Programul electoral al UNPR Mangalia — „Motivul nostru sunteți voi!”

0
181
Motivul nostru sunteți voi!”
Program Electoral al echipei UNPR Mangalia.
Sorin_Mihai-
Președintele UNPR Mangalia, prof. MIHAI SORIN, candidat la functia de primar, ne‑a transmis Programul electoral al UNPR Mangalia:
 1. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘI VALORIFICAREA SPECIFICULUI MANGALIEIPRIN PLANURI URBANISTICE SPECIFICE
 • Rea­bi­li­ta­rea tra­mei stra­da­le, a fale­zei (ini­ți­e­re: 2016)
 • Ilu­mi­nat public eco­no­mic, cu pano­uri foto­vol­tai­ce și leduri (ini­ți­e­re: 2016)
 • Pro­gra­me ini­ția­te de către Pri­mă­rie pen­tru a spri­jini atât aso­ci­a­ți­i­le de pro­pri­e­tari, cât și locu­i­to­rii de la case:
 • - în vede­rea anve­lo­pă­rii locu­in­țe­lor pen­tru efi­cien­ti­za­rea ter­mi­că și pen­tru este­ti­za­re;
 • - în vede­rea montă­rii de aco­pe­ri­șuri din kituri foto­vol­tai­ce, pen­tru dimi­nu­a­rea cos­tu­ri­lor la ener­gia elec­tri­că și pen­tru hidro­i­zo­la­re. (ini­ți­e­re: 2017)
 •  Iden­ti­fi­ca­rea solu­ți­i­lor pen­tru extin­de­rea spa­ți­u­lui locu­in­țe­lor prin con­stru­i­rea de bal­coa­ne (zona Olimp). (ini­ți­e­re: 2016)
 • Rezol­va­rea de urgen­ță a tutu­ror pro­ble­me­lor de infras­truc­tu­ră (pie­tru­i­rea și asfal­ta­rea stră­zi­lor, urgen­ta­rea demer­su­ri­lor pen­tru racor­da­re la cana­li­za­re și la ener­gie elec­tri­că) (ini­ți­e­re: 2016)
 1. ASIGURAREA CONDIȚIILOR ADECVATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE, EDUCATIVE, DE DIVERTISMENTASIGURAREA SUPORTULUI FINANCIAR PENTRU ACESTE ACTIVITĂȚI
 • Rea­bi­li­ta­rea spa­ți­i­lor des­ti­na­te acti­vi­tă­ți­lor cul­tu­ra­le și de diver­tis­ment, trans­for­ma­rea aces­to­ra în cen­tre mul­ti­cul­tu­ra­le (tea­tru, cine­ma, expo­zi­ție de artă, cena­cluri lite­ra­re ). Rea­bi­li­ta­rea monu­men­te­lor, pro­mo­va­rea aces­to­ra în cir­cu­it turis­tic și cul­tu­ral. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Inves­ti­ții într-un spa­țiu adec­vat pen­tru bibli­o­te­ca muni­ci­pa­lă, cre­a­rea unui cen­tru mul­ti­me­dia (ini­ți­e­re: 2017)
 • Suport finan­ci­ar pen­tru acti­vi­tă­ți­le extraș­co­la­re (cer­curi de pic­tu­ră, tru­pe de tea­tru, cena­cluri lite­ra­re, tru­pe de dans) (ini­ți­e­re: 2016)
 • Sus­ți­ne­rea pro­gra­mu­lui „Școa­lă după școa­lă” și înfi­in­ța­rea unui Cen­tru de exce­len­ță (cu func­țio­na­re și pe tim­pul vacan­ței de vară); pla­ta cadre­lor didac­ti­ce impli­ca­te — din fon­duri asi­gu­ra­te de către Pri­mă­rie (ini­ți­e­re: 2016)
 • Con­stru­i­rea unui cam­pus pre­u­ni­ver­si­tar, care să rezol­ve pro­ble­ma spa­ți­i­lor des­ti­na­te învă­țămân­tu­lui (ini­ți­e­re: 2017)
 • Moder­ni­za­rea clă­di­ri­lor uni­tă­ți­lor de învă­țământ pen­tru a asi­gu­ra func­țio­na­rea aces­to­ra în con­for­mi­ta­te cu legi­sla­ția în vigoa­re și în vede­rea obți­ne­rii avi­ze­lor ISU (ini­ți­e­re: 2017)
 • Con­stru­i­rea de cre­șe şi gră­di­ni­țe cu pro­gram pre­lun­git (ini­ți­e­re: 2017)
 • Con­stru­i­rea unei săli poli­va­len­te cu bazin de înot și cu tere­nuri de sport mul­ti­func­țio­na­le. (ini­ți­e­re: 2018)
 • Înfi­in­ța­rea unei baze nau­ti­ce pen­tru spor­turi și agre­ment spe­ci­fic. (ini­ți­e­re: 2018)
 1. NORMALITATE ÎN RELAȚIA CU CETĂȚENII. ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE

Opti­mi­za­rea acti­vi­tă­ții din Pri­mă­rie:

- înro­la­rea în Sis­te­mul Națio­nal Elec­tro­nic de Pla­tă Onli­ne a ser­vi­ci­u­lui taxe și impo­zi­te; (ini­ți­e­re: 2017)

- baze de date elec­tro­ni­ce pen­tru acte­le soli­ci­ta­te și opțiuni de com­ple­ta­re onli­ne a for­mu­la­re­lor, redu­cân­du-se ast­fel tim­pul de răs­puns către cetă­țean; (ini­ți­e­re: 2016)

- pro­mo­va­rea și recom­pen­sa­rea func­țio­na­ri­lor publici după cri­te­rii trans­pa­ren­te și corec­te. (per­ma­nent)

 • For­ma­rea unor patru­le mix­te ale Poli­ți­ei Loca­le cu Poli­ția Muni­ci­pa­lă, pen­tru pre­ve­ni­rea infrac­țiu­ni­lor. (ini­ți­e­re: 2016)
 • Sti­mu­la­rea selec­tă­rii mate­ri­a­le­lor reci­cla­bi­le la domi­ci­liu, prin redu­ce­rea și chiar eli­mi­na­rea cos­tu­ri­lor pen­tru ser­vi­ci­i­le de salu­bri­za­re. (ini­ți­e­re: 2016)
 • Con­stru­i­rea unui obor şi moder­ni­za­rea pie­țe­lor, con­co­mi­tent cu acor­da­rea de faci­li­tăți pen­tru pro­du­că­to­rii locali. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Con­stru­i­rea unor locuri de par­ca­re supra­te­ra­ne. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Ame­na­ja­rea spa­ți­i­lor verzi con­form unui plan urba­nis­tic care să valo­ri­fi­ce spe­ci­fi­cul Man­ga­li­ei, dar care să asi­gu­re și izo­la­re foni­că și împo­tri­va pra­fu­lui. (ini­ți­e­re: 2017)
 1. GESTIONAREA CORECTĂ A BANULUI PUBLIC ȘI TRANSPARENȚĂ ÎN ACTUL DECIZIONAL
 • Publi­ca­rea semes­tri­a­lă a tutu­ror chel­tu­ie­li­lor şi a veni­tu­ri­lor Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. (per­ma­nent)
 • Pre­zen­ta­rea pe site-ul Pri­mă­ri­ei, con­form legii, a tutu­ror con­trac­te­lor prin care se chel­tu­iesc bani publici. (per­ma­nent)
 • Publi­ca­rea inte­gra­lă a pro­iec­te­lor ini­ția­te și dema­ra­te de Pri­mă­rie, pen­tru asi­gu­ra­rea trans­pa­ren­ței și pen­tru infor­ma­rea corec­tă a cetă­țe­ni­lor. (per­ma­nent)
 • Pre­zen­ta­rea inte­gra­lă a pro­iec­te­lor de hotă­râre a Con­si­li­u­lui Local, îna­in­tea ședin­țe­lor. (per­ma­nent)
 • Publi­ca­rea inte­gra­lă a hotă­râri­lor Con­si­li­u­lui Local pe inter­net, pen­tru acces facil. (per­ma­nent)
 • Toa­te ședin­țe­le Con­si­li­u­lui Local se vor des­fă­șu­ra în spa­ții care să per­mi­tă o lar­gă par­ti­ci­pa­re a cetă­țe­ni­lor. (per­ma­nent)
 • Infor­ma­rea peri­o­di­că a cetă­țe­ni­lor cu pri­vi­re la pro­pu­ne­ri­le de rec­ti­fi­cări buge­ta­re, cu argu­men­tări cla­re și per­ti­nen­te. (per­ma­nent)
 • Sta­bi­li­rea pri­o­ri­tă­ți­lor în chel­tu­i­rea buge­tu­lui muni­ci­pi­u­lui prin dez­ba­teri publi­ce și, atunci când se impu­ne, prin refe­ren­dum. (per­ma­nent).
 1. ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A TURISMULUI DIN MANGALIA
 • Extin­de­rea sezo­nu­lui turis­tic prin orga­ni­za­rea, prin par­te­ne­ri­a­te, de eve­ni­men­te spor­ti­ve, cul­tu­ra­le, de diver­tis­ment, prin care să fie pro­mo­vați locu­i­to­rii Man­ga­li­ei care se impli­că în ast­fel de acti­vi­tăți. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Înfi­in­ța­rea unor sce­ne des­ti­na­te spec­ta­co­le­lor în aer liber, în fie­ca­re din cele 6 sta­țiuni și în Man­ga­lia; în fie­ca­re zi a săp­tămâ­nii, în sezo­nul turis­tic, se vor sus­ți­ne și pro­mo­va spec­ta­co­le, insti­tu­in­du-se câte o Zi a fie­că­rei sta­țiuni. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Reîn­fi­in­ța­rea unui club spor­tiv al Man­ga­li­ei cu afi­li­e­rea tutu­ror spor­tu­ri­lor ce se prac­ti­că în muni­ci­piu, orga­ni­za­rea de com­pe­ti­ții care să atra­gă turiști. (ini­ți­e­re: 2016)
 • Spri­ji­ni­rea par­te­ne­ri­a­te­lor între orga­ni­za­to­rii com­pe­ti­ți­i­lor spor­ti­ve și agen­ții eco­no­mici din Man­ga­lia în vede­rea creă­rii unei ofer­te avan­ta­joa­se pen­tru tabe­re spor­ti­ve sau șco­la­re în „cape­te­le” de sezon și a ame­na­jă­rii de tere­nuri de sport mul­ti­func­țio­na­le pe pla­je. (ini­ți­e­re: 2016)
 • Pro­mo­va­rea turis­mu­lui bal­near din Man­ga­lia, prin par­te­ne­ri­a­te cu tour-ope­ra­to­rii și prin faci­li­tăți acor­da­te dezvol­tă­rii aces­tui seg­ment eco­no­mic. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Pune­rea în valoa­re a Insu­lei din apro­pi­e­rea Por­tu­lui turis­tic, dar și a plat­for­me­lor beto­na­te din­spre Farul geno­vez, ame­na­ja­rea aces­to­ra pen­tru diver­tis­ment, pen­tru agre­ment, pen­tru ser­vi­cii turis­ti­ce. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Cre­a­rea unei pie­țe de suve­ni­ruri made in Man­ga­lia, pen­tru artiș­tii plas­tici locali, înfi­in­ța­rea de ate­li­e­re de con­fec­țio­na­re a pro­du­se­lor arti­za­na­le care pro­mo­vea­ză ima­gi­nea Man­ga­li­ei. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Popu­la­ri­za­rea mul­ti­cul­tu­ra­li­tă­ții Man­ga­li­ei, a tra­di­ți­i­lor și a obi­ce­iu­ri­lor cu spe­ci­fic al zonei. (per­ma­nent)
 1. LOCURI DE MUNCĂ ȘI LOCUINȚE PENTRU TINERILOCURI DE JOACĂ ȘI DE RECREERE

 

 • Moni­to­ri­za­rea locu­ri­lor de mun­că din turism și din Șan­ti­e­rul Naval, pen­tru spri­ji­ni­rea inte­gră­rii pro­fe­sio­na­le a absol­ven­ți­lor Cole­gi­u­lui Eco­no­mic și ai Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, pre­cum și a absol­ven­ți­lor șco­li­lor pro­fe­sio­na­le. (per­ma­nent)
 • Spri­ji­ni­rea insti­tu­i­rii la Man­ga­lia a învă­țămân­tu­lui dual, prin care să se înche­ie con­trac­te de mun­că între agen­ții eco­no­mici și elevi. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Spri­ji­ni­rea înfi­in­ță­rii unui call cen­ter prin care să se înles­neas­că legă­tu­ra din­tre cere­re și ofer­tă, pen­tru dife­ri­te ser­vi­cii ofe­ri­te cetă­țe­ni­lor Man­ga­li­ei. (ini­ți­e­re: 2016)
 • Sti­mu­la­rea inves­ti­to­ri­lor care vor crea locuri de mun­că la Man­ga­lia prin faci­li­tăți fis­ca­le și prin avan­ta­je la con­ce­sio­na­rea tere­nu­ri­lor. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Cre­a­rea de locuri de mun­că prin reîn­fi­in­ța­rea sere­lor Man­ga­li­ei, ceea ce va redu­ce și cos­tu­ri­le pen­tru ame­na­ja­rea spa­ți­i­lor verzi și va dezvol­ta pia­ța pro­du­se­lor bio. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Înfi­in­ța­rea unei pie­țe de flori, punct de atrac­ție pen­tru turiști. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Înfi­in­ța­rea unor punc­te de vân­za­re a pro­du­se­lor din sere­le Man­ga­li­ei. (ini­ți­e­re: 2018)
 • Con­stru­i­rea unui car­ti­er de locu­in­țe tip ANL. (ini­ți­e­re: 2018)
 • Rea­bi­li­ta­rea spa­ți­i­lor de joa­că pen­tru copii și a spa­ți­i­lor de rela­xa­re des­ti­na­te seni­o­ri­lor Man­ga­li­ei, dar și con­stru­i­rea uno­ra noi. (ini­ți­e­re: 2016)
 • Înfi­in­ța­rea unui spa­țiu de pro­men­a­dă pen­tru pose­so­rii de câini. (ini­ți­e­re: 2016)
 1. IMPLICAREA TUTUROR FACTORILOR INTERESAȚI ÎN PROMOVAREA IMAGINII MANGALIEI
 • Sus­ți­ne­rea artiș­ti­lor locali printr‑o pro­mo­va­re reci­pro­că, a aces­to­ra și a Man­ga­li­ei, în sezo­nul esti­val, dar și în afa­ra aces­tu­ia. (per­ma­nent)
 • Încu­ra­ja­rea oame­ni­lor de cul­tu­ră și a spe­cia­liș­ti­lor locali (arhi­tecți, arhe­o­logi, artiști, spor­tivi cu per­for­man­țe) în vede­rea creă­rii de acti­vi­tăți și de eve­ni­men­te care să îi adu­că Man­ga­li­ei renu­me și ima­gi­ne pozi­ti­vă. (per­ma­nent)
 • Comu­ni­ca­re efi­cien­tă și cola­bo­ra­re cu toți cei care vor să se impli­ce activ în via­ța Man­ga­li­ei (per­ma­nent)
 • Cola­bo­ra­re trans­pa­ren­tă și dia­log con­struc­tiv cu mem­brii Con­si­li­u­lui Local (per­ma­nent)
 • Con­sul­ta­rea locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei prin întâl­niri direc­te și prin foru­muri onli­ne cu dez­ba­teri pe pro­iec­te­le de hotă­râre loca­lă și rapor­ta­te la pri­o­ri­tă­ți­le muni­ci­pi­u­lui. (per­ma­nent)
 • Pro­mo­va­rea tra­di­ți­i­lor și a obi­ce­iu­ri­lor comu­ni­tă­ții Man­ga­li­ei, ca model de mul­ti­cul­tu­ra­li­ta­te (per­ma­nent)
 • Solu­țio­na­rea pro­ble­me­lor comu­ni­tă­ții în par­te­ne­ri­at real cu ONG-uri­le inte­re­sa­te și abi­li­ta­te (adă­pos­turi pen­tru câi­nii fără stă­pân, eco­lo­gie urba­nă, drep­turi cetă­țe­nești ). (per­ma­nent)
 • Pro­mo­va­rea agen­ți­lor eco­no­mici din Man­ga­lia la nivel jude­țean și națio­nal și con­si­li­e­rea gra­tu­i­tă a aces­to­ra, în pri­vin­ța posi­bi­li­tă­ți­lor de dezvol­ta­re a afa­ce­ri­lor. (per­ma­nent)
 1. ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Înfi­in­ța­rea unui cen­tru de îngri­ji­re și asis­ten­ță soci­a­lă, cu regim de cămin-spi­tal pen­tru bol­navi cro­nici, pen­tru îngri­ji­rea per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce cu han­di­cap, cu pro­ble­me soci­a­le și medi­ca­le. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Asi­gu­ra­rea trans­por­tu­lui gra­tu­it pen­tru pen­sio­nari, elevi şi stu­denți. (per­ma­nent)
 • Rechi­zi­te gra­tu­i­te pen­tru ele­vii care pro­vin din fami­lii cu veni­turi mici. (ini­ți­e­re: 2017)
 • Moni­to­ri­za­rea aten­tă a cazu­ri­lor soci­a­le, în vede­rea acor­dă­rii aju­toa­re­lor soci­a­le pen­tru cei care au cu ade­vă­rat nevo­ie de aces­tea. (per­ma­nent)
 • Inves­ti­ții în cămi­ne pen­tru bătrâni. (ini­ți­e­re: 2017).
Echipa de consilieri UNPR:

unpr-mangalia-consilierii


MangaliaNews.ro, Mier­curi, 11 mai 2016.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele