Autostrada Soarelui nu se închide în sezonul estival! Când vor fi aplicate restrictiile

0
102
https://www.mangalianews.ro/

autostrada-soarelui

Observator.ro: În data de 23 mar­tie 2016, Com­pa­nia Națio­na­lă de Autos­trăzi și Dru­muri Națio­na­le din Româ­nia a emis un comu­ni­cat de pre­să prin care anun­ța alo­ca­rea fon­du­ri­lor nece­sa­re pen­tru dema­ra­rea lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re pe Autos­tra­da A2, tron­so­nul Dra­j­na-Leh­liu, pe o lun­gi­me de 40 km.

De ase­me­nea, în ace­lași comu­ni­cat de pre­să a fost punc­tat fap­tul că pen­tru rea­li­za­rea aces­tei lucrări de rea­bi­li­ta­re este nece­sa­ră orga­ni­za­rea unei pro­ce­duri de lici­ta­ție, care ‘ar putea dura con­form pre­ve­de­ri­lor lega­le până la 120 de zile, cel puțin’.

În fapt, prin decla­ra­ția sa, dom­nul Cătă­lin Homor, direc­tor gene­ral al CNADNR a men­țio­nat că este exclus ca tra­fi­cul ruti­er să fie afec­tat în peri­oa­da esti­va­lă și mai mult decât atât, nu a afir­mat cum că acest sec­tor de 40 km va fi închis cir­cu­la­ți­ei în peri­oa­da 1 mai — 1 sep­tem­brie 2016.

Sunt indig­nat și con­ster­nat de ulti­me­le infor­ma­ții ero­na­te, chiar cu bună ști­in­ță, vehi­cu­la­te în spa­ți­ul public prin care, din nou, este deni­gra­tă acti­vi­ta­tea Com­pa­niei chiar de către insti­tu­ții ale sta­tu­lui.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 28.03.2016.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele