Elevii Liceului Callatis din Mangalia participă la două concursuri nationale de creație

0
286

concursuriSNAC2

          În peri­oa­da 20 febru­a­rie – 18 mar­tie 2016,  la Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” s‑a des­fă­șu­rat eta­pa I pen­tru Con­cur­su­ri­le  națio­na­le “Scri­soa­re  pen­tru  pri­e­te­nul meu  și Din­co­lo de cuvin­te­le ros­tie.  Con­cur­su­ri­le sunt orga­ni­za­te ca acti­vi­tăți în cadrul Stra­te­gi­ei Națio­na­le de Actiu­ne Comu­ni­ta­ră, imple­men­ta­tă de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le.

            Prin redac­ta­rea unei scri­sori sau prin rea­li­za­rea unui desen, ele­vii volun­tari înscriși la con­curs și-au expri­mat gân­du­ri­le și emo­ți­i­le față de bene­fi­ci­ari, pre­cum și față de ceea ce au însem­nat acti­vi­tă­ți­le de volun­ta­ri­at atât pen­tru ei cât și pen­tru copi­ii orfani și nevo­iași aju­tați în cadrul cam­pa­ni­i­lor soci­a­le.

concursuriSNAC1

            Eta­pa I, la nive­lul șco­lii, a fost coor­do­na­tă de pro­fe­so­rul psi­ho­log Car­men Fali­bo­ga, în echi­pă cu pro­fe­so­rii pen­tru învă­țămân­tul pri­mar  și pro­fe­so­rii de lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă.

            Lucră­ri­le fina­liș­ti­lor vor fi trans­mi­se la Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, pen­tru a fi juri­za­te în eta­pa a II a a con­cur­su­lui, eta­pa jude­țea­nă:  10 dese­ne apar­ținând ele­vi­lor din cla­se­le I‑IV și  8 scri­sori redac­ta­te de elevi din cla­se­le III-XI .

            “Pro­pu­nem ele­vi­lor noș­tri diver­se acti­vi­tăți și pro­iec­te de volun­ta­ri­at. Impli­cân­du-se, aceștia dobân­desc noi abi­li­tăți, noi cunoș­tin­țe, noi ati­tu­dini – într-un cuvânt, noi com­pe­ten­țe”Prof. Lumi­ni­ța Pătrî­no­iu. Direc­tor, Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis.

concursuriSNAC3

            Din­tre toa­te tipu­ri­le de învă­ța­re infor­ma­lă și non-for­ma­lă, volun­ta­ri­a­tul este cea mai com­ple­xă moda­li­ta­te de a învă­ța, de a te dezvol­ta și de a împăr­tăși cele învă­ța­te. Lec­ți­i­le de via­ță asi­mi­la­te de ele­vii noș­tri au fost expri­ma­te de aceas­tă dată, prin desen și scri­sori adre­sa­te pri­e­te­ni­lor dragi de la Cen­trul de Pla­sa­ment Del­fi­nul-Agi­gea.”  Psi­ho­log  Car­men Fali­bo­ga, Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis, coor­do­na­tor local SNAC.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele