Andrei Pătrașcu, despre înfiintarea Clubului Sportiv Municipal Mangalia: “S‑a implinit jumătate de vis”

1
599

Comu­ni­cat de pre­să Andrei Pătrașcu: 

S‑a impli­nit jumă­ta­te de vis”

     “Astazi, 08.05.2016, pro­iec­tul pen­tru rea­bi­li­ta­rea spor­tu­lui a fost intro­dus ofi­ci­al in pro­gra­mul elec­to­ral al dom­nu­lui Zan­fir Iorgus.

     Doresc pe aceas­ta cale, sa ii mul­tu­mesc dom­nu­lui  Zan­fir Ior­gus pen­tru sus­ti­ne­rea acor­da­ta pro­iec­tu­lui, cat si pen­tru inte­re­sul sau de sus­ti­ne­re a sportului.

zanfir-iorgus-andrei-patrascu

     Timp de 2 luni am lucrat la gasi­rea unei solu­tii pen­tru rea­bi­li­ta­rea si sus­ti­ne­rea spor­tu­lui atat de masa cat si de per­for­man­ta. Impre­u­na  cu antre­nori, pro­fe­sori si pre­se­din­ti din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia dar si din jude­tul Con­stan­ta, am ajuns la imple­men­ta­rea unui pro­iect pal­pa­bil, legal si profesionist.

     Pen­tru ca toa­te pro­ble­me­le ramu­ri­lor spor­ti­ve sa se rezol­ve, in pro­iec­tul aces­ta se rega­seste sin­gu­ra solu­tie in momen­tul de fata pen­tru sal­va­rea spor­tu­lui din Mangalia.

     La momen­tul actu­al, apro­xi­ma­tiv 1.080 de copii fac par­te din pro­iect, pe par­curs sper ca toa­te ramu­ri­le spor­ti­ve sa se ala­tu­re proiectului.

     In ce con­sta pro­iec­tul: Infi­in­ta­rea “ CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL MANGALIA”.

   C.S.M. Man­ga­lia va fi o per­soa­nă juri­di­ca de drept public, orga­ni­za­ta ca insti­tu­tie publi­ca in sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Local al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia si va fun­cţio­na con­form pre­ve­de­ri­lor Legii nr. 69/2000 – “Legea edu­ca­ţi­ei fizi­ce şi sportului”.

     Dura­ta de fun­cţio­na­re a Clu­bu­lui Spor­tiv Muni­ci­pal Man­ga­lia este nelimitata.

     Sco­pul C.S.M. Man­ga­lia va fi incu­ra­ja­rea, pro­mo­va­rea si dezvol­ta­rea spor­tu­lui pen­tru toti, pre­cum si spor­tul de per­for­man­ta, sele­cţia, pre­ga­ti­rea si par­ti­ci­pa­rea spor­ti­vi­lor la com­pe­ti­tii inter­ne si inter­na­ţio­na­le pen­tru pro­mo­va­rea ima­gi­nii comu­ni­ta­tii locale.

     Admi­nis­tra­tia publi­ca va sus­ti­ne mate­ri­al nece­si­ta­ti­le diver­se­lor ramuri spor­ti­ve (echi­pa­men­te, depla­sari, taxe de arbi­traj etc) cat si sala­ri­i­le antre­no­ri­lor, pen­tru ca acti­vi­ta­tea aces­to­ra nece­si­ta timp, efort si daru­i­re si este corect ca aces­tia sa fie retri­bu­i­ti ca pen­tru ori­ce alta munca.

     In cadrul Clu­bu­lui Spor­tiv Muni­ci­pal Man­ga­lia, vom inte­gra toa­te dis­ci­pli­ne­le spor­ti­ve. Aces­tei struc­turi ii vor fi încre­din­ta­te in admi­nis­tra­re Baza Spor­ti­vă Pes­că­ruș, Baza Spor­ti­va a Lice­u­lui Ion Bane­scu, Baza Spor­ti­vă din car­ti­e­rul de case, sta­dio­nul cen­tral, sta­dio­nul Nept­un și cel de rugby.

     Vor fi înche­ia­te par­te­ne­ri­a­te cu Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu” și Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis” in ceea ce pri­veș­te folo­si­rea sali­lor de sport in afa­ra cur­su­ri­lor scolare.

     Sta­dio­nul Nept­un va fi rea­bi­li­tat com­plet, con­stru­ind noul cen­tru de copii si juniori.

     In ace­lași timp, vom înche­ia par­te­ne­ri­a­te intre acest cen­tru de juni­ori și echi­pe­le de fotbal din Liga I din cam­pi­o­na­tul intern.Tot aici vreau sa sub­li­ni­ez fap­tul ca, daca lucru­ri­le vor mer­ge bine dupa pri­mul an, vom incer­ca sa rea­li­zam un par­te­ne­ri­at cu cen­tre­le de juni­ori din strainatate.

     Cei mai talen­tati copii vor avea oca­zia sa faca par­te din­tr-un pro­gram de schimb de expe­rien­te, ala­turi de antre­nori si juca­tori de elita.

     Acti­vi­ta­tea clu­bu­lui va fi coor­do­na­ta de un Con­si­liu de admi­nis­tra­ție ai cărui mem­bri vor fi, exclu­siv, antre­nori și pro­fe­sori pen­tru fie­ca­re dis­ci­pli­nă spor­ti­vă. Cu acor­dul Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, aceștia vor desem­na un pre­șe­din­te care se va ocu­pa de con­du­ce­rea exe­cu­ti­vă a aces­tui club.

     Supra­ve­ghe­rea şi con­tro­lul C.S.M. Man­ga­lia, se va face de către Con­si­li­ul Local al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi de către orga­nis­me­le cu atri­bu­ţii de con­trol în domeniu.

*********************

     Pen­tru mine, vii­to­rul copi­i­lor care își doresc să facă per­for­man­ță și să repre­zin­te cu suc­ces muni­ci­pi­ul nos­tru în com­pe­ti­ții națio­na­le cat inter­națio­na­le este important.

      Spor­tul tre­bu­ie sus­ti­nut atat finan­ci­ar cat si moral, dar mai ales pen­tru ca sunt copi­ii nos­tri, copii ai Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, ce ne-au repre­zen­tat si o sa ne repre­zin­te cu brio la fie­ca­re ramu­ra spor­ti­va in parte.

     Cred cu toa­ta ini­ma in acest pro­iect, cred cu toa­ta ini­ma in talen­te­le deo­se­bi­te alte fie­ca­rui copil ce prac­ti­ca un sport, cred in sport, fiind­ca repre­zin­ta dis­ci­pli­na si respect!

     Inca oda­ta ii mul­tu­mesc dom­nu­lui Zan­fir Ior­gus pen­tru toa­ta sus­ti­ne­rea acor­da­ta si intro­du­ce­rea pro­iec­tu­lui in pro­gra­mul sau electoral”.

     Andrei Patras­cu, 09.05.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply