IPJ Constanta recrutează candidați pentru Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” și pentru școli postliceale (DETALII înscriere)

0
1459

Academia-de-Politie-Alexandru-Ioan-Cuza (Small)

A  N  U  N  Ţ
privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în
instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru
nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2016

Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa, cu sedi­ul în Muni­ci­pi­ul Con­stanţa, Bule­var­dul MAMAIA, nr. 106, (lân­gă SPITALUL MILITAR) recru­tea­ză can­di­da­ţi pen­tru admi­te­rea în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ care rea­li­zea­ză for­ma­rea ini­ţi­a­lă a per­so­na­lu­lui pen­tru nevo­i­le Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, sesiu­nea 2016, în raport de locul de domi­ci­liu, înscris în car­tea de iden­ti­ta­te al can­di­da­ţi­lor, potri­vit opţiu­nii aces­to­ra, după cum urmea­ză:

 1. ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” *
Dome­ni­ul de licenţă Pro­gra­mul de stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă/ spe­cia­li­za­rea For­ma de învă­ţământ Nr. locuri/ bene­fi­ci­ar Din care
Romi Maghiari Alte min.
FACULTATEA DE POLIŢIE
Şti­inţe mili­ta­re, infor­ma­ţii şi ordi­ne publi­că Ordi­ne şi sigu­ranţă publi­că Frec­venţă 250 205 IGPR 6 5 3
40 ANP - - -
5 ANP-RM
Frec­venţă redu­să 50 35 IGPR - - -
8 IGPF
7 IGJR
2 SIE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
Drept Drept Frec­venţă 125 70 IGPR - - -
1 DGL
2 DIPI
1 DRPCIV
5 IGI
20 IGPF
14 IGJR
10 SPP
2 SIE
Drept Drept Dis­tanţă 100 taxă Per­so­nal MAI      

 

 1. ŞCOLI POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE*

 

Calificarea/ spe­cia­li­ta­tea Uni­ta­tea de învă­ţământ Nr. locuri/ bene­fi­ci­ar Romi Alte min.
Agent de poli­ţie ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

VASILE LASCĂR” CÂMPINA

700 670 IGPR 16 8
30 SIE
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA 

150 150 IGPR 6 3
Sub­o­fi­ţer de pom­pieri şi pro­te­cţie civi­lă ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ „PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI 225 224 IGSU 2 -
1 IGPR

NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE 2016

 1. Învă­ţământ supe­ri­or (ofi­ţeri) – stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă, învă­ţământ cu frec­venţă

 

Nr. crt. Insti­tu­ţia de învă­ţământ Dome­ni­ul de licenţă Pro­gra­mul de stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă/ spe­cia­li­ta­tea mili­ta­ră Dura­ta stu­di­i­lor Total locuri
1. Aca­de­mia Forţe­lor Teres­treNico­lae Băl­ces­cu”
Facul­ta­tea de

Şti­inţe Mili­ta­re

Şti­inţe mili­ta­re, infor­ma­ţii şi ordi­ne publi­că Mana­ge­men­tul orga­ni­za­ţi­ei — Auto 3 ani 5 33
Facul­ta­tea de

Mana­ge­ment Mili­tar

Mana­ge­ment eco­no­mi­co-finan­ci­ar — Finanţe-con­ta­bi­li­ta­te 20
Şti­inţe admi­nis­tra­ti­ve Admi­nis­tra­ţie publi­că — Inten­denţă 8
2. Aca­de­mia Teh­ni­că Mili­ta­ră
Facul­ta­tea de Meca­tro­ni­că şi Sis­te­me Inte­gra­te de Arma­ment Ingi­ne­rie de arma­ment, rache­te şi muni­ţii Arma­ment, apa­ra­tu­ră arti­le­ris­ti­că şi sis­te­me de con­du­ce­re a focu­lui 4 ani 1 44
Ingi­ne­rie genis­ti­că Sis­te­me pen­tru bara­je de mine, dis­tru­geri şi mas­ca­re 3
Ingi­ne­ria auto­ve­hi­cu­le­lor Blin­da­te, auto­mo­bi­le şi trac­toa­re 7
Ingi­ne­rie civi­lă Con­stru­cţii şi for­ti­fi­ca­ţii 3
Facul­ta­tea de Sis­te­me Elec­tro­ni­ce Mili­ta­re Ingi­ne­rie elec­tro­ni­că şi tele­co­mu­ni­ca­ţii Echi­pa­men­te şi sis­te­me elec­tro­ni­ce mili­ta­re 9
Transmisiuni/Comunicaţii 8
Ingi­ne­ria sis­te­me­lor Ingi­ne­ria şi secu­ri­ta­tea sis­te­me­lor infor­ma­ti­ce mili­ta­re 3
Cal­cu­la­toa­re şi teh­no­lo­gia infor­ma­ţi­ei Cal­cu­la­toa­re şi sis­te­me infor­ma­ti­ce pen­tru apă­ra­re şi secu­ri­ta­te naţio­na­lă 10
3. Insti­tu­tul Medi­co-Mili­tar Sănă­ta­te Medi­ci­nă gene­ra­lă 6 ani 19 DM
4. Aca­de­mia Naţio­na­lă de Infor­ma­ţii „Mihai Vitea­zul”
Facul­ta­tea de Infor­ma­ţii Şti­inţe mili­ta­re, infor­ma­ţii şi ordi­ne publi­că Psi­ho­lo­gie-infor­ma­ţii 3 ani 16 DIPI 31
7 IGPR
Facul­ta­tea de

Stu­dii de Inte­l­li­gen­ce

Stu­dii de secu­ri­ta­te şi infor­ma­ţii 4 DIPI
4 IGPR

b). Învă­ţământ pos­tli­ceal (mai­ş­tri mili­tari) – învă­ţământ cu frec­venţă

Nr. crt. Insti­tu­ţia de învă­ţământ Specialitatea/ spe­cia­li­za­rea Nr. locuri Total
1.        Şcoa­la Mili­ta­ră de Mai­ş­tri Mili­tari şi Sub­o­fi­ţeri a Forţe­lor Teres­tre „Basa­rab I”
Arma­ment şi insta­la­ţii de lan­sa­re 5 86

 

Auto 22
Con­stru­cţii 11
Teh­ni­că de comu­ni­ca­ţii 17
Ope­ra­re şi men­te­nanţă echi­pa­men­te de comu­ni­ca­ţii 25
Echi­pa­ment de apă­ra­re chi­mi­că, bac­te­o­ro­lo­gi­că, radi­o­lo­gi­că şi nuclea­ră — CBRN 2
Inten­denţă 4

Cere­ri­le de înscri­e­re a can­di­da­ţi­lor pen­tru con­cur­sul de admi­te­re în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ supe­ri­or ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I. pre­cum şi pen­tru şco­li­le pos­tli­cea­le ale Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le se depun până la data de 27.05.2016, iar pen­tru şco­li­le pos­tli­cea­le ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne se depun până la data de 29.07.2016, la sedi­ul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa, bld. Mama­ia nr. 106, de luni până vineri, în inter­va­lul 10.00–15.00.

Rela­ţii supli­men­ta­re la tel. 0241/502.113 sau pe site-ul I.P.J. Con­stanţa http://ct.politiaromana.ro.

Pen­tru a par­ti­ci­pa la con­cur­sul de admi­te­re în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ care pre­gă­tesc per­so­nal în bene­fi­ci­ul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, can­di­da­ţii tre­bu­ie să înde­pli­neas­că urmă­toa­re­le con­di­ţii lega­le de şi cri­te­rii spe­ci­fi­ce de recru­ta­re:

 1. a) să aibă cetă­ţe­nia româ­nă şi domi­ci­li­ul în Româ­nia;
 2. b) să cunoas­că lim­ba româ­nă scris şi vor­bit;
 3. c) să aibă capa­ci­ta­te depli­nă de exer­ci­ţiu;
 4. d) să fie apte din punct de vede­re medi­cal, fizic şi psi­hic; apti­tu­di­nea se con­sta­tă de struc­tu­ri­le de spe­cia­li­ta­te ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Interne/comisiile şi sub­co­mi­si­i­le de con­curs, ca urma­re a exa­mi­nă­rii medi­ca­le, veri­fi­că­rii înde­pli­ni­rii cri­te­ri­i­lor antro­po­me­tri­ce, exis­tenţei semnelor/tatuajelor nea­co­pe­ri­te de ves­ti­men­ta­ţie, în ţinu­ta de vară, veri­fi­că­rii apti­tu­di­ni­lor fizi­ce şi, res­pec­tiv, eva­luă­rii psi­ho­lo­gi­ce, potri­vit bare­me­lor şi/sau cri­te­ri­i­lor apli­ca­bi­le;
 5. e) să aibă vâr­sta de mini­mum 18 ani împli­ni­ţi, iar în cazul can­di­da­ţi­lor la con­cur­su­ri­le de admi­te­re în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ ale M.A.I., să îi împli­neas­că în cur­sul anu­lui în care par­ti­ci­pă la con­curs;
 6. f) să fie absol­venţi de liceu, cu diplo­mă de baca­la­u­re­at; dova­da absol­vi­rii se face cu diplo­ma sau ade­ve­rinţă din care să rezul­te fap­tul că au susţi­nut şi pro­mo­vat exa­me­nul de baca­la­u­re­at;
 7. g) să aibă un com­por­ta­ment cores­pun­ză­tor cerinţe­lor de con­du­i­tă admi­se şi prac­ti­ca­te în soci­e­ta­te;
 8. h) să nu aibă ante­ce­den­te pena­le sau să nu fie în curs de urmă­ri­re pena­lă ori de jude­ca­tă pen­tru săvârşi­rea de infra­cţiuni, cu exce­pţia situ­a­ţi­ei în care a inter­ve­nit rea­bi­li­ta­rea;
 9. i) să nu fi fost des­ti­tui­ţi dintr‑o fun­cţie publi­că în ulti­mii 7 ani;
 10. j) nu au desfă­şu­rat acti­vi­tă­ţi de poli­ţie poli­ti­că, ast­fel cum sunt defi­ni­te prin lege;
 11. k) înde­pli­nesc con­di­ţi­i­le pre­vă­zu­te la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 pri­vind Sta­tu­tul poli­ţis­tu­lui, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re adi­că să nu aibă cali­ta­tea de mem­bru al vre­u­nui par­tid poli­tic sau orga­ni­za­ţii cu carac­ter poli­tic;
 12. l) înde­pli­nesc cri­te­ri­i­le spe­ci­fi­ce pen­tru ocu­pa­rea prin con­curs a fun­cţi­ei publi­ce cu sta­tut spe­cial.
 13. m) să aibă vâr­sta de până la 27 de ani, împli­ni­ţi în anul par­ti­ci­pă­rii la con­cur­sul de admi­te­re, pen­tru can­di­da­ţii pe locu­ri­le des­ti­na­te for­mă­rii ini­ţi­a­le a per­so­na­lu­lui mili­tar (pen­tru insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ ale M.Ap.N. şi pen­tru Şcoa­la de Sub­o­fi­ţeri de Pom­pieri şi Pro­te­cţie Civi­lă „Pavel Zăgă­ne­scu” Bol­deşti);
 14. n) să fi obţi­nut la pur­ta­re, în peri­oa­da stu­di­i­lor licea­le, media de cel puţin 8,00, cu exce­pţia can­di­da­ţi­lor care au absol­vit insti­tu­ţii de învă­ţământ de nivel liceal în sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne în care nu se eva­lu­ea­ză prin notă/punctaj/calificativ pur­ta­rea ele­vu­lui;
 15. o) nu fi fost exma­tri­cu­la­ţi pen­tru aba­teri dis­ci­pli­na­re dintr‑o insti­tu­ţie de învă­ţământ;
 16. p) să aibă înă­lţi­mea de mini­mum 1,65 m băr­ba­ţii şi 1,60 m feme­i­le; can­di­da­ţii pen­tru insti­tu­ţi­i­le de for­ma­re a ofi­ţe­ri­lor şi agenţi­lor de poli­ţie de fron­ti­e­ră pen­tru spe­cia­li­za­rea mari­nă, tre­bu­ie să aibă înă­lţi­mea de mini­mum 1,60 m;

Locu­ri­le pen­tru Şcoa­la de Sub­o­fi­ţeri de Pom­pieri şi Pro­te­cţie Civi­lă „Pavel Zăgă­ne­scu” Bol­deşti sunt exclu­siv pen­tru băr­ba­ţi.

Can­di­da­ţii care optea­ză pen­tru o insti­tu­ţie de învă­ţământ supe­ri­or şi au mai urmat o for­mă de pre­gă­ti­re simi­la­ră, cu supor­ta­rea chel­tu­ie­li­lor de la buge­tul de stat tre­bu­ie să res­pec­te pre­ve­de­ri­le               art. 142 alin. (6), (61), (62) şi (63) din Legea edu­ca­ţi­ei naţio­na­le nr. 1/2011, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re. Pen­tru a fi înma­tri­cu­la­ţi în anul I de stu­dii la insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ supe­ri­or, can­di­da­ţii decla­ra­ţi „admis” care au mai bene­fi­ci­at de un pro­gram de stu­dii uni­ver­si­ta­re finanţat de la buge­tul de stat, inte­gral sau parţi­al, vor face dova­da achi­tă­rii con­tra­va­lo­rii stu­di­i­lor, sau, după caz, vor depu­ne la insti­tu­ţia de învă­ţământ o decla­ra­ţie din care să rezul­te că nu au mai bene­fi­ci­at de sub­venţie de la buge­tul de stat pen­tru un alt pro­gram de stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă. Absol­venţii de liceu ai pro­moţi­ei 2015 nu au obli­ga­ţia depu­ne­rii decla­ra­ţi­ei din care să rezul­te că nu au mai bene­fi­ci­at de sub­venţie de la buge­tul de stat pen­tru un alt pro­gram de stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă.

Supli­men­tar con­di­ţi­i­lor şi cri­te­ri­i­lor pre­vă­zu­te mai sus, per­soa­ne­le care intenţio­nea­ză să can­di­de­ze la con­cur­sul de admi­te­re orga­ni­zat de Aca­de­mia Naţio­na­lă de Infor­ma­ţii „Mihai Vitea­zul” a Ser­vi­ci­u­lui Român de Infor­ma­ţii care tre­bu­ie să înde­pli­neas­că cumu­la­tiv urmă­toa­re­le con­di­ţii:

 1. a) au cetă­ţe­nie româ­nă şi domi­ci­li­ul sta­bil în Româ­nia (atât can­di­da­ţii cât şi soţii/soţiile aces­to­ra, în cazul celor căsă­to­ri­ţi);
 2. b) au vâr­sta de până la 23 ani împli­ni­ţi în cur­sul anu­lui 2016;
 3. c) sunt absol­venţi de liceu, cu diplo­mă de baca­la­u­re­at sau cu ade­ve­rinţă care dove­deş­te susţi­ne­rea wxa­me­nu­lui de baca­la­u­re­at în sesiu­nea iunie-iulie 2016;
 4. d) au avut pe dura­ta stu­di­i­lor licea­le medi­i­le anu­a­le la pur­ta­re mini­mum 8,00 şi media mini­mă la exa­me­nul de baca­la­u­re­at 7,00;
 5. e) cunosc foar­te bine şi au capa­ci­ta­tea de a se expri­ma clar şi corect în lim­ba româ­nă;
 6. f) nu au repe­tat, în tim­pul lice­u­lui, unul sau mai mulţi ani de stu­diu, din moti­ve impu­ta­bi­le;
 7. g) sunt „apţi medi­cal” con­form bare­me­lor sta­bi­li­te de Ser­vi­ci­ul Român de Infor­ma­ţii;
 8. h) sunt apţi psi­ho­lo­gic;
 9. i) au o con­du­i­tă civi­că şi mora­lă cores­pun­ză­toa­re;
 10. j) nu au fost con­dam­na­ţi penal printr‑o hotă­râre jude­că­to­reas­că răma­să defi­ni­ti­vă pen­tru o infra­cţiu­ne săvârşi­tă cu intenţie şi nu au exe­cu­tat o pedeap­să cu închi­soa­rea ca urma­re a săvârşi­rii unei infra­cţiuni din cul­pă; nu sunt în curs de cer­ce­ta­re sau jude­ca­tă;
 11. k) în situ­a­ţia în care fac par­te din par­ti­de, for­ma­ţiuni sau orga­ni­za­ţii poli­ti­ce, să declare în scris că după admi­te­re renu­nţă la cali­ta­tea de mem­bru al aces­to­ra;
 12. l) can­di­da­ţii care par­ti­ci­pă ca aso­ci­at unic sau direct la admi­nis­tra­rea ori con­du­ce­rea unei orga­ni­za­ţii sau soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le să declare sub sem­nă­tu­ră că oda­tă cu admi­te­rea vor renu­nţa la aces­te cali­tă­ţi;
 13. m) sunt dis­pu­şi ca, după fina­li­za­rea ciclu­lui de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă în cadrul Aca­de­mi­ei Naţio­na­le de Infor­ma­ţii „Mihai Vitea­zul”, să desfă­şoa­re acti­vi­tă­ţi, în cali­ta­te de ofi­ţeri de infor­ma­ţii, în ori­ce zonă a teri­to­ri­u­lui naţio­nal, potri­vit inte­re­se­lor şi nevo­i­lor insti­tu­ţi­ei, în con­for­mi­ta­te cu anga­ja­men­tul sem­nat cu uni­ta­tea care întoc­meş­te dosa­rul de can­di­dat;
 14. n) accep­tă, în situ­a­ţia în care vor fi decla­ra­ţi „Admis”, inter­zi­ce­rea ori res­trân­ge­rea exer­ci­tă­rii unor drep­turi şi liber­tă­ţi cetă­ţe­neşti pre­vă­zu­te de legi­sla­ţia în vigoa­re;
 15. o) accep­tă efec­tu­a­rea de veri­fi­cări asu­pra acti­vi­tă­ţii şi com­por­ta­men­tu­lui lor, pre­cum şi veri­fi­că­ri­le de secu­ri­ta­te pre­vă­zu­te în H.G. nr. 585/2002 pen­tru deter­mi­na­rea even­tu­a­le­lor ele­men­te de incom­pa­ti­bi­li­ta­te pri­vind acce­sul la infor­ma­ţii secre­te de stat;
 16. p) în situ­a­ţia în care can­di­da­ţii au mai urmat o for­mă de pre­gă­ti­re simi­la­ră, cu supor­ta­rea chel­tu­ie­li­lor de la buge­tul de stat, în con­for­mi­ta­te cu art. 142 din Legea edu­ca­ţi­ei naţio­na­le nr. 1/2011, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, vor achi­ta con­tra­va­loa­rea ser­vi­ci­i­lor de şco­la­ri­za­re de care au bene­fi­ci­at ante­ri­or cu finanţa­re de la buge­tul de stat. Înca­sa­rea sumei repre­zen­tând con­tra­va­loa­rea ser­vi­ci­i­lor de şco­la­ri­za­re se rea­li­zea­ză de către insti­tu­ţia de învă­ţământ supe­ri­or de stat care a asi­gu­rat şco­la­ri­za­rea. Cu oca­zia înma­tri­cu­lă­rii în cadrul Aca­de­mi­ei Naţio­na­le de Infor­ma­ţii „Mihai Vitea­zul”, can­di­da­ţii vor pre­zen­ta dova­da că au efec­tu­at inte­gral sau efec­tu­ea­ză în rate pla­ta ser­vi­ci­i­lor de şco­la­ri­za­re.

De la con­di­ţi­i­le de înscri­e­re sta­bi­li­te pen­tru per­soa­ne­le care intenţio­nea­ză să can­di­de­ze la con­cur­sul de admi­te­re orga­ni­zat de Aca­de­mia Naţio­na­lă de Infor­ma­ţii „Mihai Vitea­zul” a Ser­vi­ci­u­lui Român de Infor­ma­ţii nu se acor­dă dero­gări.

 Nu se pot înscrie la con­cur­sul de admi­te­re orga­ni­zat de Aca­de­mia Naţio­na­lă de Infor­ma­ţii „Mihai Vitea­zul” a Ser­vi­ci­u­lui Român de Infor­ma­ţii:

 1. a) tine­rii care fac par­te din orga­ni­za­ţii afla­te în afa­ra legii, pre­cum şi cei care nu dove­desc res­pect şi devo­ta­ment faţă de valo­ri­le demo­cra­ţi­ei, faţă de sta­tul de drept şi insti­tu­ţi­i­le sale;
 2. b) ade­pţii unor cul­te sau orga­ni­za­ţii reli­gi­oa­se ale căror pre­cep­te con­tra­vin nor­me­lor de păs­tra­re a ordi­nii publi­ce, încal­că bune­le mora­vuri sau nu sunt com­pa­ti­bili cu exer­ci­ta­rea pro­fe­si­ei de mili­tar;
 3. c) cei cunos­cu­ţi ca având tră­să­turi nega­ti­ve de carac­ter, incom­pa­ti­bi­le cu pro­fi­lul moral al unui ofi­ţer de infor­ma­ţii.

Docu­men­te­le cuprin­se în dosa­rul de recru­ta­re al can­di­da­ţi­lor pen­tru insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne şi ale Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le sunt:

 1. a) cere­rea de înscri­e­re şi CV (Euro­pa­ss);
 2. b) copii lega­li­za­te ale docu­men­te­lor care ates­tă nive­lul stu­di­i­lor impu­se (pen­tru can­di­da­ţii care pro­vin din pro­moţi­i­le ante­ri­oa­re) sau ade­ve­rinţa eli­be­ra­tă de liceu din care să reia­să fap­tul că este înscris la sesiu­nea de baca­la­u­re­at 2016 şi copia lega­li­za­tă după foa­ia matri­co­lă;
 3. c) copii ale actu­lui de iden­ti­ta­te, car­ne­tu­lui de mun­că şi, dacă este cazul, livre­tu­lui mili­tar;
 4. d) copii ale cer­ti­fi­ca­tu­lui de naş­te­re ale can­di­da­tu­lui, soţului/soţiei şi fie­că­rui copil, a cer­ti­fi­ca­tu­lui de căsă­to­rie, pre­cum şi ale hotă­râri­lor jude­că­to­reşti pri­vind sta­rea civi­lă;
 5. e) auto­bi­o­gra­fia şi tabe­lul nomi­nal cu rude­le can­di­da­tu­lui;
 6. f) cazi­e­rul judi­ci­ar;
 7. g) carac­te­ri­za­rea de la ulti­mul loc de mun­că, res­pec­tiv din insti­tu­ţia de învă­ţământ în cazul absol­venţi­lor în pri­mul an de la absol­vi­re;
 8. h) 3 foto­gra­fii tip bule­tin de iden­ti­ta­te şi 2 foto­gra­fii 9x12 cm;
 9. j) fişa medi­ca­lă-tip de înca­dra­re în Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne;
 10. k) avi­zul psi­ho­lo­gic;
 11. l) decla­ra­ţia de con­fir­ma­re a cunoa­ş­te­rii şi accep­tă­rii con­di­ţi­i­lor de recru­ta­re.

Supli­men­tar docu­men­te­lor pre­vă­zu­te mai sus, can­di­da­ţii care se înscriu pen­tru locu­ri­le alo­ca­te dis­tinct etni­ei rome sau mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le, depun la dosa­rul de recru­ta­re şi o ade­ve­rinţă din par­tea unei orga­ni­za­ţii etni­ce, con­sti­tu­i­te potri­vit legii, care să ates­te apar­te­nenţa la etnie, res­pec­tiv la mino­ri­ta­te.

Prin exce­pţie, can­di­da­ţii pe locu­ri­le des­ti­na­te mino­ri­tă­ţii maghia­re la Aca­de­mia de Poli­ţie „Ale­xan­dru Ioan Cuza” tre­bu­ie să dove­deas­că fap­tul că au susţi­nut exa­me­nul de baca­la­u­re­at la lim­ba mater­nă.

Can­di­da­ţi­lor care nu înde­pli­nesc con­di­ţi­i­le lega­le şi cri­te­ri­i­le spe­ci­fi­ce sta­bi­li­te de acte­le nor­ma­ti­ve în vigoa­re nu li se mai întoc­mesc dosa­re de recru­ta­re.

Can­di­da­ţii pot opta pen­tru una sau mai mul­te insti­tu­ţii de învă­ţământ supe­ri­or sau şcoli pos­tli­cea­le, în măsu­ra în care graficele/calendarele con­cur­su­ri­lor de admi­te­re rea­li­za­te de către insti­tu­ţi­i­le orga­ni­za­toa­re per­mit par­ti­ci­pa­rea la pro­be­le de con­curs.

Can­di­da­ţii care au mai mul­te opţiuni vor con­sti­tui dosa­re de recru­ta­re dis­tinc­te pen­tru fie­ca­re insti­tu­ţie de învă­ţământ pen­tru care au optat. În cazul aces­to­ra fişa medi­ca­lă se depu­ne în dosa­re­le de recru­ta­re supli­men­ta­re în copie, cer­ti­fi­ca­tă pen­tru con­for­mi­ta­te cu ori­gi­na­lul de către per­so­na­lul cu atri­bu­ţii de recru­ta­re.

 1. Exa­mi­na­rea medi­ca­lă

Exa­mi­na­rea medi­ca­lă a can­di­da­ţi­lor se rea­li­zea­ză la uni­tă­ţi­le medi­ca­le teri­to­ri­a­le ale MAI şi con­stă în eva­lu­a­rea deta­li­a­tă a stă­rii de sănă­ta­te, con­form bare­me­lor medi­ca­le în vigoa­re.

 1. Eva­lu­a­rea psi­ho­lo­gi­că

Eva­lu­a­rea psi­ho­lo­gi­că a tutu­ror can­di­da­ţi­lor, indi­fe­rent de uni­ta­tea de învă­ţământ pen­tru care au fost recru­ta­ţi, se efec­tu­ea­ză la nive­lul inspec­to­ra­te­lor de poli­ţie judeţe­ne, res­pec­tiv ale Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Poli­ţie a Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, de către spe­cia­li­ş­tii din cadrul Cen­tru­lui de Psi­ho­so­cio­lo­gie al Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, potri­vit pla­ni­fi­că­rii întoc­mi­te împre­u­nă cu şefii struc­tu­ri­lor de resur­se uma­ne ale aces­to­ra.

Data limi­tă până la care can­di­da­ţii vor depu­ne la dosa­rul de recru­ta­re docu­men­te­le nece­sa­re pen­tru fina­li­za­rea aces­tu­ia este 10.06.2016, ore­le 14.00 pen­tru insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ supe­ri­or şi pen­tru şco­li­le pos­tli­cea­le ale Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le, iar pen­tru şco­li­le pos­tli­cea­le ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne este 05.08.2016, ore­le 14.00.

Orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea eta­pei a II‑a de sele­cţie a can­di­da­ţi­lor

- învă­ţământ cu frec­venţă

 1. Înscri­e­rea can­di­da­ţi­lor la sedi­ul insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ

Înscri­e­rea la con­cur­sul de admi­te­re la insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ ale MAI a can­di­da­ţi­lor care au fost decla­ra­ţi „apt” psi­ho­lo­gic şi medi­cal în eta­pa I de sele­cţie se rea­li­zea­ză la sedi­i­le insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ, potri­vit calen­da­ru­lui con­cur­su­lui de admi­te­re sta­bi­lit de fie­ca­re insti­tu­ţie de învă­ţământ.

În vede­rea înscri­e­rii la con­cur­sul de admi­te­re, can­di­da­ţii pre­zin­tă urmă­toa­re­le docu­men­te:

 1. a) car­tea de iden­ti­ta­te sau paşa­por­tul, în ter­men de vala­bi­li­ta­te;
 2. b) diplo­ma de baca­la­u­re­at şi foa­ia matri­co­lă în original/copie lega­li­za­tă; absol­venţii pro­moţi­ei 2016 căro­ra nu li s‑a eli­be­rat diplo­ma de baca­la­u­re­at pre­zin­tă ade­ve­rinţă eli­be­ra­tă de liceu, cu pre­ci­zarea medi­ei gene­ra­le şi a note­lor obţi­nu­te la exa­me­nul de baca­la­u­re­at, medi­i­lor obţi­nu­te în anii de stu­diu, ter­me­nu­lui de vala­bi­li­ta­te a ade­ve­rinţei şi a fap­tu­lui că nu a fost eli­be­ra­tă diplo­ma;
 3. c) con­tra­va­loa­rea taxei de înscri­e­re sau, pen­tru can­di­da­ţii care soli­ci­tă scu­ti­rea de taxă de înscri­e­re, acte dove­di­toa­re care să ates­te una din situ­a­ţi­i­le enu­me­ra­te în Regulamentele/metodologiile de admi­te­re pro­prii fie­că­rei insti­tu­ţii de învă­ţământ supe­ri­or pen­tru anul 2016;

Can­di­da­ţii care au absol­vit stu­di­i­le licea­le în afa­ra Româ­ni­ei, cu diplo­mă de baca­la­u­re­at sau echi­va­len­tă aces­te­ia, au obli­ga­ţia de a pre­zen­ta urmă­toa­re­le docu­men­te:

 1. a) ates­ta­tul de recu­noa­ş­te­re a stu­di­i­lor emis de către dire­cţia de spe­cia­li­ta­te din cadrul Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le şi Cer­ce­tă­rii Şti­inţi­fi­ce;
 2. b) diplo­ma de baca­la­u­re­at sau echi­va­len­tă cu aces­ta, în copie, tra­du­să şi lega­li­za­tă;
 3. c) foa­ia matri­co­lă din peri­oa­da stu­di­i­lor licea­le, în copie, tra­du­să şi lega­li­za­tă.

Can­di­da­ţii care au fost decla­ra­ţi „apt” psi­ho­lo­gic şi medi­cal în eta­pa I de sele­cţie se vor pre­zen­ta în peri­oa­da 24–25.07.2016 la sedi­ul Aca­de­mi­ei de Poli­ţie şi în peri­oa­da 03 – 04.09.2016 la sedi­ul şco­li­lor de agenţi de poli­ţie din cadrul Poli­ţi­ei Româ­ne pen­tru care au optat, în vede­rea înscri­e­rii şi achi­tă­rii taxei de par­ti­ci­pa­re la con­curs (după caz) şi pen­tru eli­be­ra­rea legi­ti­ma­ţi­i­lor de con­curs.

Can­di­da­ţii Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne pen­tru admi­te­rea la insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ ale Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le şi Ser­vi­ci­u­lui Român de Infor­ma­ţii care au fost decla­ra­ţi “apt” psi­ho­lo­gic şi medi­cal în eta­pa I de sele­cţie se înscriu la sedi­ul aces­tor uni­tă­ţi de învă­ţământ, potri­vit calen­da­ru­lui de admi­te­re sta­bi­lit de către fie­ca­re din­tre aces­tea, pre­zen­tând docu­men­te­le soli­ci­ta­te de orga­ni­za­tori şi par­ti­ci­pând la pro­be­le de con­curs potri­vit pre­ve­de­ri­lor regulamentelor/metodologiilor de admi­te­re pro­prii fie­că­rei insti­tu­ţii de învă­ţământ.

 1. Peri­oa­da de desfă­şu­ra­re a eta­pei a II‑a de sele­cţie în cadrul insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne

Eta­pa a II‑a de sele­cţie a can­di­da­ţi­lor la Aca­de­mia de Poli­ţie „Ale­xan­dru Ioan Cuza”, res­pec­tiv con­cur­sul de admi­te­re, se desfă­şoa­ră potri­vit calen­da­ru­lui admi­te­rii sta­bi­lit pen­tru fie­ca­re facul­ta­te, în peri­oa­da 27 iulie – 07 august 2016.

În vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­cur­sul de admi­te­re la Aca­de­mia de Poli­ţie „Ale­xan­dru Ioan Cuza”, can­di­da­ţii sunt obli­ga­ţi să achi­te o Taxă de înscri­e­re la con­curs, în valoa­re de 350 lei. Taxa de înscri­e­re la con­curs se achi­tă la pre­zen­ta­rea can­di­da­ţi­lor la sedi­ul Aca­de­mi­ei, în vede­rea înscri­e­rii la con­cur­sul de admi­te­re.

Sunt scu­ti­ţi de pla­ta taxei, can­di­da­ţii afla­ţi într-una din situ­a­ţi­i­le enu­me­ra­te mai jos:

 1. a) sunt orfani de ambii părinţi;
 2. b) pro­vin din case­le de copii sau din pla­sa­ment fami­li­al;
 3. c) sunt copii ai per­so­na­lu­lui didac­tic în acti­vi­ta­te;
 4. d) sunt copii ai per­so­na­lu­lui M.A.I., în acti­vi­ta­te, pen­sio­nat sau dece­dat;
 5. e) sunt copii ai fun­cţio­na­ri­lor publici cu sta­tut spe­cial din cadrul Admi­nis­tra­ţi­ei Naţio­na­le a Peni­ten­ci­a­re­lor, în acti­vi­ta­te, pen­sio­na­ţi sau dece­da­ţi (numai pen­tru can­di­da­ţii la spe­cia­li­za­rea Peni­ten­ci­a­re).

Can­di­da­ţii pen­tru învă­ţămân­tul cu frec­venţă redu­să nu bene­fi­ci­a­ză de scu­ti­re de pla­tă a taxe­lor pre­vă­zu­te de pre­zen­tul Regu­la­ment. Taxa de înscri­e­re la con­curs nu se res­ti­tu­ie.

Eta­pa a II‑a de sele­cţie a can­di­da­ţi­lor la şco­li­le pos­tli­cea­le ale MAI , res­pec­tiv con­cur­sul de admi­te­re, se desfă­şoa­ră în peri­oa­da 05 – 10 sep­tem­brie 2016, con­form gra­fi­ce­lor sta­bi­li­te de către uni­tă­ţi­le de învă­ţământ.

Eta­pe­le de desfă­şu­ra­re a pro­be­lor de con­curs pen­tru admi­te­rea la alte insti­tu­ţii de învă­ţământ pe locu­ri­le MAI sunt afi­şa­te pe site-ul ofi­ci­al al fie­că­rei insti­tu­ţii de învă­ţământ.

Şco­li­le de agenţi de poli­ţie ale Poli­ţi­ei Româ­ne vor orga­ni­za pro­be­le con­cur­su­lui de admi­te­re după urmă­to­rul calen­dar:

 1. a) în peri­oa­da 05–09.09.2016: pro­be­le eli­mi­na­to­rii — con­tra­vi­zi­ta medi­ca­lă şi veri­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor fizi­ce;
 2. b) în data de 09.2016: pro­ba de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor con­stând într-un test –gri­lă la dis­ci­pli­ne­le lim­ba româ­nă şi lim­ba stră­i­nă (lim­ba engle­ză sau lim­ba fran­ce­ză, potri­vit opţiu­nii la înscri­e­re).

Tema­ti­ca şi bibli­o­gra­fia pen­tru con­cur­su­ri­le de admi­te­re se regă­sesc pe site-ul fie­că­rei insti­tu­ţii de învă­ţământ.

 1. Con­tra­vi­zi­ta medi­ca­lă şi veri­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor fizi­ce

Con­tra­vi­zi­ta medi­ca­lă a can­di­da­ţi­lor se rea­li­zea­ză la sedi­ul insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ, de către sub­co­mi­sia medi­ca­lă şi con­stă în eva­lu­a­rea suma­ră a can­di­da­ţi­lor, pe baza fişei medi­ca­le tip MAI şi se fina­li­zea­ză prin emi­te­rea unui aviz medi­cal de tipul „apt”/„inapt” şi veri­fi­ca­rea înde­pli­ni­rii cri­te­ri­u­lui pri­vind înă­lţi­mea mini­mă şi prin obser­va­rea direc­tă a exis­tenţei la can­di­da­ţi a diver­se­lor sem­ne par­ti­cu­la­re sau tatu­a­je nea­co­pe­ri­te de ves­ti­men­ta­ţie, în ţinu­ta  de vară, în urma căro­ra can­di­da­ţii vor fi decla­ra­ţi „pro­mo­vat” sau, după caz, „nepro­mo­vat”.

Lis­ta nomi­na­lă cu can­di­da­ţii decla­ra­ţi „inapt” pen­tru admi­te­re la con­tra­vi­zi­ta medi­ca­lă efec­tu­a­tă la Aca­de­mia de Poli­ţie „Ale­xan­dru Ioan Cuza”, va fi trans­mi­să la şco­li­le pos­tli­cea­le pen­tru care aceş­tia au a doua opţiu­ne, prin gri­ja Comi­si­ei de admi­te­re a Aca­de­mi­ei.

Veri­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor fizi­ce a can­di­da­ţi­lor, cu exce­pţia celor pen­tru Aca­de­mia Naţio­na­lă de Infor­ma­ţii ”Mihai Vitea­zul”, se rea­li­zea­ză con­form pro­be­lor şi bare­me­lor pre­vă­zu­te în Ane­xa la pre­zen­tul anu­nţ.

Con­tra­vi­zi­ta medi­ca­lă şi veri­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor fizi­ce ale can­di­da­ţi­lor recru­ta­ţi pen­tru insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ superior/unităţile de învă­ţământ pos­tli­ceal ale Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le, pe locu­ri­le alo­ca­te Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne se rea­li­zea­ză în mod cen­tra­li­zat în zile­le de 14–15 iulie, ora 07.30, la sedi­ul cen­tral al Aca­de­mi­ei de Poli­ţie „Ale­xan­dru Ioan Cuza”, str. Ale­ea Pri­vi­ghe­to­ri­lor nr. 1A, sec­tor 1, Bucu­reşti.

În vede­rea susţi­ne­rii pro­be­lor de veri­fi­ca­re a apti­tu­di­ni­lor fizi­ce, can­di­da­ţii vor avea asu­pra lor echi­pa­men­tul spor­tiv adec­vat.

La pro­be­le eli­mi­na­to­rii — con­tra­vi­zi­ta medi­ca­lă şi veri­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor fizi­ce — nu se admit con­tes­ta­ţii.

Can­di­da­ţii care optea­ză pen­tru Aca­de­mia Naţio­na­lă de Infor­ma­ţii „Mihai Vitea­zul” Bucu­reşti susţin pro­be­le eli­mi­na­to­rii — con­tra­vi­zi­ta medi­ca­lă, veri­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor fizi­ce, sta­bi­li­rea nive­lu­lui de cunoa­ş­te­re a unei lim­bi stră­i­ne şi pro­ba de cre­a­ti­vi­ta­te, potri­vit graficului/calendarului (25–29 iulie 2016) şi pre­ve­de­ri­lor regulamentelor/metodologiilor de admi­te­re pro­prii aces­tei insti­tu­ţii de învă­ţământ supe­ri­or.

 1. Pro­be­le de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor

Pro­be­le de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor pen­tru admi­te­rea la facul­tă­ţi­le Aca­de­mi­ei de Poli­ţie „Ale­xan­dru Ioan Cuza” se sta­bi­lesc prin Regu­la­men­tul pri­vind orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea con­cur­su­lui de admi­te­re la stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă în facul­tă­ţi­le Aca­de­mi­ei de Poli­ţie „Ale­xan­dru Ioan Cuza” în anul 2016 şi con­stau într-un test gri­lă la urmă­toa­re­le dis­ci­pli­ne:

- isto­rie, lim­ba româ­nă, lim­ba stră­i­nă — engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă — pen­tru admi­te­rea la Facul­ta­tea de Poli­ţie şi Facul­ta­tea de Şti­inţe Juri­di­ce şi Admi­nis­tra­ti­ve;

Pro­ba de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor pen­tru admi­te­rea la şco­li­le pos­tli­cea­le ale MAI se orga­ni­zea­ză cu res­pec­ta­rea meto­do­lo­gi­ei de admi­te­re şi con­stă într-un test gri­lă la dis­ci­pli­ne­le lim­ba româ­nă şi lim­ba engle­ză sau fran­ce­ză, res­pec­tiv cunoş­tinţe din dome­ni­ul şti­inţe­lor exac­te — mate­ma­ti­că şi fizi­că, la Şcoa­la de Sub­o­fi­ţeri de Pom­pieri şi Pro­te­cţie Civi­lă „Pavel Zăgă­ne­scu” Bol­deşti.

Tema­ti­ca şi bibli­o­gra­fia pen­tru con­cur­sul de admi­te­re se pos­tea­ză pe site-ul fie­că­rei insti­tu­ţii de învă­ţământ.

Orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea recru­tă­rii şi sele­cţi­ei can­di­da­ţi­lor pen­tru admi­te­rea la

Aca­de­mia de Poli­ţie „Ale­xan­dru Ioan Cuza” — învă­ţământ cu frec­venţă redu­să

Recru­ta­rea per­so­na­lu­lui MAI pen­tru admi­te­rea la for­ma de învă­ţământ cu frec­venţă redu­să a pro­gra­mu­lui de stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă „Ordi­ne şi sigu­ranţă publi­că”, orga­ni­zat de Facul­ta­tea de Poli­ţie a Aca­de­mi­ei de Poli­ţie „Ale­xan­dru Ioan Cuza”, se rea­li­zea­ză cu res­pec­ta­rea con­di­ţi­i­lor lega­le şi cri­te­ri­i­lor spe­ci­fi­ce de recru­ta­re a can­di­da­ţi­lor pre­vă­zu­te de Ordi­nul M.A.I. nr. 665/2008, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re. Can­di­da­ţii tre­bu­ie să înde­pli­neas­că bare­me­le şi cri­te­ri­i­le de apti­tu­di­ne medi­ca­lă, fizi­că şi psi­hi­că pre­vă­zu­te la art. 20 alin. (1) lit. d) din ordi­nul ante­ri­or invo­cat, pre­cum şi urmă­toa­re­le cri­te­rii spe­ci­fi­ce de recru­ta­re:

 1. să fie decla­ra­ţi „apt” medi­cal, fizic şi psi­hic; apti­tu­di­nea se con­sta­tă de struc­tu­ri­le de spe­cia­li­ta­te ale M.A.I. / comi­si­i­le şi sub­co­mi­si­i­le de con­curs, ca urma­re a exa­mi­nă­rii medi­ca­le, veri­fi­că­rii înde­pli­ni­rii cri­te­ri­i­lor antro­po­me­tri­ce, exis­tenţei semnelor/tatuajelor nea­co­pe­ri­te de ves­ti­men­ta­ţie, în ţinu­ta de vară, veri­fi­că­rii apti­tu­di­ni­lor fizi­ce şi res­pec­tiv eva­luă­rii psi­ho­lo­gi­ce, potri­vit bare­me­lor şi/sau cri­te­ri­i­lor apli­ca­bi­le;
 2. au o vechi­me de mini­mum 1 an în cadrul struc­tu­ri­lor Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, în cali­ta­te de agent de poli­ţie, res­pec­tiv sub­o­fi­ţer sau mai­s­tru mili­tar;
 3. nu sunt puşi la dis­po­zi­ţie ori nu sunt sus­pen­da­ţi din fun­cţie în con­di­ţi­i­le art. 65 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re; au reco­man­da­rea şefu­lui nemij­lo­cit şi a şefu­lui cu com­pe­tenţe de apro­ba­re a eva­luă­rii per­for­manţe­lor pro­fe­sio­na­le indi­vi­du­a­le, reco­man­da­re care înlo­cu­ieş­te carac­te­ri­za­rea de la ulti­mul loc de mun­că;
 4. nu se află sub efec­tul măsu­rii pena­le de inter­zi­ce­re a ocu­pă­rii unei fun­cţii, exer­ci­tă­rii pro­fe­si­ei sau acti­vi­tă­ţii;
 5. nu sunt sub efec­tul unei san­cţiuni dis­ci­pli­na­re;

Pen­tru locu­ri­le repar­ti­za­te Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne se pot înscrie exclu­siv can­di­da­ţi care deţin sta­tu­tul de sub­o­fi­ţer sau mai­s­tru mili­tar în MAI, iar pen­tru locu­ri­le repar­ti­za­te Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei Româ­ne sau Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, exclu­siv can­di­da­ţi care deţin sta­tu­tul de agent de poli­ţie.

Dacă până la momen­tul înma­tri­cu­lă­rii inter­vi­ne una din­tre situ­a­ţi­i­le pre­vă­zu­te la lit. c), d) şi e) înma­tri­cu­la­rea nu se rea­li­zea­ză.

În vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­cur­sul de admi­te­re la pro­gra­mul de stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă „Ordi­ne şi sigu­ranţă publi­că”, for­ma de învă­ţământ cu frec­venţă redu­să, can­di­da­ţii se adre­sea­ză struc­tu­ri­lor care rea­li­zea­ză recru­ta­rea din judeţul de domiciliu/reşedinţă şi com­ple­tea­ză cere­rea de par­ti­ci­pa­re al cărei model îi ane­xăm.

Pro­ba de veri­fi­ca­re a apti­tu­di­ni­lor fizi­ce se susţi­ne de către can­di­da­ţi la uni­ta­tea în care sunt înca­dra­ţi, ante­ri­or susţi­ne­rii pro­bei de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor, potri­vit pre­ve­de­ri­lor Ordi­nu­lui minis­tru­lui afa­ce­ri­lor inter­ne nr. 154/2004 pri­vind acti­vi­tă­ţi­le de edu­ca­ţie fizi­că şi sport în MAI, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, pen­tru cate­go­ria de soli­ci­ta­re fizi­că „nor­ma­lă”, în raport de gru­pa de vâr­stă, dis­tinct pen­tru băr­ba­ţi şi femei.

Can­di­da­ţii sunt eva­lu­a­ţi de către o comi­sie, care va întocmi calen­da­rul acti­vi­tă­ţi­lor de eva­lu­a­re a can­di­da­ţi­lor ast­fel încât să se res­pec­te ter­me­ne­le sta­bi­li­te şi care va fi con­sti­tu­i­tă prin ordin/dispoziţie la nive­lul uni­tă­ţii, cu urmă­toa­rea com­po­nenţă:

- şeful struc­tu­rii de resur­se uma­ne / ofi­ţe­rul desem­nat la con­du­ce­rea ser­vi­ci­u­lui – Preşe­din­te;

- ofi­ţe­rul cu atri­bu­ţii pe linie de pre­gă­ti­re a per­so­na­lu­lui – mem­bru;

- instruc­to­rul spor­tiv desem­nat prin Dis­po­zi­ţia şefu­lui uni­tă­ţii de des­chi­de­re a anu­lui de   pre­gă­ti­re – mem­bru exa­mi­na­tor;

- lucră­to­rul de resur­se uma­ne res­pon­sa­bil cu recru­ta­rea – secre­tar.

În cazul can­di­da­ţi­lor decla­ra­ţi „pro­mo­vat”, o copie a bor­de­ro­u­lui, con­for­mă cu ori­gi­na­lul, se trans­mi­te struc­tu­rii de recru­ta­re şi se intro­du­ce în dosa­rul can­di­da­tu­lui.

Dosa­re­le can­di­da­ţi­lor la for­ma de învă­ţământ cu frec­venţă redu­să cuprind urmă­toa­re­le docu­men­te:

- cere­rea-tip de par­ti­ci­pa­re la con­cur­sul de admi­te­re şi CV-ul (Euro­pa­ss);

- diplo­ma de baca­la­u­re­at şi foa­ia matri­co­lă a stu­di­i­lor licea­le, în copii lega­li­za­te;

- copie după car­tea de iden­ti­ta­te (pen­tru cei care şi-au schim­bat nume­le — copie lega­li­za­tă după hotă­rârea jude­că­to­reas­că sau alte docu­men­te pri­vind schim­ba­rea nume­lui);

- copii după cer­ti­fi­ca­tul de naş­te­re şi cer­ti­fi­ca­tul de căsă­to­rie (dacă este cazul);

- 2 foto­gra­fii color 3/4 cm pe suport de hâr­tie (în ţinu­tă civi­lă). Pe ver­so se înscriu cu majus­cu­le de către cel care a efec­tu­at recru­ta­rea: nume­le, pre­nu­me­le tată­lui, pre­nu­me­le can­di­da­tu­lui, pre­cum şi codul nume­ric per­so­nal al aces­tu­ia;

- fişa medi­ca­lă tip de înca­dra­re în M.A.I., în ori­gi­nal, con­clu­zio­na­tă de medic, cu avi­zul „Apt pen­tru Aca­de­mia de Poli­ţie”;

- avi­zul psi­ho­lo­gic;

- ade­ve­rinţa pri­vind înde­pli­ni­rea cri­te­ri­i­lor spe­ci­fi­ce de recru­ta­re şi sele­cţie, eli­be­ra­tă de struc­tu­ri­le de resur­se uma­ne ale uni­tă­ţi­lor unde sunt înca­dra­ţi can­di­da­ţii;

- decla­ra­ţia de con­fir­ma­re a cunoa­ş­te­rii şi accep­tă­rii con­di­ţi­i­lor de recru­ta­re;

- o copie a bor­de­ro­u­lui, con­for­mă cu ori­gi­na­lul, pen­tru can­di­da­ţii decla­ra­ţi „pro­mo­vat” de către o comi­sie de veri­fi­ca­re a apti­tu­di­ni­lor fizi­ce con­sti­tu­i­tă prin ordin / dis­po­zi­ţie de zi pe uni­ta­te;

Can­di­da­ţii pen­tru locu­ri­le la for­ma cu frec­venţă redu­să susţin exa­mi­na­rea medi­ca­lă şi eva­lu­a­rea psi­ho­lo­gi­că la struc­tu­ri­le teri­to­ri­a­le, iar pro­ba de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor, la insti­tu­ţia de învă­ţământ, în ace­lea­şi con­di­ţii, la ace­lea­şi date şi potri­vit ace­lo­ra­şi cri­te­rii apli­ca­te can­di­da­ţi­lor înscri­şi la for­ma cu frec­venţă a pro­gra­mu­lui de stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă „Ordi­ne şi sigu­ranţă publi­că”.

În vede­rea înscri­e­rii la con­cur­sul de admi­te­re, la sedi­ul Aca­de­mi­ei de Poli­ţie, can­di­da­ţii pre­zin­tă urmă­toa­re­le docu­men­te:

 1. a) car­tea de iden­ti­ta­te sau paşa­por­tul, în ter­men de vala­bi­li­ta­te;
 2. b) con­tra­va­loa­rea taxei de înscri­e­re.

Can­di­da­ţii pen­tru învă­ţămân­tul cu frec­venţă redu­să nu bene­fi­ci­a­ză de scu­ti­re de pla­tă a taxe­lor, con­form Regu­la­men­tu­lui pri­vind orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea con­cur­su­lui de admi­te­re la stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă în facul­tă­ţi­le Aca­de­mi­ei de Poli­ţie „Ale­xan­dru Ioan Cuza” în anul 2016.                                                                                                                                             

Locuri cu taxă

Pen­tru admi­te­rea la Facul­ta­tea de Şti­inţe Juri­di­ce şi Admi­nis­tra­ti­ve pen­tru pro­gra­mul de stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă „drept” – for­ma de învă­ţământ „la dis­tanţă” sunt pre­vă­zu­te locuri la con­curs numai în regim cu taxă.

Dosa­rul de recru­ta­re

La admi­te­re pot can­di­da numai ofi­ţe­rii – mili­tari şi fun­cţio­nari publici cu sta­tut spe­cial-ofi­ţeri de poli­ţie, în acti­vi­ta­te — cu rapor­turi de ser­vi­ciu în cadrul struc­tu­ri­lor MAI şi drept de acces la infor­ma­ţii cla­si­fi­ca­te.

Pen­tru a can­di­da la for­ma de învă­ţământ la dis­tanţă, ofi­ţe­rii MAI îşi con­sti­tu­ie în mod indi­vi­du­al dosa­rul de recru­ta­re după cum urmea­ză:

 1. a) un dosar plic pe coper­ta căru­ia vor fi tre­cu­te date­le de iden­ti­fi­ca­re ale can­di­da­tu­lui: nume­le (pen­tru per­soa­ne­le căsă­to­ri­te, în paran­te­ză, nume­le dobân­dit din căsă­to­rie), ini­ţi­a­la tată­lui, pre­nu­me­le, CNP, pro­gra­mul de stu­dii, for­ma de învă­ţământ şi numă­rul de tele­fon;
 2. b) cere­rea de înscri­e­re com­ple­ta­tă (tipizat dis­tri­bu­it de per­so­na­lul C.I.F.R.I.D. la momen­tul înscri­e­rii;
 3. c) diplo­ma de baca­la­u­re­at sau diplo­ma echi­va­len­tă, în ori­gi­nal sau în copie lega­li­za­tă;
 4. d) foa­ia matri­co­lă a stu­di­i­lor licea­le, în ori­gi­nal sau în copie lega­li­za­tă;
 5. e) o copie a actu­lui de iden­ti­ta­te;
 6. f) copia cer­ti­fi­ca­tu­lui de naş­te­re;
 7. g) copia cer­ti­fi­ca­tu­lui de căsă­to­rie, pen­tru femeile/bărbaţii care şi-au schim­bat nume­le în urma căsă­to­ri­ei;
 8. h) ade­ve­rinţă medi­ca­lă eli­be­ra­tă de medi­cul de fami­lie care să ates­te că este apt pen­tru a urma stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă;
 9. i) 3 (trei) foto­gra­fii color ¾ (pe hâr­tie foto);
 10. j) chi­tanţa de pla­tă a taxei de înscri­e­re;
 11. k) cazi­e­rul judi­ci­ar al can­di­da­tu­lui;
 12. l) ade­ve­rinţă din care să reia­să că este ofi­ţer M.A.I;
 13. m) ade­ve­rinţă care să ates­te nive­lul de acces la infor­ma­ţii cla­si­fi­ca­te.
 14. n) decla­ra­ţia de con­fir­ma­re a cunoa­ş­te­rii şi accep­tă­rii con­di­ţi­i­lor de recru­ta­re.

Înscri­e­re învă­ţământ la dis­tanţă

În vede­rea par­ti­ci­pă­rii la eta­pa de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor, ofi­ţe­rii MAI se înscriu per­so­nal la C.I.F.R.I.D. din cadrul Aca­de­mi­ei de Poli­ţie în peri­oa­da 19 – 23 sep­tem­brie 2016, zil­nic între ore­le 08.00 – 15.00.

Pro­ba de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor

Pro­ba de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor con­stă în apli­ca­rea unui Test gri­lă la dis­ci­pli­ne­le: Isto­rie, Lim­ba româ­nă şi Lim­ba stră­i­nă în data de 27 sep­tem­brie 2016, între ore­le 09.00–13.00.

La dis­ci­pli­na lim­bă stră­i­nă din cadrul eta­pei de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor, can­di­da­tul poa­te opta fie pen­tru lim­ba engle­ză fie pen­tru lim­ba fran­ce­ză.

Recru­ta­rea şi sele­cţia copi­i­lor afla­ţi în întreţi­ne­rea poli­ţi­ş­ti­lor

răni­ţi sau dece­da­ţi ca urma­re a răni­rii într-un acci­dent de mun­că şi a

copi­i­lor per­so­na­lu­lui mili­tar, cla­sat inapt sau apt limi­tat pen­tru ser­vi­ci­ul mili­tar ori, după caz, dece­dat, în tim­pul şi în legă­tu­ră cu exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu

Copi­ii afla­ţi în întreţi­ne­rea poli­ţi­ş­ti­lor răni­ţi sau dece­da­ţi ca urma­re a răni­rii într-un acci­dent de mun­că, cer­ce­tat şi înre­gis­trat con­form legi­sla­ţi­ei în vigoa­re şi copi­ii per­so­na­lu­lui mili­tar, cla­sat inapt sau apt limi­tat pen­tru ser­vi­ci­ul mili­tar ori, după caz, dece­dat, în tim­pul şi în legă­tu­ră cu exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, ca urma­re a răni­rii într-un acci­dent de mun­că, cer­ce­tat şi înre­gis­trat con­form legi­sla­ţi­ei în vigoa­re, pot soli­ci­ta în scris minis­tru­lui afa­ce­ri­lor inter­ne înma­tri­cu­la­rea în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ ale MAI, în anul I de studii/studii uni­ver­si­ta­re de licenţă, fără susţi­ne­rea pro­bei de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Ordi­nu­lui m.a.i. nr. 35/2014, res­pec­tiv ale Ordi­nu­lui m.a.i. nr. 108/2014.

Prin copil aflat în întreţi­ne­rea poli­ţis­tu­lui rănit sau dece­dat ca urma­re a răni­rii într-un acci­dent de mun­că, cer­ce­tat şi înre­gis­trat con­form legi­sla­ţi­ei în vigoa­re, res­pec­tiv în întreţi­ne­rea per­so­na­lu­lui mili­tar, cla­sat inapt sau apt limi­tat pen­tru ser­vi­ci­ul mili­tar ori, după caz, dece­dat, în tim­pul şi în legă­tu­ră cu exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, ca urma­re a răni­rii într-un acci­dent de mun­că, cer­ce­tat şi înre­gis­trat con­form legi­sla­ţi­ei în vigoa­re, se înţe­le­ge, potri­vit art. 499 din Legea nr. 287/2009 pri­vind Codul civil, repu­bli­ca­tă, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, copi­lul minor, pre­cum şi copi­lul deve­nit major, dacă se află în con­ti­nu­a­rea stu­di­i­lor, până la ter­mi­na­rea aces­to­ra, dar fără a depă­şi vâr­sta de 26 de ani. Copi­lul major aflat în întreţi­ne­rea poli­ţis­tu­lui rănit sau dece­dat ca urma­re a răni­rii într-un acci­dent de mun­că depu­ne la uni­ta­tea de recru­ta­re o ade­ve­rinţă care să ates­te fap­tul că este în con­ti­nu­a­rea stu­di­i­lor. Con­di­ţi­i­le lega­le şi cri­te­ri­i­le spe­ci­fi­ce de recru­ta­re a can­di­da­ţi­lor sunt cele pre­vă­zu­te de Ordi­nul M.A.I. nr. 665/2008, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

Can­di­da­ţii care au fost decla­ra­ţi „apt” şi „pro­mo­vat” la con­tra­vi­zi­ta medi­ca­lă urma­re a veri­fi­că­rii înde­pli­ni­rii cri­te­ri­u­lui pri­vind înă­lţi­mea mini­mă şi a obser­vă­rii direc­te a exis­tenţei unor sem­ne par­ti­cu­la­re sau tatu­a­je nea­co­pe­ri­te de ves­ti­men­ta­ţie, în ţinu­ta de vară şi care au pro­mo­vat pro­ba de eva­lu­a­re a apti­tu­di­ni­lor fizi­ce sunt decla­ra­ţi „admis” la insti­tu­ţia de învă­ţământ a MAI/programul de stu­dii la care au soli­ci­tat înma­tri­cu­la­rea.

În situ­a­ţia în care soli­ci­tanţii înde­pli­nesc con­di­ţi­i­le lega­le şi cri­te­ri­i­le spe­ci­fi­ce, res­pec­tiv au dosa­rul de recru­ta­re com­plet con­sti­tu­it, au fost decla­ra­ţi “apt” din punct de vede­re medi­cal şi psi­ho­lo­gic, “pro­mo­vat” la pro­ba de eva­lu­a­re a apti­tu­di­ni­lor fizi­ce şi “pro­mo­vat” la veri­fi­ca­rea înde­pli­ni­rii cri­te­ri­u­lui pri­vind înă­lţi­mea mini­mă şi la obser­va­rea direc­tă a exis­tenţei unor sem­ne par­ti­cu­la­re sau tatu­a­je nea­co­pe­ri­te de ves­ti­men­ta­ţie, în ţinu­ta de vară, sunt decla­ra­ţi “admis” în Aca­de­mia de Poli­ţie, în Şcoa­la de Agenţi de Poli­ţie „Vasi­le Las­căr” Câm­pi­na, în Şcoa­la de Agenţi de Poli­ţie „Sep­ti­miu Mureşan” Cluj-Napo­ca sau în Şcoa­la de Pre­gă­ti­re a Agenţi­lor Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră „Avram Ian­cu” Ora­dea (în situ­a­ţia în care can­di­da­ţii nu au domi­ci­li­ul într-un judeţ de fron­ti­e­ră), con­form opţiu­nii la înscri­e­re.

Can­di­da­ţii decla­ra­ţi admi­şi au obli­ga­ţia să depu­nă, în vede­rea înma­tri­cu­lă­rii, la înce­pe­rea anu­lui şco­lar, diplo­ma de baca­la­u­re­at, în ori­gi­nal, la insti­tu­ţia de învă­ţământ la care au fost decla­ra­ţi „admis”. Nepre­zen­ta­rea, în ter­me­nul sta­bi­lit, a diplo­mei, în ori­gi­nal, din vina exclu­si­vă a can­di­da­tu­lui, con­du­ce la neîn­ma­tri­cu­la­re.

Exa­mi­na­rea medi­ca­lă, eva­lu­a­rea psi­ho­lo­gi­că şi con­tra­vi­zi­ta medi­ca­lă sunt gra­tu­i­te, con­form regle­men­tă­ri­lor lega­le în vigoa­re.


 

Ane­xa  la Anu­nţul nr. 144212 din 21.04.2016

PROBELE ŞI BAREMELE

 pen­tru veri­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor fizi­ce ale can­di­da­ţi­lor la con­cur­su­ri­le de admi­te­re în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ pro­prii, cât şi în cele ale Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le care pre­gă­tesc spe­cia­li­şti pen­tru Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne

 1. În cadrul admi­te­rii, veri­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor fizi­ce are carac­ter eli­mi­na­to­riu.
 2. Toa­te pro­be­le sunt obli­ga­to­rii. Nesusţi­ne­rea unei pro­be sau aban­do­nul au ca efect eli­mi­na­rea din con­curs a can­di­da­tu­lui.
 3. Pro­be­le se susţin în ace­ea­şi zi, în urmă­toa­rea ordi­ne: aler­ga­re — vite­ză, arun­ca­rea min­gii medi­ci­na­le şi aler­ga­re — rezis­tenţă.
 4. Pro­be­le se exe­cu­tă în ţinu­tă spor­ti­vă adec­va­tă ano­tim­pu­lui (pan­tofi de sport, tri­cou, pan­ta­loni scu­rţi sau tre­ning).
 5. Este decla­rat „Pro­mo­vat” can­di­da­tul care înde­pli­neş­te bare­mul minim sta­bi­lit pen­tru fie­ca­re pro­bă. Can­di­da­tul care nu pro­mo­vea­ză o pro­bă este eli­mi­nat din con­curs, iar în fun­cţie de momen­tul în care inter­vi­ne aceas­ta, nu mai par­cur­ge cele­lal­te pro­be.
 6. Indi­fe­rent de cauze/motive, nu se admit ree­xa­mi­nări, repe­tări sau con­tes­ta­ţii.
 7. Per­for­manţa obţi­nu­tă de can­di­da­ţi şi cali­fi­ca­ti­vul acor­dat se con­sem­nea­ză în bor­de­ro­ul de exa­men.
 8. Veri­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor la pro­be­le fizi­ce se efec­tu­ea­ză cu res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 pri­vind acti­vi­tă­ţi­le de edu­ca­ţie fizi­că şi sport în MAI.
 9. Aspec­te­le orga­ni­za­tori­ce se sta­bi­lesc la nive­lul comi­si­i­lor de admi­te­re din cadrul insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ.
 10. Pro­be­le şi bare­me­le mini­me de pro­mo­va­re sunt urmă­toa­re­le:
Nr. crt. PROBELE DE VERIFICARE BAREME MINIME
BĂRBAŢI FEMEI
1. Aler­ga­re de vite­ză — 50 m plat 7” 2 8” 1
2. Arun­ca­rea min­gii medi­ci­na­le de pe loc (4 kg băr­ba­ţi şi 2 kg femei) 7 m 7 m
3. Aler­ga­re de rezis­tenţă — 1000 m 3‘ 45” 4‘ 10”
 1. Pre­ci­zări teh­ni­ce şi meto­di­ce pri­vind efec­tu­a­rea pro­be­lor:
 2. Pro­ba de aler­ga­re — vite­ză
  1. se exe­cu­tă cu star­tul din picioa­re, câte doi can­di­da­ţi;
  2. cro­no­me­trul por­neş­te la miş­ca­rea pri­mu­lui can­di­dat;
  3. star­tul greşit (ple­ca­rea îna­in­tea sem­na­lu­lui acus­tic) se reia. La al doi­lea start greşit can­di­da­tul este decla­rat „Nepro­mo­vat”;
  4. can­di­da­ţii care se cioc­nesc în tim­pul aler­gă­rii şi cad sau care se împie­di­că ori alu­ne­că din cau­za supra­feţei de aler­ga­re se con­si­de­ră că nu au par­curs tra­se­ul şi vor relua pro­ba o sin­gu­ră dată, la sfârşi­tul seri­ei din care fac par­te.
 3. Pro­ba de arun­ca­re a min­gii medi­ci­na­le (4 kg băr­ba­ţi şi 2 kg – femei)
  1. se exe­cu­tă de pe loc, cu ambe­le bra­ţe, pe dea­su­pra capu­lui, spre îna­in­te, într-un sec­tor cu lăţi­me de 3 metri şi lun­gi­mea de cel puţin 10 metri, câte un can­di­dat;
  2. pozi­ţia ini­ţi­a­lă a picioa­re­lor poa­te fi în spri­jin apro­pi­at sau depăr­tat (late­ral sau îna­in­te);
  3. în cazul în care exe­cu­ţia se efec­tu­ea­ză din pozi­ţia stând sau stând-depăr­tat, can­di­da­tul poa­te să se ridi­ce pe vâr­furi fără a se des­prin­de de pe sol. La arun­ca­rea din pozi­ţia stând depăr­tat ante­rio-pos­te­ri­or can­di­da­tul poa­te ridi­ca picio­rul din spa­te cu con­di­ţia ca picio­rul din faţă să menţi­nă per­ma­nent con­tac­tul cu solul; în ambe­le cazuri nu se va căl­ca sau depă­şi linia sec­to­ru­lui de arun­ca­re, inclu­siv după ate­ri­za­rea min­gii;
  4. can­di­da­tul are drep­tul la două încer­cări;
  5. măsu­ra­rea arun­că­rii se efec­tu­ea­ză de la linia sec­to­ru­lui de arun­ca­re până la urma lăsa­tă de min­ge, înspre locul de arun­ca­re;
  6. scă­pa­rea min­gii de către can­di­dat (îna­in­te sau îna­poi) este con­si­de­ra­tă arun­ca­re nere­u­şi­tă (pen­tru pri­ma încer­ca­re);
  7. dacă situ­a­ţia pre­vă­zu­tă la lit. f) are loc la a doua încer­ca­re, can­di­da­tul este decla­rat „Nepro­mo­vat”, iar în bor­de­rou este con­sem­na­tă per­for­manţa celei mai bune arun­cări.
 4. Pro­ba de aler­ga­re — rezis­tenţă
  1. se exe­cu­tă cu star­tul din picioa­re, în serii de 15 — 25 candidaţi/ cro­no­me­tru;
  2. tre­ce­rea de la aler­ga­re la mers se con­si­de­ră aban­don.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

reco­man­da­te can­di­da­ţi­lor înscri­şi la con­cur­sul de admi­te­re în şco­li­le de agenţi de poli­ţie din sub­or­di­nea Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei Româ­nesesiu­nea 2016

 1. TEMATICA CONCURSULUI DE ADMITERE, PE DISCIPLINELE DE CONCURS
 1. LIMBA ROMÂ

LEXIC

- Voca­bu­la­rul lim­bii româ­ne. Voca­bu­la­rul fun­damen­tal. Masa voca­bu­la­ru­lui

- Cuvân­tul. For­ma şi conţi­nu­tul. Cuvân­tul de bază. Sen­sul cuvin­te­lor în con­text. Sen­sul pro­priu (de bază şi secun­dar) şi sen­sul figu­rat

- Mij­loa­ce inter­ne de îmbo­gă­ţi­re a voca­bu­la­ru­lui. Deri­va­rea. Com­pu­ne­rea. Schim­ba­rea valo­rii gra­ma­ti­ca­le (con­ver­siu­nea). Fami­lia lexi­ca­lă şi câm­pul lexi­cal

- Mij­loa­ce exter­ne de îmbo­gă­ţi­re a voca­bu­la­ru­lui. Împru­mu­tu­ri­le. Neo­lo­gis­me­le

- Sino­ni­me­le. Anto­ni­me­le. Omo­ni­me­le. Paro­ni­me­le

- Regio­na­lis­me­le. Arhais­me­le

- Cuvin­te­le poli­se­man­ti­ce

- Uni­tă­ţi­le fra­ze­o­lo­gi­ce (locu­ţiuni, expre­sii)

- Ple­o­nas­mul

NOŢIUNI DE FONETICĂ

- Voca­le­le. Con­soa­ne­le. Semi­vo­ca­le­le. Difton­gul. Trifton­gul. Hia­tul

- Sila­ba. Des­pă­rţi­rea cuvin­te­lor în sila­be

- Folo­si­rea corec­tă a accen­tu­lui în lim­ba româ­nă

MORFOSINTAXA

- Părţi­le de vor­bi­re fle­xi­bi­le. Clasificare/fel (verb, sub­stan­tiv, arti­col, pro­nu­me, nume­ral, adjec­tiv). Locu­ţiu­ni­le. Cate­go­rii mor­fo­lo­gi­ce (dia­te­za, con­ju­ga­re, mod, timp, per­soa­nă, gen, număr, caz, grad de com­pa­ra­ţie). Fun­cţii sin­tac­ti­ce

- Părţi­le de vor­bi­re nefle­xi­bi­le. Clasificare/fel (adverb, pre­po­zi­ţie, con­jun­cţie, inte­r­je­cţie). Locu­ţiu­ni­le. Fun­cţii sin­tac­ti­ce (adverb, inte­r­je­cţie)

NOŢIUNI DE SINTAXĂ

- Rela­ţia text, fra­ză, pro­po­zi­ţie, cuvânt

- Cuvin­te­le şi con­stru­cţi­i­le inci­den­te. Punc­tu­a­ţia lor

- Rela­ţii sin­tac­ti­ce în pro­po­zi­ţie şi în fra­ză (coor­do­na­re şi sub­or­do­na­re). Mij­loa­ce­le de rea­li­za­re a rela­ţi­i­lor sin­tac­ti­ce în pro­po­zi­ţie şi în fra­ză: fle­xiu­nea, jon­cţiu­nea, jux­ta­pu­ne­rea, topi­ca, into­na­ţia şi pau­za

- Fra­za. Pro­po­zi­ţia prin­ci­pa­lă şi secundară/subordonată. Ele­men­te­le de rela­ţie în fra­ză. Pro­po­zi­ţia regen­tă şi pro­po­zi­ţia sub­or­do­na­tă. Ele­men­tul regent

- Pro­po­zi­ţia şi părţi­le de pro­po­zi­ţie. Tipu­ri­le de pro­po­zi­ţie

SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI

- Pre­di­ca­tul şi pro­po­zi­ţia sub­or­do­na­tă pre­di­ca­ti­vă

- Subiec­tul şi pro­po­zi­ţia sub­or­do­na­tă subiec­ti­vă

- Atri­bu­tul şi pro­po­zi­ţia sub­or­do­na­tă atri­bu­ti­vă

-Com­ple­men­tul. Com­ple­men­te­le cir­cum­stanţi­a­le şi necir­cum­stanţi­a­le. Com­ple­men­te­le cir­cum­stanţi­a­le de loc, de timp, de mod. Com­ple­men­tul cir­cum­stanţi­al de cau­ză şi de scop. Com­ple­men­tul direct şi indi­rect

- Pro­po­zi­ţia sub­or­do­na­tă com­ple­ti­vă direc­tă. Pro­po­zi­ţia sub­or­do­na­tă com­ple­ti­vă indi­rec­tă. Pro­po­zi­ţi­i­le sub­or­do­na­te cir­cum­stanţi­a­le de loc, de timp, de mod, de cau­ză, de scop. Pro­po­zi­ţi­i­le sub­or­do­na­te cir­cum­stanţi­a­le con­di­ţio­na­le, con­ce­si­ve, con­se­cu­ti­ve. Expansiu­nea şi con­tra­ge­rea

- Acor­dul

SCRIEREA  FUNCŢIONALĂ :

-Tipuri de scri­sori

-Cere­rea

-Pro­ce­sul-ver­bal

-Cur­ri­cu­lum vitae (în for­mat euro­pean)

-Invi­ta­ţia

ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA :

- Sem­ne­le de punc­tu­a­ţie : vir­gu­la, punc­tul şi vir­gu­la, punc­tul, sem­nul între­bă­rii, sem­nul excla­mă­rii, linia de pau­ză

- Sem­ne­le orto­gra­fi­ce : cra­ti­ma, apos­tro­ful, punc­tul ca semn orto­gra­fic


 

 1. LIMBA ENGLEZĂ

MORFOLOGIA

       VERBUL

- Cate­go­ri­i­le gra­ma­ti­ca­le ale ver­bu­lui

- Tim­pul : PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS, PRESENT PERFECT, PAST PERFECT, FUTURE SIMPLE, FUTURE CONTINUOUS, FUTURE PERFECT

- Aspec­tul sim­plu şi con­ti­nuu tim­pu­ri­le: tre­cut, pre­zent şi vii­tor, aspec­tul per­fect

- Dia­te­za: Acti­ve Voice, Pas­si­ve Voice

- Per­soa­na şi numă­rul

- For­me­le neper­so­na­le ale ver­bu­lui

- Expre­sii imper­so­na­le

- Ver­be­le auxi­li­a­re

- Ver­be­le moda­le

SUBSTANTIVUL

- Numa­rul sub­stan­ti­ve­lor. Genul sub­stan­ti­ve­lor. Cazul sub­stan­ti­ve­lor

-Coun­ta­ble & unco­un­ta­ble nouns

ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI

- Arti­co­lul hotă­rât. Arti­co­lul neho­tă­rât. Arti­co­lul zero. Omi­siu­nea arti­co­lu­lui

- Adjec­ti­vul demon­stra­tiv. Adjec­ti­vul pose­siv. Adjec­ti­vul inte­ro­ga­tiv. Adjec­ti­vul neho­tă­rât

NUMERALUL

- Nume­ra­lul car­di­nal. Nume­ra­lul ordi­nal. Nume­ra­lul fra­cţio­nar. Nume­ra­lul colec­tiv. Nume­ra­lul mul­ti­pli­ca­tiv. Nume­ra­lul dis­tri­bu­tiv. Nume­ra­lul adver­bi­al

PRONUMELE

- Pro­nu­me­le per­so­nal. Pro­nu­me­le refle­xiv. Pro­nu­me­le pose­siv. Pro­nu­me­le inte­ro­ga­tiv. Pro­nu­me­le rela­tiv. Pro­nu­me­le neho­tă­rât. Pro­nu­me­le nega­tiv

ADJECTIVUL

- Com­pa­ra­ţia adjec­ti­ve­lor. For­ma­rea com­pa­ra­ti­vu­lui şi super­la­ti­vu­lui. Com­pa­ra­ţia nere­gu­la­tă a adjec­ti­vu­lui. Locul adjec­ti­vu­lui în pro­po­zi­ţie

ADVERBUL

- Com­pa­ra­ţia adver­bu­lui

PREPOZIŢIA

SINTAXA

- Ordi­nea cuvin­te­lor în pro­po­zi­ţie

- Tipuri de pro­po­zi­ţii (enu­nţi­a­ti­ve, inte­ro­ga­ti­ve etc.)

- Pro­po­zi­ţii con­di­ţio­na­le (I, II, III); Pro­po­zi­ţii con­di­ţio­na­le mix­te

- Cores­pon­denţa tim­pu­ri­lor

- Vor­bi­rea direc­tă şi indi­rec­tă.


 

 1. LIMBA FRANCEZĂ

MORFOLOGIA

ARTICOLUL

- Arti­co­lul hotă­rât, arti­co­lul neho­tă­rât, arti­co­lul par­ti­tiv

- Omi­siu­nea arti­co­lu­lui

SUBSTANTIVUL

- Genul sub­stan­ti­ve­lor. Femi­ni­nul sub­stan­ti­ve­lor. Sub­stan­ti­ve cu două genuri

- Nume de ţări

- Cazu­ri­le sub­stan­ti­ve­lor

ADJECTIVUL

- Locul adjec­ti­vu­lui cali­fi­ca­tiv. Adjec­ti­ve care îşi schim­bă sen­sul după loc

- Femi­ni­nul adjec­ti­vu­lui cali­fi­ca­tiv. Plu­ra­lul adjec­ti­vu­lui cali­fi­ca­tiv

- Acor­dul adjec­ti­vu­lui cali­fi­ca­tiv

- Adjec­ti­ve­le demon­stra­ti­ve, adjec­ti­vul nume­ral, adjec­ti­vul pose­siv, adjec­ti­vul neho­tă­rât

PRONUMELE

- Pro­nu­me­le per­so­nal (aton, tonic), il – cu valoa­re de pro­nu­me neu­tru, pro­nu­me­le per­so­nal com­ple­ment, pro­nu­me­le demon­stra­tiv, pro­nu­me­le pose­siv, pro­nu­me­le inte­ro­ga­tiv, pro­nu­me­le adver­bi­a­le – en, y, pro­nu­me­le rela­tiv, pro­nu­me­le neho­tă­rât

VERBUL

- Ver­be de gru­pa întâi, gru­pa a doua, gru­pa a tre­ia : moduri ver­ba­le, tim­puri ver­ba­le

- Ver­be­le auxi­li­a­re avo­ir şi être – folo­si­te la tim­pu­ri­le com­pu­se. Acor­dul par­ti­ci­pi­u­lui tre­cut (cu être, cu avo­ir, cu ver­be­le refle­xi­ve)

- Moduri ver­ba­le : indi­ca­tiv, con­di­ţio­nal, sub­jonc­tiv, impe­ra­tiv, infi­ni­tiv, par­ti­ci­piu, gerun­ziu

- Tim­puri ver­ba­le : sim­ple şi com­pu­se. For­ma­rea tim­pu­ri­lor ver­ba­le

- Dia­te­ze­le : acti­vă, pasi­vă, refle­xi­vă

- Ver­be­le imper­so­na­le

- Con­cor­danţa tim­pu­ri­lor la modul indi­ca­tiv

- Si con­di­ţio­nal, Si dubi­ta­tiv

ADVERBUL

- Tipuri de adver­be (mod, timp, loc, can­ti­ta­ti­ve, nega­ti­ve, afir­ma­ti­ve, inte­ro­ga­ti­ve)

- For­ma­rea adver­be­lor de mod. Pozi­ţia adver­be­lor nega­ti­ve. Ne exple­tiv

- Adver­be la com­pa­ra­tiv şi super­la­tiv

CUVINTE DE LEGĂTURĂ

- Pre­po­zi­ţia (prin­ci­pa­le­le pre­po­zi­ţii, for­me, loc, repe­ta­re, omi­siu­ne, între­bu­inţa­re), locu­ţiuni pre­po­zi­ţio­na­le. Con­jun­cţia (coor­do­na­toa­re, sub­or­do­na­toa­re)

         SINTAXA

- Sin­ta­xa pro­po­zi­ţi­ei : expri­ma­rea afir­ma­ţi­ei, nega­ţi­ei, inte­ro­ga­ţi­ei

- Între­bu­inţa­rea nega­ţi­ei ne. Supri­ma­rea nega­ţi­ei pas. Inte­ro­ga­ţia tota­lă, parţi­a­lă

- Sin­ta­xa fra­zei: pro­po­zi­ţii sub­or­do­na­te rela­ti­ve, com­ple­ti­ve, infi­ni­ti­va­le, tem­po­ra­le, cir­cum­stanţi­a­le cau­za­le, con­ce­si­ve, con­se­cu­ti­ve, de scop

- Dis­cur­sul rapor­tat

        LEXIC

- Expre­sii, sino­ni­me, anto­ni­me, omo­ni­me, fami­lii de cuvin­te


 

 1. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE
 • Sunt reco­man­da­te toa­te manu­a­le­le şco­la­re alter­na­ti­ve, ela­bo­ra­te şi apro­ba­te prin Ordi­ne­le Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le şi Cer­ce­tă­rii Şti­inţi­fi­ce şi afla­te în vigoa­re în anul şco­lar 2015 – 2016, din mate­ria căro­ra se sta­bi­lesc subiec­te­le de con­curs.
 • Dicţio­na­rul Orto­gra­fic, Orto­e­pic şi Mor­fo­lo­gic al Lim­bii Româ­ne, edi­ţia a‑II‑a
!!! PROGRAMUL DE LUCRU PRIVIND RECRUTAREA ŞI SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU ADMITEREA ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE REALIZEAZĂ FORMAREA INIŢIALĂ A PERSONALULUI PENTRU NEVOILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, SESIUNEA 2016 ESTE DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎN INTERVALUL ORAR 10:00 – 15:00.

 


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­okElefant.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply