BIRBORA CONSTANTIN — Platforma Electorală și lista consilierilor PMP

1
344
birbora-constantin-afis-electoral
Platformă Electorală
PLATFORMA PROGRAM
1.SOCIAL

A.Diminuarea soma­ju­lui și a cazu­ri­lor soci­a­le

- cre­a­re de noi locuri de mun­că

- pre­lun­gi­rea sezo­nu­lui esti­val

- sti­mu­la­rea dezvol­tă­rii microa­fa­ce­ri­lor (mes­te­șu­gari, arti­zani etc)

- inte­gra­re în colec­ti­vi­ta­te și mun­că a per­soa­ne­lor cu defi­cien­țe (în limi­ta posi­bi­li­tă­ți­lor fie­că­rui caz)

B.Transport gra­tu­it pen­tru șco­lari și pen­sio­nari

- alo­ca­rea de fon­duri pen­tru sus­ți­ne­rea trans­por­tu­lui gra­tu­it

- nego­ci­e­re de con­trac­te cu trans­por­ta­to­rii locali în mod trans­pa­rent și echi­ta­bil

- achi­zi­țio­na­rea sau uti­li­za­rea auto­ve­hi­cu­le­lor deți­nu­te de pri­ma­rie

C.Creare Cam­pus Șco­lar

- Asi­gu­ra­rea atât a spa­ţi­i­lor de învă­ţământ, cât şi a celor de caza­re şi asi­gu­ra­rea mesei, pre­cum şi a altor dotări de sport şi agre­ment, în con­for­mi­ta­te cu cerinţe­le actu­a­le şi în acord cu exi­genţe­le Uniu­nii Euro­pe­ne.

- scoală/liceu;

- cămin elevi/garsoniere pro­fe­sori, inclu­siv can­ti­nă şi bibli­o­te­că, dota­te şi uti­la­te cores­pun­ză­tor;

- bază de prac­ti­că pen­tru mese­rii şi spe­cia­li­zări ceru­te de par­ti­cu­la­ri­ta­tea zonei;

- bază spor­ti­vă — tere­nuri de sport.

-cre­a­rea unui corp edu­ca­ţio­nal cali­fi­cat şi sta­bil prin asi­gu­ra­rea de spa­ţii de locu­it pen­tru cadre­le didac­ti­ce care pre­dau în cam­pu­su­ri­le res­pec­ti­ve

-Asi­gu­ra­rea con­di­ţi­i­lor igie­ni­co-sani­ta­re adec­va­te în vede­rea redu­ce­rii cau­ze­lor de îmbol­nă­vi­re a ele­vi­lor

- pro­iect cu finan­ța­re euro­pea­nă

D.Reinfințare cre­șe sau gră­di­ni­țe

- rea­me­na­ja­rea spa­ți­i­lor deți­nu­te de pri­ma­rie

- cre­a­re sau con­stru­i­rea de noi spa­ții

- fon­duri obți­nu­te din par­te­ne­ri­at public-pri­vat sau fon­duri euro­pe­ne

- ampla­sa­rea lor în zone ce faci­li­tea­ză acce­sul locu­i­to­ri­lor din car­ti­e­rul res­pec­tiv

-mari­rea gra­du­lui de secu­ri­ta­te în insti­tu­ți­i­le de învă­țământ și în jurul aces­to­ra

E.Reamenajare și moder­ni­za­re insti­tu­ții de învă­țământ

-alo­ca­re fon­duri pen­tru recon­so­li­da­re și moder­ni­za­re școli

-cre­a­rea unor locuri de joa­că în cadrul insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ, din mate­ri­a­le natu­ra­le, reci­cla­bi­le, ce cresc gra­dul de secu­ri­ta­te și reduc ris­cul de pro­du­ce­re a leziu­ni­lor, mai ales a celor gra­ve

- imple­men­ta­rea unui pro­gram de inves­ti­ții în uni­tă­ți­le de învă­țământ, pen­tru a asi­gu­ra acce­sul la un pro­gram de învă­țământ de cali­ta­te, modern, însă în ace­lași timp păs­trând ₺rigo­ri­le” învă­țămân­tu­lui cla­sic

-mări­rea gra­du­lui de secu­ri­ta­te în insti­tu­ți­i­le de învă­țământ și în jurul ases­to­ra

F.Sport si Edu­ca­ție

-acor­da­re de bur­se ele­vi­lor cu meri­te deo­se­bi­te

-finan­ța­rea ele­vi­lor la olim­pi­a­de și com­pe­ti­ții inter­diș­ci­pli­na­re atât inern cât și iner­națio­nal

- impli­ca­rea ele­vi­lor în dife­ri­te pro­gra­me de volun­ta­ri­at orga­ni­za­te de către pri­ma­rie

-spri­ji­ni­rea finan­ci­a­ră a tutu­ror dis­ci­pli­ne­lor spor­ti­ve din oraș în mod echi­ta­bil

-finan­ța­rea spor­ti­vi­lor par­ti­ci­panți la com­pe­ti­ții națio­na­le, olim­pi­a­de și con­cur­suri inter­națio­na­le

-tre­ce­rea în admi­nis­tra­re public-pri­va­tă a tutu­ror tere­nu­ri­lor și sali­lor de sport in vede­rea efi­cien­ti­ză­rii și dimi­nu­a­rii cos­tu­ri­lor de între­ți­ne­re

-cre­a­rea și spri­ji­ni­rea unor com­pe­ti­ti­ții cu carac­ter anu­al sau tri­mes­tri­al, în dis­ci­pli­ne unde s‑au afir­mat în mod deo­se­bit spor­tivi din Man­ga­lia

-dema­ra­rea și fina­li­za­rea unui bazin olim­pic (având în vede­re că tră­im într-un oraș la malul mării)

-sus­ți­ne­ra eve­ni­men­te­lor spor­ti­ve de mare amploa­re orga­ni­za­te în ora­șul Man­ga­lia

 1. cre­a­rea unui Cen­tru de Asis­ten­ță Socio-Medi­ca­lă

-cen­trul de Asis­ten­ță Socio-Medi­ca­lă este des­ti­nat tutu­ror cate­go­ri­i­lor de vâr­st­nici și per­soa­ne­lor cu defi­cien­țe psi­ho-moto­rii

-creș­te­rea nive­lui de con­fort a per­so­ne­lor în vâr­stă dato­rat per­so­na­lu­lui cali­fi­cat si spe­cia­li­zat

-imbu­n­tă­ți­rea con­for­tu­lui de via­ță al mem­bri­lor fami­li­ei ai vâr­st­ni­cu­lui, dato­ri­tă pre­luă­rii mul­tor res­pon­sa­bi­li­tă­ți­i­lor de către cen­tru.

-asis­ten­ță socio-medi­ca­lă pro­fe­sio­na­lă per­ma­nen­tă

- Cre­a­re de noi locuri de mun­că pen­tru comu­ni­ta­tea loca­lă

-inden­fi­ca­rea unor cla­diri dez­a­fec­ta­te ale unor uni­tăți mili­ta­re pen­tru a crea un cen­tru modern de îngri­ji­re a per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce

- pro­iect cu finan­ța­re euro­pea­na

 1. Locu­in­țe pen­tru locu­i­to­rii man­ga­li­ei

-con­stru­i­rea de noi locu­in­țe în par­te­ne­ri­at public-pri­vat

-fina­li­za­rea pro­iec­tu­lui ANL

-con­stru­i­rea de locu­in­țe de către pri­ma­rie și/sau închi­ri­e­rea sau vân­za­rea lor

 1. Cre­a­rea sau reor­ga­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui soci­al

-cre­a­re de noi depar­ta­men­te sau reor­ga­ni­za­rea lor cu sco­pul de a efi­cien­ti­za întreg ser­vi­ci­ul

- evi­den­ți­e­rea cla­ră și even­tu­al iden­ti­fi­ca­rea și înre­gis­tra­rea cazu­ri­lor noi cu nece­si­tați soci­a­le

-cre­a­rea unui depar­ta­ment ce depla­sea­ză per­so­nal la domi­ci­lu asis­ta­tu­lui soci­al în vede­rea acor­da­rii de îngri­ji­re

-aju­ta­rea mate­ri­al a per­soa­ne­lor cu nece­si­tăți soci­a­le

-diver­si­fi­ca­rea pro­du­se­lor ce pot fi pri­mi­te de pen­sio­nari, de per­soa­ne­le cu venit minim garan­tat în baza legii nr 416/2001 și de per­soa­ne­le cu han­di­cap, pe baza tiche­te­lor valori­ce ofe­ri­te de pri­ma­rie

- ofe­ri­rea posi­bi­li­tă­ții că pro­du­se­le de la punc­tul ante­ri­or să poa­tă fi achi­zi­tio­na­te din ori­ce maga­zin care accep­ta tiche­te valori­ce

 1. Sănă­ta­te

-finan­ța­rea ser­vi­ci­u­lui medi­cal la toa­te nive­le­le

-acor­da­rea de faci­li­tăți medi­ci­lor pen­tru a pres­ta un act medi­cal de cali­ta­te

-asi­gu­ra­rea ser­vi­ci­u­lui de gar­da la mater­ni­ta­te

-gasi­rea de solu­ții pen­tru mări­rea numa­ru­lui de asis­tenți în sec­ții

-numi­rea de mana­geri com­pe­tenți în func­ți­i­le de con­du­ce­re ale cen­tre­lor medi­ca­le (aco­lo unde este cazul)

-înfi­in­ța­rea unui ser­vi­ciu oră­șe­nesc care să moni­to­ri­ze­ze și să îngri­jeas­că toa­te cazu­ri­le soci­a­le și com­pe­ti­ți­i­le spor­ti­ve

-cre­a­rea în fie­ca­re insti­tu­ție de învă­țământ a cabi­ne­tu­lui șco­lar

-cre­a­rea si pro­mo­va­rea unui cabi­net de donari sin­ge

-spri­ji­ni­rea mana­ge­men­tu­lui sani­tar din Muni­ci­piu de către admi­nis­ta­ția loca­lă atât finan­ci­a­ră cât și prin acor­da­rea de locu­in­țe de ser­vi­ciu medi­ci­lor spe­cia­liști pen­tru ca locu­i­to­rii ora­șu­lui să bene­fi­cie­ze de un act medi­cal pro­fe­si­o­nist și de îna­l­tă cali­ta­te pro­fe­sio­na­lă

2.ECONOMIC

A.Dezvoltarea si Moder­ni­za­rea par­cu­lui indus­tri­al

- nece­sar pen­tru a cre­ea noi locuri de mun­că

-încu­ra­ja­rea mediu­lui con­cu­ren­ți­al în pla­nul pie­ței de mun­ca

-mana­ge­ment de cali­ta­te capa­bil să atra­gă mari inves­ti­tori și să dezvol­te capa­ci­ta­tea de absorb­ție a inves­ti­ti­i­lor cu capi­tal pri­vat și a inves­ti­ti­i­lor cu fon­duri euro­pe­ne

-mana­ge­ment favo­ra­bil și de încu­ra­ja­re a inves­ti­to­ri­lor și arti­za­ni­lor locali

- cre­a­rea infras­truc­tu­rii nece­sa­re atra­ge­rii de inves­ti­ții și inves­ti­tori

- faci­li­tați fis­ca­le la pla­ta impo­zi­te­lor loca­le pen­tru bunu­ri­le mobi­le și imo­bi­le pen­tru fir­me­le care se vor loca­li­za în aces­te par­curi

- necon­di­țio­na­rea inves­ti­to­ri­lor în func­ție de inte­re­se­le per­so­na­le ale diver­se­lor gru­puri de inte­re­se

- insti­tu­i­rea unui dia­log sau spri­ji­ni­rea în dia­lo­gari a inves­ti­to­ri­lor, cu diver­se­le orga­ni­za­ții și ser­vi­cii de la nivel jude­țean și cen­tral, cu pri­vi­re la inves­ti­ția loca­la

 1. Sca­de­re impo­zi­te pen­tru comer­ci­an­ții din oraș și mări­rea celor cu carac­ter sezo­ni­er
 2. Dezvol­ta­re și Ame­na­ja­re lac Saturn = Rezer­va­ția Natu­ra­lă Mlaș­ti­na Her­ghe­li­ei și Rezer­va­ția Hagieni

- rea­me­na­jea­rea rezer­va­ți­i­lor

- cre­a­rea de zone eco­no­mi­ce în con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le lega­le, pe toa­tă cir­cum­fe­rin­ța rezer­va­ți­i­lor

- valo­ri­fi­ca­rea izvoa­re­lor de apa sul­fu­roa­să în con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le lega­le

-ini­ți­e­rea unui pro­gram pen­tru atra­ge­re fon­duri euro­pe­ne nece­sa­re valo­ri­fi­că­rii rezer­va­ți­i­lor și resur­se­lor lor în scop turis­tic și edu­ca­țio­nal

D.Dezvoltarea turismului local

-spri­ji­ni­rea inves­ti­ți­lor rea­le, vizi­bil rea­li­za­te și rea­li­za­bi­le, de agen­ții eco­no­mici în sta­țiuni și în ora­șul Man­ga­lia

- orga­ni­za­rea comer­țu­lui ambu­lant în zone spe­cial ame­na­ja­te și con­tro­la­te

- des­chi­de­rea unui dia­log urma­tă de o cola­bo­ra­re strân­să cu Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă pen­tru Turism și cu minis­te­rul căru­ia i se sub­or­do­nea­ză

-dezl­vol­ta­rea unei cola­bo­rări între admi­nis­tra­ția loca­lă și agen­ții de turism local eli­mi­nind impli­ca­rea gru­pu­ri­lor de inte­re­se

- orga­ni­za­rea de spec­ta­co­le și fes­ti­va­luri ori a altor acti­vi­tăți, inclu­siv spor­ti­ve, în vede­rea atra­ge­rii de turiști și chiar fide­li­za­rea lor prin des­fă­șu­ra­rea anu­a­lă a aces­tor eve­ni­men­te

 1. Spri­ji­ni­rea meș­te­ri­lor, arti­za­ni­lor și mici­lor intre­prin­ză­tori locali

- orga­ni­za­rea comer­țu­lui stra­dal sau de întam­pi­na­re într-un mod civi­li­zat și atrac­tiv eli­minând obs­truc­țio­na­rea acce­su­lui pie­to­nal pe tro­tu­a­re

- eli­mi­na­rea ampla­sa­rii hao­ti­ce a stan­du­ri­lor de pre­zen­ta­re și ampla­sa­rea lor în zone­le spe­cial ame­na­ja­te și bine deli­mi­ta­te

- acor­da­rea de faci­li­tăți fis­ca­le agen­ți­lor eco­no­mici care inves­tesc în rea­bi­li­ta­rea clă­di­ri­lor unde își desfă­soa­ră acti­vi­ta­tea

-eli­mi­na­rea taxe­lor loca­le abe­ran­te sau a “comi­si­oa­ne­lor” către pri­ma­rie

-încu­ra­ja­rea arti­za­ni­lor locali în des­chi­de­rea și dezvol­ta­rea unei afa­ceri spe­ci­fi­că acti­vi­tă­ții lor

-acor­da­rea de faci­li­tăți fis­ca­le și pro­mo­va­rea arti­za­ni­lor locali

-cre­a­rea unei zone comer­ci­a­le spe­cial des­ti­na­tă comer­ci­a­li­ză­rii pro­du­se­lor cre­a­te de arti­za­nii locali

-încu­ra­jea­rea înfi­in­ță­rii de mici intre­pin­deri prin acor­da­rea de faci­li­tăți fis­ca­le

-des­chi­de­rea unui dia­log între admi­nis­tra­ție și mici intre­prin­za­tori locali cu sco­pul de a iden­ti­fi­ca și rezol­va pro­ble­me­le întim­pi­na­te de aceștia

F.Turism bal­near

-des­chi­de­rea unui dia­log între admi­nis­tra­ția loca­lă, Minis­te­rul Mun­cii, agen­ții de turism locali în vede­rea găsi­rii de solu­ții ce duc la pre­lun­gi­rea sezo­nu­lui esti­val, creș­te­re ran­damen­tu­lui baze­lor de tra­ta­ment loca­le și mări­re numă­ru­lui de turiști

-spri­ji­ni­rea baze­lor de tra­ta­ment loca­le în vede­rea moder­ni­ză­rii și asi­gu­ra­rii unor con­di­ții de tra­ta­ment și rela­xa­re de îna­l­tă cali­ta­te

-numi­rea unui mana­ge­ment com­pe­tent la con­du­ce­rea baze­lor de tra­ta­ment loca­le, bazat pe pro­fe­sio­na­lism și per­for­man­ță

3.CULTURAL

A.Organizare de acti­vi­tăți recre­a­ti­ve: tea­tru, târ­guri, com­pe­ti­ții

-înfi­in­ța­rea de târ­guri cu carac­ter anu­al

-încu­ra­ja­rea pro­du­ca­to­ri­lor locali să par­ti­ci­pe la târ­gu­ri­le orga­ni­za­te de pri­ma­rie

-mări­rea numă­ru­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le

-orga­ni­za­re de târ­guri cu carac­ter cul­tu­ral

-sus­ți­ne­rea acti­vi­tă­tii tea­tra­le în Man­ga­lia

- orga­ni­za­rea de com­pe­ti­ții spor­ti­ve cu carac­ter local, națio­nal sau inter­națio­nal

-orga­ni­za­rea de com­pe­ti­ții cu carac­ter cul­tu­ral

-orga­ni­za­rea de ate­li­e­re și expo­zi­ții de arta, spec­ta­co­le și pie­se de tea­tru în aer liber cu acces gra­tu­it de catre pro­fe­si­o­niști sau ama­tori

-pro­mo­va­rea și con­ser­va­rea cul­tu­rii tra­di­țio­na­le (coo­pe­ra­re inter­cul­tu­ra­lă)

B.Identificare și rea­me­na­ja­re cen­tre cul­tu­ra­le: cine­ma, gră­dini de vară, situri arhe­o­lo­gi­ce

-pro­mo­va­rea obiec­ti­ve­lor turis­ti­ce cu carac­ter cul­tu­ral prin tipă­ri­re de pli­an­te

-orga­ni­za­rea de tururi turis­ti­ce a obiec­ti­ve­lor cul­tu­ra­le înso­ți­te de un ghid

-rea­bi­li­ta­rea Cine­ma­to­graf Pes­ca­ruș și a Gră­di­nii de vară Farul

-pune­rea în valoa­re a rezer­va­ți­i­lor natu­ra­le

-pune­rea în valoa­re a tutu­ror situ­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce din Man­ga­lia

C.Acordarea de faci­li­tăți fis­ca­le artiș­ti­lor locali și a celor care spri­ji­nă acti­vi­ta­tea cul­tu­ra­lă la nivel local

D.Modernizarea Casei de Cul­tu­ră pen­tru a se putea sus­ți­ne spec­ta­co­le din diver­se dome­nii ale artei

E.Reamenajare muzee și pro­mo­va­rea aces­to­ra ca obic­ti­ve turis­ti­ce

F.Numirea în func­ție de mana­geri com­pe­tenți și cali­fi­cați în fie­ca­re insti­tu­ție cul­tu­ra­lă

G.Modernizarea bibi­lo­te­cii cen­tra­le, spo­ri­rea numă­ru­lui de exem­pla­re și pro­mo­va­rea ei ca și cen­tru cul­tu­ral

 1. URBANISM SI MEDIU
 2. Stoparea construcțiilor pe spațiile verzi
 3. Realizarea unui registru al spațiilor verzi
 4. Fluidizarea traficului rutier

-cre­a­rea de locuri de par­ca­re

-ame­na­ja­re pis­te de bici­cle­te pe toa­ta zona Metro­po­li­ta­nă pâna în Olimp

 1. Rea­me­na­ja­re și pro­mo­va­rea obiec­ti­ve­lor turis­ti­ce
 2. Moder­ni­za­rea și/sau rea­bi­li­ta­rea tro­tu­a­re­lor și ale­i­lor pie­to­na­le

-inclu­siv cele din sta­tiuni

-faci­li­ta­rea acce­su­lui per­soa­ne­lor cu han­di­cap și a caru­țu­ri­lor pen­tru copii pe tro­tu­a­re și alei

F.Creșterea numă­ru­lui de sta­ții, moder­ni­za­rea celor exis­ten­te și orga­ni­za­rea unui trans­port intra­o­ra­șe­nesc coe­rent și cu res­pec­ta­rea ora­ru­lui

-ame­na­jea­rea de refu­gii aco­pe­ri­te în sta­ți­i­le de auto­buz

G.Montarea unui număr mare de băn­cuțe în tot ora­șul

 1. Ame­na­ja­re și reor­ga­ni­za­re pla­je și spa­ți­i­le publi­ce din zona metro­po­li­ta­nă Man­ga­lia

-inclu­siv cele din sta­țiuni

-con­stru­i­rea de dușuri și toa­le­te eco­lo­gi­ce în apro­pi­e­rea pla­je­lor

 1. Ampla­sa­rea de toa­le­te publi­ce eco­lo­gi­ce și cu acces pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tăți fizi­ce
 2. Mari­re numar coșuri de gunoi și con­ti­nu­a­re îngro­pa­re pube­le pâna la fina­li­za­re pro­iect
 3. Ridi­ca­re gunoi pe tim­pul nop­ții
5.RECREERE
 1. Locuri de joa­că

- rea­me­na­ja­rea locu­ri­lor de joa­că pen­tru copi­i­lor ce ofe­ră un mediu pri­e­te­nos de recre­e­re, din mate­ri­le natu­ra­le și reci­cla­bi­le care măresc gra­dul de sigu­ran­ță și redu­ce­rea pro­du­ce­rii de leziuni

- rea­li­za­rea unor gar­duri de pro­tec­ție a locu­ri­lor de joa­că din apro­pi­e­rea zone­lor de tra­fic ruti­er

- moni­to­ri­za­rea video a locu­ri­lor de joa­că

B.Creerea de spa­ții-zone de recre­e­re prin sport și dota­rea aces­to­ra cu echi­pa­men­te spe­ci­fi­ce acti­vi­ta­ti­lor fizi­ce, unde cetă­țe­nii ora­șu­lui de toa­te vâr­ste­le pot face sport

 1. Cre­a­rea unei zone spe­ci­a­le pen­tru recre­e­re și dis­trac­ție in inte­ri­o­rul care­ia se pot ampla­sa:

-mași­nu­te elec­tri­ce

-alte uti­la­je cre­a­te pen­tru recre­e­re

D.Crearea unui pon­ton din lemn

E.Zone de recre­e­re pen­tru pen­sio­nari în car­ti­e­re

G.Reabilitare fale­ză pe toa­tă zona metro­po­li­ta­nă Man­ga­lia

-inclu­siv sta­țiuni

-pen­tru a faci­li­ta acce­sul și celor cu diza­bi­li­tăți și/sau căru­cio­re­lor pen­tru copii

-finan­ța­re euro­pea­nă ‚fără împo­va­ra­re buge­tu­lui local

 1. Cre­a­rea pro­gra­me­lor de volun­ta­ri­at cu dife­ri­te teme
5.ADMINISTRATIV

A.Apropiere fața de ceta­tean

-asi­gu­ra­rea unui pro­gram de audien­țe, cel puțin săp­tămâ­nal

-pre­zen­ta­rea unui raport pri­vind chel­tu­i­rea banu­lui public către cetă­țe­nii Man­ga­li­ei tri­mes­tri­al

- sim­pli­fi­ca­rea pro­ce­du­ri­lor în func­țio­na­rea admi­nis­tra­ți­ei, care să ducă la debi­ro­cra­ti­za­re în rea­la­ția cu cetă­țe­nii

- inden­ti­fi­ca­rea și rapor­ta­rea săp­tămâ­na­la de către inspec­to­rii pri­ma­ri­ei a pro­ble­me­lor întâm­pi­na­te pri­vind buna acti­vi­ta­te a ora­șu­lui și a cetă­țe­ni­lor lui

 1. Trans­pa­ren­ța

- asi­gu­ra­rea acce­su­lui în instu­ția pri­ma­ri­ei fără res­tric­ții

- publi­ca­rea tutu­ror acte­lor deci­zio­na­le (inclu­siv on-line)

- acce­sul cetă­țe­ni­lor la dez­ba­te­ri­le tutu­ror orga­nis­me­lor deci­zio­na­le

- rea­li­za­rea lici­ta­ți­i­lor trans­pa­rent, medi­a­ti­za­te și cu ter­me­ne sufi­cien­te pen­tru o par­ti­ci­pa­re rea­lă

- asi­gu­ra­rea unui mediu con­cu­ren­ți­al trans­pa­rent și liber

A.Profesionalism

- cre­a­rea unui colec­tiv al admi­nis­tra­ți­ei pri­ma­ri­ei bazat pe pro­fe­si­o­niști

- efi­cien­ti­za­rea mun­cii pres­ta­te de anga­ja­ții pri­ma­ri­ei eli­mi­nind plim­bă­ri­le inu­ti­le ale cetă­țe­ni­lor pe la diver­se biro­uri

- infor­ma­rea corec­tă a cetă­țe­ni­lor cu pri­vi­re la loca­li­za­rea fie­ca­rui com­par­ti­ment în par­te și acti­vi­ta­tea des­fă­șu­ra­tă de aces­ta

- solu­țio­na­rea cere­ri­lor în maxim 30 de zile prin cre­e­re și imple­men­ta­re de pro­ce­duri ce efi­cien­ti­zea­ză acti­vi­ta­tea func­țio­na­ru­lui public

- pla­ta onli­ne a tutu­ror taxe­lor și amen­zi­lor

- cre­a­rea unui por­tal pen­tru cen­tra­li­za­rea infor­ma­ți­i­lor des­pre toa­te taxe­le și impo­zi­te­le

-veri­fi­ca­rea pe teren a fir­me­lor ce au con­trac­te cu pri­ma­ria și întoc­mi­rea de pro­ce­se ver­ba­le pri­vind modul în care își des­fa­soa­ră acti­vi­ta­ți­le

Muta­rea trez­o­re­ri­ei într-un sediu nou pen­tru a decon­ges­tio­na tra­fi­cul din zona unde este situ­a­tă actu­al

Se are în vede­re că func­țio­na­rul public este în slu­j­ba cetă­țea­nu­lui !

6.DEZVOLTARE

A.Amenajare, dezvol­ta­re pie­țe, târ­guri (obor)

-ame­na­ja­rea unui loc spe­cial cu carac­ter de târg unde toți fer­mi­e­rii și nu numai să își poa­tă expu­ne mar­fa în con­di­ții opti­me și fără ris­cul de a îmbol­navi cum­pa­ra­to­rii din cau­za con­di­ți­i­lor insa­lu­bre

-împăr­ți­rea aces­tei zone în spa­ții cu spe­ci­fi­ci­ta­te pe pro­dus și evi­den­ți­e­rea cla­ră a aces­tor spa­ții

-moni­to­ri­za­re video și prin patru­le

- cre­a­rea unei sta­ții pen­tru mij­loa­ce­le de trans­port în comun

-rea­me­na­jea­rea pie­țe­lor exis­ten­te (dacă este cazul) inclu­siv prin moni­to­ri­za­re video

-cre­a­rea unui loc spe­cial pen­tru vân­za­re de peș­te sau a unei pie­țe de peș­te pen­tru pes­ca­rii autoh­toni

-insti­tu­i­rea unei taxe modi­ce de tara­bă faci­li­tind acce­sul tutu­ror comer­ci­an­ți­lor indi­fe­rent de valoa­rea mar­fii

B.Asfaltare si cana­li­za­re oraș

-asfal­ta­rea stră­zi­lor pier­tu­i­te

-racor­da­rea la cana­li­za­re a zone­lor unde s‑au făcut con­struc­ții noi

C.Parcări supra­e­ta­ja­te în par­te­ne­ri­at public-pri­vat sau fon­duri UE

-cre­e­re de spa­ții de depo­zi­ta­re la sub­sol

-con­struc­ții de două eta­je ‚iar aco­lo unde se per­mi­te, se pot ridi­ca mai mul­te nive­le

D.Redeschidere dis­cu­ții cu pri­vi­re la pro­iec­tul Vari­an­ta Oco­li­toa­re a ora­șu­lui Man­ga­lia

 1. Ame­na­jea­rea unui pon­ton pen­tu pes­ca­rii autoh­toni pen­tru a comer­ci­a­li­za în mod direct peș­te­le

- pro­mo­va­rea pon­to­nu­lui și a acti­vi­t­ții des­fă­șu­ra­tă aco­lo ca obiec­tiv turis­tic

Con­ti­nu­a­rea și fina­li­za­rea pro­iec­te­lor înce­pu­te de admi­nis­tra­ția ante­ri­oa­ra este o ati­tu­di­ne de bun simț a noii admi­nis­tra­ții, fața de toți cetă­țe­nii ora­șu­lui !


 

Lista Consilieri PMP:
 1. Bîr­bo­ră Con­stan­tin — 48 de ani — pro­fe­sor
  2. Ilghe Cris­ti­an – 42 de ani – teh­ni­cian den­tar
  3. Silis­tră Ele­na-Ale­xan­dra – 26 de ani — pro­fe­sor
  4. Asan Erdo­gan – 49 de ani – lucră­tor comer­ci­al
  5. Răduș Afi­lie-Ionuț — 40 de ani — medic
  6. Sto­ian Valen­tin-Dan — 33 de ani – ingi­ner pro­tec­ția mediu­lui
  7. Men­gazi Erdal – 42 de ani – ingi­ner trans­por­turi nava­le
  8. Zaha­ria Adri­an-Flo­ren­tin – 41 de ani — jurist
  9. Amza Ali­na – 38 de ani — eco­no­mist
  10. Graj­dea­nu Flo­rin-Andrei – 25 ani – teh­ni­cian den­tar
  11. Caș­ler Con­stan­tin – 44 de ani — pro­fe­sor
  12. Bod­nă­res­cu Doi­na-Andre­ea – 43 de ani — pro­fe­sor
  13. Che­rim Oscol – 55 de ani – lucră­tor comer­ci­al
  14. Gre­cu Mari­an-Cris­ti­an – 47 de ani — pen­sio­nar
  15. Cogali Erdinci – 35 de ani – admi­nis­tra­tor
  16. Dica Geor­ge – 25 de ani — teh­ni­cian
  17. Mari­ne­scu Mihai-Daniel – 43 de ani — mana­ger
  18. Dra­go­mir Aure­li­an – 59 de ani – mai­s­tru meca­nic
  19. Cio­cîr­lan Andrei-Ionuț – 28 de ani — ingi­ner pro­iec­tant
  20. Vlă­des­cu Dumi­tru – 58 de ani — insta­la­tor.

A trans­mis Bir­bo­ra Con­stan­tin, 15.05.2016.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

 1. Insis­tați pe sănă­ta­te, revi­ta­li­ză­rii sis­te­mul, adu­ceți medici pe toa­te spe­cia­li­tă­ți­le, si veni­ti cu ceva nou pen­tru mămi­ci­le care se întorc mai repe­de la mun­că… și pen­tru copi­ii între 2–3 ani…care nu pot fi îngri­jiți de părin­ții obli­gați să se întoar­că la mun­că și pe care gră­di­ni­țe­le nu îi primesc…în Man­ga­lia am înțe­les că nu e decât o cre­șă?!.…

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele