Muzeul de Arheologie “Callatis” din Mangalia va fi extins şi modernizat

0
351

muzeul-callatis-1-

Muze­ul de arhe­o­lo­gie “Cal­la­tis” Man­ga­lia a orga­ni­zat sâm­bă­tă sea­ră mai mul­te mani­fes­tări cul­tu­ra­le, în cadrul pro­iec­tu­lui națio­nal “Noap­tea Muze­e­lor”. În acest con­text, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a decla­rat că anul aces­ta vor dema­ra lucră­ri­le de moder­ni­za­re a muze­u­lui. Pro­iec­tul va fi imple­men­tat cu fon­duri UE şi vizea­ză extin­de­rea şi moder­ni­za­rea expo­zi­ţi­ei de bază, ame­na­ja­rea de noi spa­ţii, pre­cum şi valo­ri­fi­ca­rea monu­men­te­lor isto­ri­ce din incin­tă.

muzeul-callatis-2-

Ast­fel, între­gul spa­țiu actu­al va fi regân­dit, iar clă­di­rea va bene­fi­cia de un nou etaj. Aici va fi ame­na­jat un labo­ra­tor de res­ta­u­ra­re a expo­na­te­lor, o mini­se­cţie de isto­rie moder­nă și con­tem­po­ra­nă, pre­cum şi o gale­rie de artă pen­tru arti­ş­tii locali sau pen­tru expo­zi­ţii tem­po­ra­re.

muzeul-callatis-3-

Între­gul con­cept de moder­ni­za­re va fi core­lat cu res­ta­u­ra­rea situ­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce din oraş, ast­fel încât patri­mo­ni­ul cul­tu­ral şi isto­ric al Man­ga­li­ei să fie pus în evi­denţă la ade­vă­ra­ta sa valoa­re. În peri­oa­da urmă­toa­re vom fina­li­za pro­iec­tul de valo­ri­fi­ca­re turis­tică a zidu­ri­lor a fos­tei Cetă­ţi Cal­la­tis. Tot­o­da­tă, am întoc­mit docu­men­ta­ția teh­ni­că afe­ren­tă pro­iec­tu­lui de moder­ni­za­re a Casei de Cultură, pre­cum şi un pro­iect de ame­na­ja­re şi intro­du­ce­re în cir­cu­i­tul turis­tic a Movi­lei Docu­maci.

Toa­te aces­tea se vor rea­li­za cu bani euro­peni, aceas­ta fiind cea mai impor­tantă sursă de finanţa­re pentru valorifi­ca­rea patrimoni­u­lui cultural şi isto­ric al Sudu­lui Judeţu­lui Con­stanţa”, a mai decla­rat edi­lul Man­ga­li­ei.

casa de cultura1 casa de cultura2 casa de cultura3


Man­ga­lia News, 22 mai 2016. Comu­ni­cat trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele