EDITORIAL: 2016, AN ELECTORALPROIECTE și SOLUTII PENTRU MANGALIA!

0
467

EDITORIAL. Sub gene­ri­cul PROIECTE și SOLUTII PENTRU MANGALIA, inau­gu­răm aceas­tă rubri­că ce se doreș­te a fi o AGORA VIRTUALĂ în care să-și pre­zin­te pro­pri­i­le PROIECTE și SOLUȚII, toți can­di­da­tii inde­pen­denți sau ai for­ma­țiu­ni­lor poli­ti­ce loca­le, care doresc să ocu­pe func­ți­i­le de con­si­li­er muni­ci­pal sau de pri­mar al Man­ga­li­ei în legi­sla­tu­ra 2016 — 2020.

Con­vin­geți-ne să vă ofe­rim votu­ri­le noas­tre, sti­mați can­di­dați! Vrem să vă votăm în cunoș­tin­ță de cau­ză!

Veniți cu OFERTE CONCRETE, pe dome­nii de acti­vi­ta­te, pen­tru rezol­va­rea pri­o­ri­tă­ți­lor spe­ci­fi­ce muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. (Noi pre­zen­tăm mai jos câte­va repe­re).

Trans­mi­teți-ne ANGAJAMENTUL SCRIS față de cetă­țe­nii Man­ga­li­ei, din care să reia­să fap­tul că AVEȚI SOLUȚII și veți face tot ce depin­de de dum­ne­a­voas­tră pen­tru:

 1. Cre­a­rea de NOI LOCURI DE MUNCĂ în Man­ga­lia;
 2. TERENURI de CASE și LOCUINȚE PENTRU TINERI și pen­tru fami­li­i­le care doresc să aibe cămi­nul lor;
 3. ATRAGEREA DE SPECIALIȘTI de care are nevo­ie ora­șul nos­tru în Eco­no­mie, Admi­nis­tra­ție, Sănă­ta­te, Învă­țământ, Cul­tu­ră, Sport și alte dome­nii;

 4. ECONOMIA LOCALĂ — Spri­ji­ni­rea con­cre­tă a mici­lor între­prin­ză­tori. Aveți solu­ții?a). Ce veți face pen­tru ca pre­țu­ri­le la pro­du­se­le din pie­țe­le Man­ga­li­ei să fie mai mici?

  b). Cum cre­deți că s‑ar putea mic­șo­ra pre­țul la metrul cub de apă pota­bi­lă și plu­vi­a­lă de la Man­ga­lia?

 5. TURISMUL LOCAL — Ini­ția­ti­ve, pro­iec­te, solu­ții pen­tru atra­ge­rea unui număr mai mare de turiști în sezon și extra­se­zon?
 6. CULTURĂ, DIVERTISMENT — la fel: Ini­ția­ti­ve, pro­iec­te, solu­ții? a) Ce pro­iec­te cul­tu­ra­le și de diver­tis­ment aveți, care să vină în spri­ji­nul turis­mu­lui local?
  b) Cum vedeți solu­țio­na­tă pro­ble­ma diver­tis­men­tu­lui local de după sezo­nul esti­val (în extra­se­zon)?
  c) Pen­tru copi­ii Man­ga­li­ei, v‑ați gân­dit la niș­te pro­gra­me cores­pun­ză­toa­re vâr­stei lor? Con­cret!

  d) Dar pen­tru tineri? Ce pro­pu­neri aveți pen­tru ei, în ide­ea dezvol­tă­rii apti­tu­di­ni­lor voca­țio­na­le?

 7. EDUCAȚIE — ÎNVĂȚĂMÂNT — Cunoaș­teți pro­ble­me­le din învă­țămân­tul local? Care sunt aces­tea și ce solu­tii aveți pen­tru rezol­va­rea lor?De exem­plu, ar fi bine­ve­nit și la Man­ga­lia un CENTRU DE EXCELENȚĂ pen­tru ele­vii cu per­for­man­țe șco­la­re deo­se­bi­te. Ce veți între­prin­de pen­tru a înfi­in­ța un ase­me­nea Cen­tru?
 8. SĂNĂTATE: — Ini­ția­ti­ve, pro­iec­te, solu­ții? - Știți că ar fi nece­sar un SPITAL PENTRU BOLNAVII CRONICI din toa­tă zona Man­ga­lia? Ace­eași între­ba­re: Vă anga­jați să inter­ve­niți din func­ția publi­că pe care o veți avea după data de 5 iunie, pen­tru înfi­in­ța­rea aces­tui spi­tal?
  — Pen­tru copi­ii cu nevoi spe­ci­a­le, ce vă pro­pu­neți să faceți și în ce ter­men?
 9. SPORTUL, cu toa­te ramu­ri­le de acti­vi­ta­te. Ce pro­pu­neți, ce solu­ții aveți pen­tru pro­iec­te­le spor­ti­ve ale Man­ga­li­ei? 
 10. ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI MANGALIA:

  - Cum ara­tă PLANUL MANAGERIAL pen­tru peri­oa­da 2016 — 2020, pe care îl veți pre­zen­ta ale­gă­to­ri­lor, pen­tru a‑i con­vin­ge să vă vote­ze pe dum­ne­a­voas­tră și nu pe alt­ci­ne­va?

 11. BUGETUL LOCAL:

  - Ce veti face în cei patru ani cu sume­le pro­ve­ni­te din impo­zi­te­le și taxe­le loca­le?
  — Care vor fi des­ti­na­ți­i­le prin­ci­pa­le ale fon­du­ri­lor publi­ce pe care le veți admi­nis­tra?

 12. Care sunt pro­iec­te­le pe care le con­si­de­rați pri­o­ri­ta­re pen­tru Man­ga­lia? Cum veți atra­ge fon­duri euro­pe­ne pen­tru  aces­te pro­iec­te?
 13. Ce pro­iec­te trans­fron­ta­li­ere veți avea în vede­re, în cazul în care veți fi ales?

  (Uni­tă­ţi­le admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le limi­tro­fe zone­lor de fron­ti­e­ră pot înche­ia între ele înţe­le­geri de coo­pe­ra­re trans­fron­ta­li­eră cu struc­turi simi­la­re din sta­te­le veci­ne, în con­di­ţi­i­le legii).

 14. Alte pro­pu­neri per­so­na­le, pro­iec­te și solu­ții, în slu­j­ba comu­ni­tă­ții loca­le, reie­și­te din dia­lo­gul cu cetă­țe­nii Man­ga­li­ei. - Care este echi­pa dum­ne­a­voas­tră de con­si­li­eri locali cu care veți par­ti­ci­pa la ale­ge­ri­le din 5 iunie?
 15. Un mesaj pen­tru citi­to­rii zia­ru­lui onli­ne MangaliaNews.ro. Vă mul­țu­mim.

N.red.: Spre infor­ma­re sau pen­tru adu­ce­re amin­te, sti­mați can­di­dați, dragi citi­tori, vă invi­tăm să stu­di­ați Legea admi­nis­tra­ti­ei publi­ce, repu­bli­ca­ta și OUG 14/2015 pen­tru com­ple­ta­rea Legii admi­nis­tra­ti­ei publi­ce loca­le nr. 215/2001

Publi­căm mai jos câte­va extra­se din aces­te docu­men­te de bază ale admi­nis­tra­ti­ei publi­ce:

Art. 36. (Des­pre Con­si­li­ul local)

(1) Con­si­li­ul local are ini­ţi­a­ti­vă şi hotă­ră­ş­te, în con­di­ţi­i­le legii, în toa­te pro­ble­me­le de inte­res local, cu exce­pţia celor care sunt date prin lege în com­pe­tenţa altor auto­ri­tă­ţi ale admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le sau cen­tra­le.

(2) Con­si­li­ul local exer­ci­tă urmă­toa­re­le cate­go­rii de atri­bu­ţii:

a) atri­bu­ţii pri­vind orga­ni­za­rea şi fun­cţio­na­rea apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al pri­ma­ru­lui, ale insti­tu­ţi­i­lor şi ser­vi­ci­i­lor publi­ce de inte­res local şi ale soci­e­tă­ţi­lor comer­ci­a­le şi regi­i­lor auto­no­me de inte­res local;

b) atri­bu­ţii pri­vind dezvol­ta­rea eco­no­mi­co-soci­a­lă şi de mediu a comu­nei, ora­şu­lui sau muni­ci­pi­u­lui;

c) atri­bu­ţii pri­vind admi­nis­tra­rea dome­ni­u­lui public şi pri­vat al comu­nei, ora­şu­lui sau muni­ci­pi­u­lui;

d) atri­bu­ţii pri­vind ges­tio­na­rea ser­vi­ci­i­lor fur­ni­za­te către cetă­ţeni;

e) atri­bu­ţii pri­vind coo­pe­ra­rea inte­rin­sti­tu­ţio­na­lă pe plan intern şi extern.

(3) În exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor pre­vă­zu­te la alin. (2) lit. a), con­si­li­ul local:

a) apro­bă sta­tu­tul comu­nei, ora­şu­lui sau muni­ci­pi­u­lui, pre­cum şi regu­la­men­tul de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re a con­si­li­u­lui local;

b) apro­bă, în con­di­ţi­i­le legii, la pro­pu­ne­rea pri­ma­ru­lui, înfi­inţa­rea, orga­ni­za­rea şi sta­tul de fun­cţii ale apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al pri­ma­ru­lui, ale insti­tu­ţi­i­lor şi ser­vi­ci­i­lor publi­ce de inte­res local, pre­cum şi reor­ga­ni­za­rea şi sta­tul de fun­cţii ale regi­i­lor auto­no­me de inte­res local;

c) exer­ci­tă, în nume­le uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le, toa­te drep­tu­ri­le şi obli­ga­ţi­i­le cores­pun­ză­toa­re par­ti­ci­pa­ţi­i­lor deţi­nu­te la soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le sau regii auto­no­me, în con­di­ţi­i­le legii.

(4) În exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor pre­vă­zu­te la alin. (2) lit. b), con­si­li­ul local:

a) apro­bă, la pro­pu­ne­rea pri­ma­ru­lui, buge­tul local, viră­ri­le de cre­di­te, modul de uti­li­za­re a rezer­vei buge­ta­re şi con­tul de înche­ie­re a exer­ci­ţi­u­lui buge­tar;

b) apro­bă, la pro­pu­ne­rea pri­ma­ru­lui, con­trac­ta­rea şi/sau garan­ta­rea împru­mu­tu­ri­lor, pre­cum şi con­trac­ta­rea de dato­rie publi­că loca­lă prin emi­siuni de titluri de valoa­re, în nume­le uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le, în con­di­ţi­i­le legii;

c) sta­bi­leş­te şi apro­bă impo­zi­te­le şi taxe­le loca­le, în con­di­ţi­i­le legii;

d) apro­bă, la pro­pu­ne­rea pri­ma­ru­lui, docu­men­ta­ţi­i­le teh­ni­co-eco­no­mi­ce pen­tru lucră­ri­le de inves­ti­ţii de inte­res local, în con­di­ţi­i­le legii;

e) apro­bă stra­te­gi­i­le pri­vind dezvol­ta­rea eco­no­mi­că, soci­a­lă şi de mediu a uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le;

f) asi­gu­ră rea­li­za­rea lucră­ri­lor şi ia măsu­ri­le nece­sa­re imple­men­tă­rii şi con­for­mă­rii cu pre­ve­de­ri­le anga­ja­men­te­lor asu­ma­te în pro­ce­sul de inte­gra­re euro­pea­nă în dome­ni­ul pro­te­cţi­ei mediu­lui şi gos­po­dă­ri­rii ape­lor pen­tru ser­vi­ci­i­le fur­ni­za­te cetă­ţe­ni­lor.

(5) În exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor pre­vă­zu­te la alin. (2) lit. c), con­si­li­ul local:

a) hotă­ră­ş­te darea în admi­nis­tra­re, con­ce­sio­na­rea sau închi­ri­e­rea bunu­ri­lor pro­pri­e­ta­te publi­că a comu­nei, ora­şu­lui sau muni­ci­pi­u­lui, după caz, pre­cum şi a ser­vi­ci­i­lor publi­ce de inte­res local, în con­di­ţi­i­le legii;

b) hotă­ră­ş­te vân­za­rea, con­ce­sio­na­rea sau închi­ri­e­rea bunu­ri­lor pro­pri­e­ta­te pri­va­tă a comu­nei, ora­şu­lui sau muni­ci­pi­u­lui, după caz, în con­di­ţi­i­le legii;

c) avi­zea­ză sau apro­bă, în con­di­ţi­i­le legii, docu­men­ta­ţi­i­le de ame­na­ja­re a teri­to­ri­u­lui şi urba­nism ale loca­li­tă­ţi­lor;

d) atri­bu­ie sau schim­bă, în con­di­ţi­i­le legii, denu­mi­ri de străzi, de pieţe şi de obiec­ti­ve de inte­res public local.

(6) În exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor pre­vă­zu­te la alin. (2) lit. d), Con­si­li­ul local:

a) asi­gu­ră, potri­vit com­pe­tenţe­lor sale şi în con­di­ţi­i­le legii, cadrul nece­sar pen­tru fur­ni­za­rea ser­vi­ci­i­lor publi­ce de inte­res local pri­vind:

1. edu­ca­ţia;

2. ser­vi­ci­i­le soci­a­le pen­tru pro­te­cţia copi­lu­lui, a per­soa­ne­lor cu han­di­cap, a per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce, a fami­li­ei şi a altor per­soa­ne sau gru­puri afla­te în nevo­ie soci­a­lă;

3. sănă­ta­tea;

4. cul­tu­ra;

5. tine­re­tul;

6. spor­tul;

7. ordi­nea publi­că;

8. situ­a­ţi­i­le de urgenţă;

9. pro­te­cţia şi refa­ce­rea mediu­lui;

10. con­ser­va­rea, res­ta­u­ra­rea şi pune­rea în valoa­re a monu­men­te­lor isto­ri­ce şi de arhi­tec­tu­ră, a par­cu­ri­lor, gră­di­ni­lor publi­ce şi rezer­va­ţi­i­lor natu­ra­le;

11. dezvol­ta­rea urba­nă;

12. evi­denţa per­soa­ne­lor;

13. podu­ri­le şi dru­mu­ri­le publi­ce;

14. ser­vi­ci­i­le comu­ni­ta­re de uti­li­ta­te publi­că: ali­men­ta­re cu apă, gaz natu­ral, cana­li­za­re, salu­bri­za­re, ener­gie ter­mi­că, ilu­mi­nat public şi trans­port public local, după caz;

15. ser­vi­ci­i­le de urgenţă de tip sal­va­mont, sal­va­mar şi de prim aju­tor;

16. acti­vi­tă­ţi­le de admi­nis­tra­ţie soci­al-comu­ni­ta­ră;

17. locu­inţe­le soci­a­le şi cele­lal­te uni­tă­ţi loca­ti­ve afla­te în pro­pri­e­ta­tea uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le sau în admi­nis­tra­rea sa;

18. pune­rea în valoa­re, în inte­re­sul comu­ni­tă­ţii loca­le, a resur­se­lor natu­ra­le de pe raza uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le;

19. alte ser­vi­cii publi­ce sta­bi­li­te prin lege;

b) hotă­ră­ş­te acor­da­rea unor spo­ruri şi altor faci­li­tă­ţi, potri­vit legii, per­so­na­lu­lui sani­tar şi didac­tic;

c) spri­ji­nă, în con­di­ţi­i­le legii, acti­vi­ta­tea cul­te­lor reli­gi­oa­se;

d) poa­te soli­ci­ta infor­mări şi rapoar­te de la pri­mar, vice­pri­mar şi de la şefii orga­nis­me­lor pres­ta­toa­re de ser­vi­cii publi­ce şi de uti­li­ta­te publi­că de inte­res local;

e) apro­bă con­stru­i­rea locu­inţe­lor soci­a­le, cri­te­ri­i­le pen­tru repar­ti­za­rea locu­inţe­lor soci­a­le şi a uti­li­tă­ţi­lor loca­ti­ve afla­te în pro­pri­e­ta­tea sau în admi­nis­tra­rea sa;

(7) În exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor pre­vă­zu­te la alin. (2) lit. e), con­si­li­ul local:

a) hotă­ră­ş­te, în con­di­ţi­i­le legii, coo­pe­ra­rea sau aso­ci­e­rea cu per­soa­ne juri­di­ce româ­ne sau stră­i­ne, în vede­rea finanţă­rii şi rea­li­ză­rii în comun a unor acţiuni, lucrări, ser­vi­cii sau pro­iec­te de inte­res public local;

b) hotă­ră­ş­te, în con­di­ţi­i­le legii, înfră­ţi­rea comu­nei, ora­şu­lui sau muni­ci­pi­u­lui cu uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le din alte ţări;

c) hotă­ră­ş­te, în con­di­ţi­i­le legii, coo­pe­ra­rea sau aso­ci­e­rea cu alte uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le din ţară sau din stră­i­nă­ta­te, pre­cum şi ade­ra­rea la aso­ci­a­ţii naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le ale auto­ri­tă­ţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, în vede­rea pro­mo­vă­rii unor inte­re­se comu­ne.

(8) Con­si­li­ul local poa­te con­feri per­soa­ne­lor fizi­ce româ­ne sau stră­i­ne cu meri­te deo­se­bi­te titlul de cetă­ţean de onoa­re al comu­nei, ora­şu­lui sau muni­ci­pi­u­lui, în baza unui regu­la­ment pro­priu. Prin acest regu­la­ment se sta­bi­lesc şi con­di­ţi­i­le retra­ge­rii titlu­lui con­fe­rit.

(9) Con­si­li­ul local înde­pli­neş­te ori­ce alte atri­bu­ţii sta­bi­li­te prin lege.

Art. 45.

(1) În exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor ce îi revin con­si­li­ul local adop­tă hotă­râri, cu votul majo­ri­tă­ţii mem­bri­lor pre­zenţi, în afa­ră de cazu­ri­le în care legea sau regu­la­men­tul de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re a con­si­li­u­lui cere o altă majo­ri­ta­te.

(2) Se adop­tă cu votul majo­ri­tă­ţii con­si­li­e­ri­lor locali în fun­cţie urmă­toa­re­le hotă­râri ale con­si­li­u­lui local:

a) hotă­râri­le pri­vind buge­tul local;

b) hotă­râri­le pri­vind con­trac­ta­rea de împru­mu­turi, în con­di­ţi­i­le legii;

c) hotă­râri­le prin care se sta­bi­lesc impo­zi­te şi taxe loca­le;

d) hotă­râri­le pri­vind par­ti­ci­pa­rea la pro­gra­me de dezvol­ta­re judeţea­nă, regio­na­lă, zona­lă sau de coo­pe­ra­re trans­fron­ta­li­eră;

e) hotă­râri­le pri­vind orga­ni­za­rea şi dezvol­ta­rea urba­nis­ti­că a loca­li­tă­ţi­lor şi ame­na­ja­rea teri­to­ri­u­lui;

f) hotă­râri­le pri­vind aso­ci­e­rea sau coo­pe­ra­rea cu alte auto­ri­tă­ţi publi­ce, cu per­soa­ne juri­di­ce româ­ne sau stră­i­ne.

(3) Hotă­râri­le pri­vind patri­mo­ni­ul se adop­tă cu votul a două tre­imi din numă­rul total al con­si­li­e­ri­lor locali în fun­cţie.

(4) Dacă buge­tul local nu poa­te fi adop­tat după două şedinţe con­se­cu­ti­ve, care vor avea loc la un inter­val de cel mult 7 zile, acti­vi­ta­tea se va desfă­şu­ra pe baza buge­tu­lui anu­lui pre­ce­dent până la adop­ta­rea nou­lui buget, dar nu mai târ­ziu de 45 de zile de la data publi­că­rii legii buge­tu­lui de stat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Par­tea I.

(5) Con­si­li­ul local sta­bi­leş­te ca une­le hotă­râri să fie lua­te prin vot secret. Hotă­râri­le cu carac­ter indi­vi­du­al cu pri­vi­re la per­soa­ne vor fi lua­te întot­dea­u­na prin vot secret, cu exce­pţi­i­le pre­vă­zu­te de lege. Pro­ce­du­ri­le de vota­re vor fi sta­bi­li­te prin regu­la­men­tul de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re a con­si­li­u­lui local.

(6) Pro­iec­te­le de hotă­râri pot fi pro­pu­se de con­si­li­eri locali, de pri­mar, vice­pri­mar sau de cetă­ţeni. Redac­ta­rea pro­iec­te­lor se face de cei care le pro­pun, cu spri­ji­nul secre­ta­ru­lui uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le şi al ser­vi­ci­i­lor din cadrul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al pri­ma­ru­lui.

Art. 46.

(1) Nu poa­te lua par­te la deli­be­ra­re şi la adop­ta­rea hotă­râri­lor con­si­li­e­rul local care, fie per­so­nal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gra­dul al patru­lea inclu­siv, are un inte­res patri­mo­ni­al în pro­ble­ma supu­să dez­ba­te­ri­lor con­si­li­u­lui local.

(2) Hotă­râri­le adop­ta­te de con­si­li­ul local cu încăl­ca­rea dis­po­zi­ţi­i­lor alin. (1) sunt nule de drept. Nuli­ta­tea se con­sta­tă de către instanţa de con­ten­cios admi­nis­tra­tiv. Acţiu­nea poa­te fi intro­du­să de ori­ce per­soa­nă inte­re­sa­tă.

Art. 51.

(1) În exer­ci­ta­rea man­da­tu­lui, con­si­li­e­rii locali sunt în ser­vi­ci­ul colec­ti­vi­tă­ţii loca­le.

(2) Pri­ma­rul este obli­gat ca, prin inter­me­di­ul secre­ta­ru­lui şi al apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te, să pună la dis­po­zi­ţie con­si­li­e­ri­lor locali, la cere­rea aces­to­ra, în ter­men de cel mult 10 zile lucră­toa­re, infor­ma­ţi­i­le nece­sa­re în vede­rea înde­pli­ni­rii man­da­tu­lui.

(3) Con­si­li­e­rii locali sunt obli­ga­ţi ca, în înde­pli­ni­rea man­da­tu­lui, să orga­ni­ze­ze peri­o­dic întâl­niri cu cetă­ţe­nii şi să acor­de audienţe.

(4) Fie­ca­re con­si­li­er local, pre­cum şi vice­pri­ma­rul sunt obli­ga­ţi să pre­zin­te un raport anu­al de acti­vi­ta­te, care va fi făcut public prin gri­ja secre­ta­ru­lui. (…)

Art. 57.

(1) Comu­ne­le, ora­şe­le şi muni­ci­pi­i­le au câte un pri­mar şi un vice­pri­mar, iar muni­ci­pi­i­le reşe­dinţă de judeţ au un pri­mar şi 2 vice­pri­mari, aleşi în con­di­ţi­i­le legii.

(2) Vice­pri­ma­rul este sub­or­do­nat pri­ma­ru­lui şi înlo­cu­i­to­rul de drept al aces­tu­ia, care îi poa­te dele­ga atri­bu­ţi­i­le sale.

(3) Vice­pri­ma­rul este ales cu votul majo­ri­tă­ţii con­si­li­e­ri­lor locali în fun­cţie, din rân­dul mem­bri­lor aces­tu­ia.*)

(4) Schim­ba­rea din fun­cţie a vice­pri­ma­ru­lui se poa­te face de con­si­li­ul local, prin hotă­râre adop­ta­tă cu votul majo­ri­tă­ţii con­si­li­e­ri­lor în fun­cţie, la pro­pu­ne­rea pri­ma­ru­lui sau a unei tre­imi din numă­rul con­si­li­e­ri­lor locali în fun­cţie.

(5) Pe dura­ta man­da­tu­lui, pri­ma­rul şi vice­pri­ma­rul pri­mesc o indem­ni­za­ţie luna­ră, ca uni­că for­mă de remu­ne­ra­re a acti­vi­tă­ţii cores­pun­ză­toa­re fun­cţi­ei de pri­mar, res­pec­tiv de vice­pri­mar, şi care repre­zin­tă baza de cal­cul pen­tru sta­bi­li­rea drep­tu­ri­lor şi obli­ga­ţi­i­lor care se deter­mi­nă în raport cu veni­tul sala­ri­al. Pri­ma­rul şi vice­pri­ma­rul nu bene­fi­ci­a­ză de spo­rul de vechi­me în mun­că şi nici de alte spo­ruri pre­vă­zu­te de lege.

(6) Dura­ta man­da­tu­lui con­sti­tu­ie vechi­me în mun­că şi în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor absol­vi­te.

(7) Pe dura­ta exer­ci­tă­rii man­da­tu­lui, vice­pri­ma­rul îşi păs­trea­ză sta­tu­tul de con­si­li­er local, fără a bene­fi­cia de indem­ni­za­ţia afe­ren­tă aces­tui sta­tut.

*) Sin­tag­ma “mem­bri­lor aces­tu­ia” se refe­ră la con­si­li­e­rii locali, mem­bri ai con­si­li­u­lui local. (…)

Art. 61.

(1) Pri­ma­rul înde­pli­neş­te o fun­cţie de auto­ri­ta­te publi­că.

(2) Pri­ma­rul asi­gu­ră res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor şi liber­tă­ţi­lor fun­damen­ta­le ale cetă­ţe­ni­lor, a pre­ve­de­ri­lor Con­sti­tu­ţi­ei, pre­cum şi pune­rea în apli­ca­re a legi­lor, a decre­te­lor Preşe­din­te­lui Româ­ni­ei, a hotă­râri­lor şi ordo­nanţe­lor Guver­nu­lui, a hotă­râri­lor con­si­li­u­lui local; dis­pu­ne măsu­ri­le nece­sa­re şi acor­dă spri­jin pen­tru apli­ca­rea ordi­ne­lor şi instru­cţiu­ni­lor cu carac­ter nor­ma­tiv ale mini­ş­tri­lor, ale celor­la­lţi con­du­că­tori ai auto­ri­tă­ţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce cen­tra­le, ale pre­fec­tu­lui, pre­cum şi a hotă­râri­lor con­si­li­u­lui judeţean, în con­di­ţi­i­le legii.

(3) Pen­tru pune­rea în apli­ca­re a acti­vi­tă­ţi­lor date în com­pe­tenţa sa prin acte­le nor­ma­ti­ve pre­vă­zu­te la alin. (2), pri­ma­rul bene­fi­ci­a­ză de un apa­rat de spe­cia­li­ta­te, pe care îl con­du­ce.

(4) Apa­ra­tul de spe­cia­li­ta­te al pri­ma­ru­lui este struc­tu­rat pe com­par­ti­men­te fun­cţio­na­le, în con­di­ţi­i­le legii. Com­par­ti­men­te­le fun­cţio­na­le ale aces­tu­ia sunt înca­dra­te cu fun­cţio­nari publici şi per­so­nal con­trac­tu­al.

(5) Pri­ma­rul con­du­ce ser­vi­ci­i­le publi­ce loca­le.

Art. 62.

(1) Pri­ma­rul repre­zin­tă uni­ta­tea admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­lă în rela­ţi­i­le cu alte auto­ri­tă­ţi publi­ce, cu per­soa­ne­le fizi­ce sau juri­di­ce româ­ne ori stră­i­ne, pre­cum şi în jus­ti­ţie.

(2) Sem­nul dis­tinc­tiv al pri­ma­ru­lui este o eşar­fă în culo­ri­le dra­pe­lu­lui naţio­nal al Româ­ni­ei.

(3) Eşar­fa va fi pur­ta­tă, în mod obli­ga­to­riu, la solem­ni­tă­ţi, rece­pţii, cere­mo­n­ii publi­ce şi la cele­bra­rea căsă­to­ri­i­lor.

(4) Mode­lul eşar­fei se sta­bi­leş­te prin hotă­râre a Guver­nu­lui.

Art. 63.

(1) Pri­ma­rul înde­pli­neş­te urmă­toa­re­le cate­go­rii prin­ci­pa­le de atri­bu­ţii:

a) atri­bu­ţii exer­ci­ta­te în cali­ta­te de repre­zen­tant al sta­tu­lui, în con­di­ţi­i­le legii;

b) atri­bu­ţii refe­ri­toa­re la rela­ţia cu con­si­li­ul local;

c) atri­bu­ţii refe­ri­toa­re la buge­tul local;

d) atri­bu­ţii pri­vind ser­vi­ci­i­le publi­ce asi­gu­ra­te cetă­ţe­ni­lor;

e) alte atri­bu­ţii sta­bi­li­te prin lege.

(2) În teme­iul alin. (1) lit. a), pri­ma­rul înde­pli­neş­te fun­cţia de ofi­ţer de sta­re civi­lă şi de auto­ri­ta­te tute­la­ră şi asi­gu­ră fun­cţio­na­rea ser­vi­ci­i­lor publi­ce loca­le de pro­fil, atri­bu­ţii pri­vind orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea ale­ge­ri­lor, refe­ren­du­mu­lui şi a recen­sămân­tu­lui. Pri­ma­rul înde­pli­neş­te şi alte atri­bu­ţii sta­bi­li­te prin lege.

(3) În exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor pre­vă­zu­te la alin. (1) lit. b), pri­ma­rul:

a) pre­zin­tă con­si­li­u­lui local, în pri­mul tri­mes­tru, un raport anu­al pri­vind sta­rea eco­no­mi­că, soci­a­lă şi de mediu a uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le;

b) pre­zin­tă, la soli­ci­ta­rea con­si­li­u­lui local, alte rapoar­te şi infor­mări;

c) ela­bo­rea­ză pro­iec­te­le de stra­te­gii pri­vind sta­rea eco­no­mi­că, soci­a­lă şi de mediu a uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le şi le supu­ne apro­bă­rii con­si­li­u­lui local.

(4) În exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor pre­vă­zu­te la alin. (1) lit. c), pri­ma­rul:

a) exer­ci­tă fun­cţia de ordo­na­tor prin­ci­pal de cre­di­te;

b) întoc­meş­te pro­iec­tul buge­tu­lui local şi con­tul de înche­ie­re a exer­ci­ţi­u­lui buge­tar şi le supu­ne spre apro­ba­re con­si­li­u­lui local;

c) ini­ţi­a­ză, în con­di­ţi­i­le legii, nego­ci­eri pen­tru con­trac­ta­rea de împru­mu­turi şi emi­te­rea de titluri de valoa­re în nume­le uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le;

d) veri­fi­că, prin com­par­ti­men­te­le de spe­cia­li­ta­te, corec­ta înre­gis­tra­re fis­ca­lă a con­tri­bu­a­bi­li­lor la orga­nul fis­cal teri­to­ri­al, atât a sediu­lui soci­al prin­ci­pal, cât şi a sediu­lui secun­dar.

(5) În exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor pre­vă­zu­te la alin. (1) lit. d), pri­ma­rul:

a) coor­do­nea­ză rea­li­za­rea ser­vi­ci­i­lor publi­ce de inte­res local pres­ta­te prin inter­me­di­ul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te sau prin inter­me­di­ul orga­nis­me­lor pres­ta­toa­re de ser­vi­cii publi­ce şi de uti­li­ta­te publi­că de inte­res local;

b) ia măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea şi, după caz, ges­tio­na­rea situ­a­ţi­i­lor de urgenţă;

c) ia măsuri pen­tru orga­ni­za­rea exe­cu­tă­rii şi exe­cu­ta­rea în con­cret a acti­vi­tă­ţi­lor din dome­ni­i­le pre­vă­zu­te la art. 36 alin. (6) lit. a) -d);

d) ia măsuri pen­tru asi­gu­ra­rea inven­ta­ri­e­rii, evi­denţei sta­tis­ti­ce, inspe­cţi­ei şi con­tro­lu­lui efec­tuă­rii ser­vi­ci­i­lor publi­ce de inte­res local pre­vă­zu­te la art. 36 alin. (6) lit. a) -d), pre­cum şi a bunu­ri­lor din patri­mo­ni­ul public şi pri­vat al uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le;

e) numeş­te, san­cţio­nea­ză şi dis­pu­ne sus­pen­da­rea, modi­fi­ca­rea şi înce­ta­rea rapor­tu­ri­lor de ser­vi­ciu sau, după caz, a rapor­tu­ri­lor de mun­că, în con­di­ţi­i­le legii, pen­tru per­so­na­lul din cadrul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te, pre­cum şi pen­tru con­du­că­to­rii insti­tu­ţi­i­lor şi ser­vi­ci­i­lor publi­ce de inte­res local;

f) asi­gu­ră ela­bo­ra­rea pla­nu­ri­lor urba­nis­ti­ce pre­vă­zu­te de lege, le supu­ne apro­bă­rii con­si­li­u­lui local şi acţio­nea­ză pen­tru res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor aces­to­ra;

g) emi­te avi­ze­le, acor­du­ri­le şi auto­ri­za­ţi­i­le date în com­pe­tenţa sa prin lege şi alte acte nor­ma­ti­ve;

h) asi­gu­ră rea­li­za­rea lucră­ri­lor şi ia măsu­ri­le nece­sa­re con­for­mă­rii cu pre­ve­de­ri­le anga­ja­men­te­lor asu­ma­te în pro­ce­sul de inte­gra­re euro­pea­nă în dome­ni­ul pro­te­cţi­ei mediu­lui şi gos­po­dă­ri­rii ape­lor pen­tru ser­vi­ci­i­le fur­ni­za­te cetă­ţe­ni­lor.

(6) Pen­tru exer­ci­ta­rea cores­pun­ză­toa­re a atri­bu­ţi­i­lor sale, pri­ma­rul cola­bo­rea­ză cu ser­vi­ci­i­le publi­ce decon­cen­tra­te ale minis­te­re­lor şi celor­lal­te orga­ne de spe­cia­li­ta­te ale admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce cen­tra­le din uni­tă­ţi­le admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le, pre­cum şi cu con­si­li­ul judeţean.

(7) Numi­rea con­du­că­to­ri­lor insti­tu­ţi­i­lor şi ser­vi­ci­i­lor publi­ce de inte­res local se face pe baza con­cur­su­lui orga­ni­zat potri­vit pro­ce­du­ri­lor şi cri­te­ri­i­lor apro­ba­te de con­si­li­ul local, la pro­pu­ne­rea pri­ma­ru­lui, în con­di­ţi­i­le legii. Numi­rea se face prin dis­po­zi­ţia pri­ma­ru­lui, având ane­xat con­trac­tul de mana­ge­ment. (…).


Man­ga­lia News, 14.04.2016. (Foto gene­ric: Lau­ren­țiu Mitu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele