Voi ce faceți în acest weekend, la Mangalia?

1
388

cinema-pescarus-mangalia2Am intrat în wee­kend. Împre­u­nă cu fami­lia mea caut rela­xa­re, diver­tis­ment, momen­te de res­pi­ro. Proba­bil va plo­ua în con­ti­nu­a­re. De plim­ba­re pe fale­ză nu poa­te fi vor­ba (chiar dacă per­so­nal nu mă deran­jea­ză plim­ba­rea prin ploa­ie, fale­za se va ter­mi­na la Paș­te; de Cră­ciun ar fi fost o minu­ne). Să mer­gem la un film? Sau la tea­tru? Evi­dent, pen­tru așa ceva tre­bu­ie să ajun­gem la Con­stan­ța. Man­ga­lia nu mai are.

A fost Cine­ma Pes­că­ruș. Nu mai este decât o clă­di­re în paragină. 

cinema-pescarus-mangalia4

Casa de Cul­tu­ră ar putea găz­dui spec­ta­co­le de tea­tru. Și în oraș sunt tru­pe de tea­tru. Ama­tori sau nu — sunt. Și își doresc să fie sus­ți­nuți, promovați.

Casa de cultura Mangalia mozaic-05 (Small)

Își doresc să fie pe sce­nă, dar edi­lii noș­tri sunt ocu­pați cu alt­ce­va — să se cer­te. Eu aș zice și că nu prea sunt inte­re­sați de cul­tu­ră, deși „sce­ne” își fac adesea”.

Prof. Mihai Sorin.


Man­ga­lia News, 05.03.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. S‑au eva­po­rat mili­oa­ne de euro de pes­te 25 de ani incoa­ce din buge­te­le Man­ga­li­ei. Nicio admi­nis­tra­tie nu a fost in sta­re sa con­stru­ias­ca o sala poli­va­len­ta unde sa se poa­ta vizio­na un spec­ta­col de tea­tru, estra­da, spor­tiv, etc, in con­di­tii decen­te si care sa atra­ga publi­cul de toa­te categoriile.
    Se „bate saua„ ca Man­ga­lia va fi oras euro­pean. Deo­cam­da­ta, Man­ga­lia moa­re incet dar sigur. Tota­la lip­sa de ima­gi­na­tie in ceea ce pri­ves­te orien­ta­rea turis­ti­ca a unui oras care ar putea valo­ri­fi­ca din plin ves­ti­gi­i­le unei anti­chi­tati recu­nos­cu­te iar ter­gi­ver­sa­rea scoa­te­rii la lumi­na a vechii cetati si even­tu­a­lul fia­sco ce se pre­fi­gu­rea­za va da lovi­tu­ra fina­la unui oras anost care in afa­ra sezo­nu­lui esti­val devi­ne chiar lugu­bru. Te doa­re sufle­tul de ceea ce se intam­pla si cand vezi pros­tia poli­ti­ca ce ce indru­ga verzi si usca­te ti se face sila. Man­ga­lia ve renas­te dar in nicun caz cu actu­a­lii tre­pa­du­si poli­tici ce se dau coa­te in coa­te care pe unde poate !

Leave a Reply