Umiliţi, profesorii ies în stradă! “Salarii de mizerie, este strigător la cer!”

0
178
profesorii

Săp­tămâ­na vii­toa­re, când în calen­da­rul anu­lui şco­lar 2015–2016 este pro­gra­ma­tă „Şcoa­la Alt­fel“, sin­di­ca­li­ş­tii au decis să iasă în stra­dă, ca urma­re a ine­chi­tă­ţi­lor din noua gri­lă de sala­ri­za­re.

Preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­ţământ, Simion Hăn­ces­cu, a decla­rat, ieri, că se con­sta­tă, pen­tru anu­mi­te cate­go­rii de cadre didac­ti­ce şi pen­tru per­so­na­lul didac­tic auxi­li­ar, că sala­ri­i­le pro­pu­se sunt mai mici decât cele actu­a­le cu: 7% pen­tru edu­ca­toa­re­le şi învă­ţă­to­rii debu­tanţi, cate­go­rii care vor fi sala­ri­za­te la nive­lul sala­ri­u­lui minim brut pe eco­no­mie; până la 29% pen­tru învă­ţă­to­rii şi edu­ca­toa­re­le cu stu­dii medii; 6% pen­tru pro­fe­so­rii debu­tanţi; 6% pen­tru infor­ma­ti­cian IA; 6% pen­tru admi­nis­tra­tor finan­ci­ar gra­dul I.

De ase­me­nea, sala­ri­i­le umi­li­toa­re pro­pu­se pen­tru debu­tanţi sunt „un îndemn” pen­tru tine­rii per­for­manţi să fugă de învă­ţământ.

Dacă un sala­riu de 1.100 lei net, al unui pro­fe­sor debu­tant, este mult prea mare şi Guver­nul Cio­loş a înţe­les că tre­bu­ie să îl redu­că cu 6%, iar un învă­ţă­tor debu­tant tre­bu­ie să pri­meas­că sala­ri­ul minim pe eco­no­mie, Fede­ra­ţia Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­ţământ cere ca actu­a­lul guvern să-şi dea demi­sia de onoa­re!”, a decla­rat lide­rul naţio­nal.

Pri­ma acţiu­ne se va desfă­şu­ra luni, 18 apri­lie, res­pec­tiv marţi, 19 apri­lie, în inter­va­lul orar 15–17, când sin­di­ca­li­ş­tii vor piche­ta sedi­ul Guver­nu­lui.

Când şi-au votat ei sala­ri­i­le nu a fost cri­ză?“

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, Mier­curi, 13 apri­lie 2016.


Elefant.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply