SCOATETI COPIII DIN MALL SI DUCETI‑I IN PARC!

1
580

copii-mall

Copi­ii si tine­rii care cresc intr-un mediu polu­at sunt afec­tati din punct de vede­re al sana­ta­tii, deo­a­re­ce lip­sa aeru­lui curat nu per­mi­te pla­ma­ni­lor sa se dezvol­te la capa­ci­ta­tea nor­ma­la.

De ace­ea va indemn, dragi parin­ti: scoa­teti copi­ii din mall-uri si duceti‑i in parc sau in padu­re, la joa­ca!

Pla­ma­nii se dezvol­ta cel mai mult la tineri intre 10 si 18 ani. La var­sta majo­ra­tu­lui, fete­le au pla­ma­nii com­plet dezvol­tati, iar baie­tii tre­bu­ie sa mai astep­te cati­va ani pen­tru a atin­ge capa­ci­ta­tea pul­mo­na­ra maxi­ma. Func­tia pul­mo­na­ra rama­ne sta­bi­la in tim­pul vie­tii de adult si se dimi­nu­ea­za la per­soa­ne­le in var­sta, ast­fel ca este foar­te impor­tant ca aerul pe care il res­pi­ra sa fie curat. Exis­ta puti­ne moda­li­tati de a corec­ta o sla­bi­ciu­ne a pla­ma­ni­lor capa­ta­ta in copi­la­rie!

Ofe­ri­ti-le copi­i­lor posi­bi­li­ta­tea sa se joa­ce in aer curat! Polu­a­rea pro­du­sa de masini se con­cen­trea­za la 90 de cm fata de sol. Copi­ii inspi­ra direct noxe­le dega­ja­te de tevi­le de esa­pa­ment ale auto­tu­ris­me­lor din tra­fic!

Polu­a­rea, din paca­te, este pre­zen­ta in toa­te ora­se­le si se accen­tu­ea­za in zile­le cal­du­roa­se. Ei nu tre­bu­ie sa se joa­ce in veci­na­ta­tea mari­lor arte­re ruti­e­re, ci in par­curi si in zone verzi.

Polu­a­rea pro­du­sa de masini se con­cen­trea­za unde­va la inal­ti­mea de 90 cm fata de sol, adi­ca foar­te aproa­pe de nasul copi­i­lor. Res­pi­rand aer polu­at, cres­te ris­cul apa­ri­ti­ei unor afec­tiuni pre­cum ast­mul, infec­ti­i­le res­pi­ra­to­rii sau boli­le car­di­o­vas­cu­la­re, care vor crea pro­ble­me mai tar­ziu la var­sta adul­ta.

Mai mult decat atat: jocul in aer liber le asi­gu­ra copi­i­lor o dezvol­ta­re fizi­ca sana­toa­sa: doban­desc for­ta mus­cu­la­ra, o coor­do­na­re mai buna a mis­ca­ri­lor si, bine­in­te­les, o fle­xi­bi­li­ta­te spo­ri­ta. Veti spu­ne, poa­te, ca toa­te aces­tea se obtin si intr-un loc de joa­ca inchis. Une­ori e mai comod sa-ti duci copi­lul la un loc de joa­ca. Nu mai tre­bu­ie sa stai cu ochii pe el, fiind­ca n‑are unde si cum sa dis­pa­ra, pen­tru ca are gri­ja supra­ve­ghe­to­rul. Nu se loves­te, ca totul este veri­fi­cat si sigur. Iar tu, in timp ce copi­lul se joa­ca, poti savu­ra o cafea cu pri­e­te­nii sau navi­ga linis­tit pe table­ta sau pe tele­fo­nul mobil.

Ei bine, jude­ca­ta nu e atat de sim­pla! Jocul intr‑o cus­ca, fie ea si mai mare, nu e ace­la­si lucru cu jocul in aer liber, in aer curat. Pe lan­ga bene­fi­ci­i­le pe care vi le-am pre­zen­tat mai sus, mai este unul extrem de impor­tant: lumi­na natu­ra­la.

In plus, tre­bu­ie sa tinem cont de inca o infor­ma­tie: copi­ii se imbol­na­vesc atunci cand intra in con­tact cu per­soa­ne bol­na­ve, nu atunci cand res­pi­ra aer rece. Logic vor­bind, cam unde sunt sanse mai mari sa ia con­tact cu alti copii bol­navi? In parc, sau intr-un loc de joa­ca inchis? Ras­pun­sul e clar.

Dragi parin­ti, inte­le­geti ca 30 de minu­te de mis­ca­re in aer liber sunt abso­lut bene­fi­ce pen­tru copii, dar si pen­tru dvs!

EMILIA IONESCU –medic pne­u­mo­log.

(Un arti­col dedi­cat Zilei Inter­na­tio­na­le a Sănă­tă­ții).

Sur­se: oficialmedia.com;  scoalapentrusanatate.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply