PROGRAMUL pentru MANGALIA al candidatului Dănuț MOLDOVAN (PRU)

0
233

echipa_UNPR_Mangalia

PROGRAMUL PENTRU MANGALIA

al candidatului Dănuț MOLDOVAN (PRU)
  1. Educație, cultură și sănătate

- revi­go­ra­rea mani­fes­tă­ri­lor cul­tu­ra­le de tra­di­ție (Gala Tână­ru­lui Actor HOP, Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal ”Zile și Nopți de Lite­ra­tu­ră” și alte­le ase­me­nea),

- rea­bi­li­ta­rea uni­tă­ți­lor șco­la­re și moder­ni­za­rea lor con­form nor­ma­ti­ve­lor euro­pe­ne (săli de sport, spa­ții de joa­că, cen­tre de pre­gă­ti­re spe­cia­lă pen­tru per­for­man­ță, inclu­siv spor­ti­vă, after scho­ol),

- revi­ta­li­za­rea Clu­bu­lui Ele­vi­lor prin asi­gu­ra­rea unui spa­țiu adec­vat și a chel­tu­ie­li­lor de între­ți­ne­re, pre­cum și a celor pen­tru mate­ri­a­le­le nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ți­lor,

- tabe­re gra­tu­i­te pen­tru pre­mi­anți, pre­mii pen­tru cei cu rezul­ta­te excep­țio­na­le,

- cre­a­rea unui spa­țiu adec­vat pen­tru o bibli­o­te­că moder­nă a ora­șu­lui,

- pune­rea în valoa­re a ves­ti­gi­i­lor anti­ce ale Cal­la­ti­su­lui (tra­seu turis­tic),

- reconstrucția/modernizarea Casei de Cul­tu­ră,

- spri­jin pen­tru dezvol­ta­rea acti­vi­tă­ții și pro­mo­va­rea per­so­na­li­tă­ți­lor ora­șu­lui,

- con­ti­nu­a­rea moder­ni­ză­rii Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia (dotări, spe­cia­liști, diver­si­fi­ca­rea ser­vi­ci­i­lor),

- spri­jin pen­tru cabi­ne­te­le medi­ca­le care deru­lea­ză pro­gra­me de pre­ven­ție în gră­di­ni­țe, școli și nu numai,

- impli­ca­re în acti­vi­ta­tea ONG-uri­lor care se adre­sea­ză tine­ri­lor, per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tăți, vâr­st­ni­ci­lor.

  1. Tineret și sport

- rea­li­za­rea unui pro­iect pen­tru tra­see de jogging, bici­cle­te și role,

- rea­bi­li­ta­rea baze­lor spor­ti­ve exis­ten­te și con­stru­i­rea săli­lor de sport la uni­tă­ți­le șco­la­re,

- spri­jin pen­tru revi­go­ra­rea clu­bu­ri­lor spor­ti­ve (șah, rugby, fotbal, tenis de masă și de câmp, bas­chet, lup­te gre­co-roma­ne, dans spor­tiv, volei, yach­ting și alte­le),

- moder­ni­za­rea sta­di­oa­ne­lor,

- insta­la­rea de echi­pa­men­te spe­ci­fi­ce prac­ti­că­rii spor­tu­lui în aer liber în par­curi,

- iden­ti­fi­ca­rea spa­ți­u­lui public din Pădu­rea Como­ro­va pen­tru rea­li­za­rea unui parc natu­ral,

- încu­ra­ja­rea prac­ti­că­rii spor­tu­lui de către copii.

  1. Turism și divertisment

- dezvol­ta­rea unei stra­te­gii uni­ta­re de dezvol­ta­re a sta­țiu­ni­lor pen­tru urmă­to­rii patru ani,

- măsuri meni­te să vină în spri­ji­nul inves­ti­to­ri­lor, dar și pen­tru redu­ce­rea numă­ru­lui de clă­diri abandonate/spații demo­la­te din sta­țiuni,

- rea­li­za­rea unui par­te­ne­ri­at public-pri­vat pen­tru orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te pe tot par­cur­sul anu­lui (sezon și extra­se­zon: Sf. Andrei, Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei — 1 Decem­brie, Cră­ciun, Reve­li­on, Mica Uni­re-24 Ianu­a­rie etc.),

- sus­ți­ne­rea pro­iec­te­lor pro­pu­se de aso­ci­a­ți­i­le turis­ti­ce,

- pro­iec­te de pro­mo­va­re uni­ta­ră a sta­țiu­ni­lor, sub o sin­gu­ră ima­gi­ne, cu un sin­gur slo­gan.

  1. Social

- con­ti­nu­a­rea pro­gra­me­lor soci­a­le: acor­da­rea pache­tu­lui de ali­men­te, tiche­te pen­tru medi­ca­men­te, tiche­tul pen­tru pre­ș­co­lari, sus­ți­ne­rea copi­i­lor cu CES, tabe­re soci­a­le, aju­toa­re de urgen­ță și pen­tru fami­li­i­le cu veni­turi mici, sub­ven­ții la încă­l­zi­re

- cola­bo­ra­rea cu orga­ni­za­ți­i­le non-guver­na­men­ta­le pen­tru imple­men­ta­rea măsu­ri­lor soci­a­le indi­vi­du­a­le

- rea­li­za­rea unui pro­gram de volun­ta­ri­at cu impli­ca­rea insti­tu­ți­i­lor ora­șu­lui și a cetă­țe­ni­lor (cam­pa­nie de plan­ta­re, de eco­lo­gi­za­rea, de spri­ji­ni­re a vâr­st­ni­ci­lor etc).

  1. Urbanizare

- con­sul­ta­rea popu­la­ți­ei pen­tru rea­li­za­rea unei stra­te­gii de dezvol­ta­re a ora­șu­lui pen­tru urmă­to­rii 4 ani,

- uti­li­tăți, tra­mă stra­da­lă în car­ti­e­re­le noi, inclu­siv zone­le nou con­stru­i­te din sta­țiuni,

- spa­ții de recre­e­re (tere­nuri de sport în car­ti­e­re, spa­ții de joa­că pen­tru copii, pavi­li­oa­ne de lemn),

- imple­men­ta­rea unui pro­gram de con­stru­i­re de locu­in­țe soci­a­le și asi­gu­ra­rea de locu­in­țe de ser­vi­ciu pen­tru spe­cia­liști,

- spri­jin pen­tru tine­rii care doresc să achi­zi­țio­ne­ze locu­in­țe­le în sis­tem ANL și pen­tru cei care soli­ci­tă teren pen­tru con­stru­i­re locu­in­țe,

- pro­iec­te pen­tru ilu­mi­nat stra­dal eco­lo­gic (bate­rii sola­re), con­stru­i­rea de tur­bi­ne eoli­e­ne,

- asfal­ta­re și rea­li­za­rea de par­cări în spa­ți­i­le iden­ti­fi­ca­te,

- rea­li­za­rea unui sis­tem de trans­port local care să inclu­dă și zone­le izo­la­te (Fru­vi­i­leg, Her­ghe­lie, Dobro­gea 1 și 2, zona limi­tro­fă Olimp și uni­tă­ți­le mili­ta­re).

  1. Economie

- spri­jin pen­tru oame­nii de afa­ceri care doresc să inves­teas­că în zona Man­ga­lia,

- con­stru­i­rea unei pie­țe moder­ne pen­tru des­fa­ce­rea pro­du­se­lor direct de către pro­du­că­tori, pen­tru scă­de­rea pre­țu­ri­lor pie­ței,

- sus­ți­ne­rea uni­tă­ți­lor eco­no­mi­ce mari (pen­tru păs­tra­rea locu­ri­lor de mun­că exis­ten­te și cre­a­rea alto­ra noi),

- dezvol­ta­rea unei stra­te­gii (cu spri­ji­nul agen­ți­lor eco­no­mici) pen­tru spri­ji­ni­rea tine­ri­lor aflați în cău­ta­rea unui loc de mun­că,

- pro­iec­te de uti­li­ta­te publi­că (asfal­tări, anve­lo­pări blo­curi, con­struc­ții și alte­le) la care să fia anga­jați pri­o­ri­tar cetă­țeni ai ora­șu­lui.


MangaliaNews.ro, 13.05.2016.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele