Dotări noi la Spitalul Municipal Mangalia

1
263

spitalul-municipal-mangalia

Direc­to­rul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, dr. Liviu Moca­nu anun­ță că uni­ta­tea sani­ta­ră se află în curs de dota­re cu noi echi­pa­men­te medi­ca­le, ast­fel că în Pavi­li­o­nul C se montea­ză un endo­scop pen­tru colo­no­sco­pii și gas­tro­sco­pii, urmând ca în apro­xi­ma­tiv o lună de zile să fie facu­tă pri­ma inves­ti­ga­ție de acest tip.

De ase­me­nea, de o lună de zile spi­ta­lul are un nou medic dia­be­to­log, a fost fina­li­zat noul com­par­ti­ment de neu­ro­lo­gie și vor fi scoa­se la con­curs mai mul­te pos­turi de spe­cia­liști la aceas­tă sec­ție.

În aceas­tă peri­oa­dă au  fost dema­ra­te pro­ce­du­ri­le pen­tru achi­zi­țio­na­rea unor apa­ra­turi pen­tru dota­rea sec­ți­ei de oftal­mo­lo­gie, acțiu­ne dema­ra­tă cu spri­ji­nul Guver­nu­lui din Tur­cia. Și la aceas­tă sec­ție a fost scos la con­curs un post pen­tru un nou medic oftal­mo­log”, ne‑a mai decla­rat dr. Liviu Moca­nu.

Direc­to­rul spi­ta­lu­lui ne‑a mai comu­ni­cat fap­tul că tot în aces­te zile se fac demer­suri pen­tru ca cei apro­xi­ma­tiv 400 de anga­jați ai insti­tu­ți­ei să pri­meas­că tiche­te de masă. Aces­te tiche­te se vor acor­da tri­mes­tri­al și vor fi în valoa­re de 200 de lei pe lună, pen­tru fie­ca­re anga­jat în par­te.

26 apri­lie 2016. Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

 1. S‑o luam de la coa­da:
  1.Komunikat al pri­ma­ri­ei? Ma n’auzi?Nu tov. mana­ger inte­ri­mar a dat Komu­ni­ka­tu’?
  2.Multumim sta­pa­ne pen­tru bonuri! 9.41 lei imnul­tit cu 20–23 zile lucra­toa­re dau cam 200 lei.Daca nu se ia din ele pen­tru man­ca­re (daca mananci di man­ca­rea spi­ta­lu­lui). E drep­tul nos­tru ori­cum: nu baro­nul mana­ger sau duce­le pri­mar care este el ni le ”da” ci LEGEA bai caca­ti­lor care sun­teti.
  3.Oftalmologul (sic) e deja la post.al doi­lea ptr. ca primul(a) a ple­cat de mult.sculele tur­ces­ti ‑oda­ta cu moder­ni­z­xa­rea fre­ga­te­lor… sa vedem mai bine rusul.Sectia e de fapt un cabi­net in pav.c
  4.Pacientii sunt tri­mi­si in con­ti­nu­a­re la gam­ma dia­med , apro­po de dia­be­to­log
  5.sunt 2 neu­ro­lo­a­ge sau neu­ro­logi la spi­tal anga­jati de vreo 3–4 ani.Daca mai vin si altii facem cli­ni­ca cu pro­fe­sor, conf. etc
  6.endoscopul e in curs de unge­re inten­sa , came­ra in care sa va face ”pro­ce­du­ra” se ”ame­na­jea­za” de cca 6 luni…Mai devre­me de 01.08 ioc san­sa de func­tio­na­re

Leave a Reply