Primarul din Peștera, Valentin Vrabie, invitat la dezbaterea “Negru Vodă, încotro?”

0
233

pestera

Comu­na Peș­te­ra a ajuns model pen­tru ora­șe. Pri­ma­rul din Peș­te­ra, Valen­tin Vra­bie, este invi­tat să vor­beas­că des­pre trans­for­mă­ri­le din comu­na sa în dez­ba­te­rea “Negru Vodă, înco­tro?”, care va avea loc dumi­ni­că, 27 mar­tie, înce­pând cu ora 13.00, la Casa de Cul­tu­ră din ora­șul Negru Vodă.

Dis­cu­ți­i­le se vor axa pe găsi­rea de solu­ții pen­tru dife­ri­te­le pro­ble­me apă­ru­te în sec­toa­re­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le pre­cum: ser­vi­ci­i­le publi­ce (efi­cien­ti­za­rea ser­vi­ci­i­lor loca­le pre­cum fur­ni­za­re apă, cana­li­za­re, gunoi, ser­vi­cii medi­ca­le etc), edu­ca­ţi­ei (pro­ble­me­le şco­li­lor, acce­sul la o edu­ca­ţie cât mai bună), sigu­ranţei publi­ce (pro­ble­ma came­re­lor video, apa­ri­ţia câi­ni­lor vaga­bonzi adu­şi din alte loca­li­tă­ţi), finan­ci­ar-eco­no­mi­ce (atra­ge­rea de inves­ti­tori şi cre­a­rea de noi locuri de mun­că) dar şi soci­a­le (aju­to­rul soci­al pen­tru cei care chiar au nevo­ie).

O altă pro­ble­mă abor­da­tă se refe­ră la sta­tu­tul admi­nis­tra­tiv al loca­li­tă­ții Negru Vodă: oraş sau comu­nă – avan­ta­je şi dez­a­van­ta­je.

Mai mult, pe ct100.ro, 26.03.2016.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply