Legea privind reducerea preţului de vânzare a locuinţelor ANL către chiriaşi, promulgată

0
180

AGERPRES: Pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a pro­mul­gat luni legea care pre­ve­de redu­ce­rea pre­țu­lui de vân­za­re a locu­in­țe­lor ANL către chi­ri­ași.

anl

Șeful sta­tu­lui a sem­nat decre­tul pen­tru modi­fi­ca­rea Legii nr. 152/1998 pri­vind înfi­in­ța­rea Agen­ți­ei Națio­na­le pen­tru Locu­in­țe.

Legea are ca obiect de regle­men­ta­re moda­li­ta­tea de cal­cul a valo­rii chi­ri­ei luna­re, pre­cum și a valo­rii de vân­za­re a locu­in­ței.

Ast­fel, chi­ria se sta­bi­leș­te anu­al de către auto­ri­tă­ți­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le și va aco­peri chel­tu­ie­li­le de admi­nis­tra­re, între­ți­ne­re și repa­ra­ții, recu­pe­ra­rea inves­ti­ți­ei, în func­ție de dura­ta nor­ma­tă sta­bi­li­tă potri­vit pre­ve­de­ri­lor lega­le, pre­cum și o cotă de maxi­mum 1%. Cota de maxi­mum 1% se apli­că la valoa­rea de înlo­cu­i­re a locu­in­ței, sta­bi­li­tă con­form nor­me­lor meto­do­lo­gi­ce.

Mai mult, pe AGERPRES.RO, 13.04.2016.Elefant.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele