Primăria Mangalia organizează licitatie pentru serviciile de SALVAMAR

0
370

salvamarii-au-arborat-steagul-rosu

ANUNŢ NR.23238/12.05.2016 PRIVIND ATRIBUIRE DE CONTRACT

SERVICII PUBLICE DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI POSTURI DE PRIM AJUTOR PE PLAJELE CU DESTINAȚIE TURISTICĂ DIN MUNICIPIUL MANGALIA ȘI STAȚIUNILE SATURN, VENUS, CAP  AURORA, JUPITER, NEPTUN ȘI OLIMP”.

1.Categoria: Ser­vi­cii

2.Obiectul con­trac­tu­lui: Ser­vi­cii publi­ce de sal­va­re acva­ti­că-sal­va­mar și pos­turi de prim aju­tor pe pla­je­le cu des­ti­na­ție turis­ti­că din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și sta­țiu­ni­le Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nept­un și Olimp, pe dura­ta sezo­nu­lui esti­val.

3. Pro­ce­du­ra apli­ca­tă: Ane­xa 2B la O.U.G. nr. 34/2006 şi al pro­ce­du­ri­lor inter­ne apro­ba­te

4. Sur­sa de finanţa­re: Buge­tul de stat

5. Cri­te­ri­ul apli­cat pen­tru atri­bu­i­rea con­trac­tu­lui va fi „preţul cel mai scă­zut”.

6. Adre­sa poș­ta­lă:

ȘOS CONSTANȚEI NR.13, Loca­li­ta­tea: Man­ga­lia, Cod poș­tal: 905500, Româ­nia.

7. Lim­ba în care poa­te fi redac­ta­tă ofer­ta: Româ­nă

8. Depu­ne­rea ofer­te­lor

Ofer­ta poa­te fi depu­să până pe data de 30.05.2016, ora 10:00.

9. Des­chi­de­rea ofer­te­lor

Ofer­te­le vor fi des­chi­se pe data de 30.05.2016 , ora 12:00.

10. Preţul va fi expri­mat în RON, fără T.V.A.

11. Cri­te­ri­ul care va fi uti­li­zat pen­tru atri­bu­i­rea con­trac­tu­lui deser­vi­cii:

PREŢUL CEL MAI SCĂZUT (în lei)

12. Ter­me­nul de vala­bi­li­ta­te al ofer­tei

 Minim 60 zile

13. Garan­ția de par­ti­ci­pa­re

Garan­ția de par­ti­ci­pa­re este de 10.000 lei.

14. Garan­ția de bună exe­cu­ție

Garan­ția de bună exe­cu­ție este de 20.000 lei.

15. Modul de obți­ne­re a docu­men­ta­ți­ei de atri­bu­i­re

Docu­men­ta­ția de atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui pri­vind „Ser­vi­cii publi­ce de sal­va­re acva­ti­că-sal­va­mar și pos­turi de prim aju­tor pe pla­je­le cu des­ti­na­ție turis­ti­că din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și sta­țiu­ni­le Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nept­un și Olimp” se poa­te obține de la Ser­vi­ci­ul Achi­zi­ții Publi­ce și Inves­ti­ții din cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, în baza unei soli­ci­tări scri­se.

Publi­cat azi, 13.05.2016 (mangalia.ro).


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele