le (nr. tele­fon, adre­să e‑mail): ___________________________________________________________________
Uni­ta­tea şco­la­ră (denu­mi­re, adre­să, tele­fon, e‑mail):_______________________
________________________________________________________________
Par­ti­ci­pa­re: □ direc­tă □ indi­rec­tă
“Jur­nal — foto­gra­fie etno­gra­fi­că”
22 mai, 2016
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Sec­tiu­nea II*
Uni­ta­tea şco­la­ră (denu­mi­re, adre­să, tele­fon, e‑mail):____________________
______________________________________________________________________
Cate­go­ria de var­sta : 11–15 15–19 20–23
Secţiunea:_____________________________________________________________
Nume­le participanţilor/participantului:
1._______________________
2._______________________
3._______________________
5._______________________
Cadru didac­tic îndrumător___________________________________________
Date de con­tact îndru­mă­tor (nr. tele­fon, adre­să e‑mail):____________________


MangaliaNews.ro, 08.05.2016.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply