Solutii pentru „Gala Galaction”: mansardarea unitătii şi construirea unui campus şcolar!

0
161

scoala_gala_galaction_mangalia_parinti-

EDITIA DE SUD: O solu­ţie de ava­rie a fost adop­ta­tă, în cadrul celei mai recen­te întâl­niri din­tre părinţii Şco­lii „Gala Galac­tion” şi admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă de la Man­ga­lia. Până la acce­sa­rea unui pro­iect cu fon­duri euro­pe­ne pen­tru con­stru­i­rea din teme­lii a unui cam­pus şco­lar în loca­li­ta­te, ce va rezol­va situ­a­ţia numă­ru­lui mare de elevi care doresc să înveţe la aceas­tă uni­ta­te, pri­mă­ria a accep­tat, ofi­ci­al, să dea mână libe­ră con­du­ce­rii de la „Gala Galac­tion” să dema­re­ze pro­ce­du­ri­le de achi­zi­ţie pen­tru con­trac­ta­rea unui con­struc­tor ce va man­sar­da cor­pul de clă­di­re de la Sens. Potri­vit pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, anga­ja­ţii insti­tu­ţi­ei pe care o con­du­ce, la soli­ci­ta­rea con­du­ce­rii şco­lii, se vor “muta” la Gala Galac­tion, pen­tru a gră­bi pro­ce­du­ri­le de lici­ta­ţie.

Cir­ca 100 de părinţi au fost pre­zenţi la întâl­ni­rea de la Club Nau­tic orga­ni­za­tă de pri­mă­rie, având drept subiect spi­noa­sa pro­ble­mă a man­sar­dă­rii uni­tă­ţii. Rea­min­tim că Şcoa­la “Gala Galac­tion”, una din­tre cele mai renu­mi­te uni­tă­ţi de învă­ţământ din judeţ, este şi prin­tre foar­te puţi­ne­le din ţară unde se înva­ţă în două schim­buri, de la 7.30 şi până la 18.30. Tot­o­da­tă, şcoa­la este uni­că şi prin vechi­mea cor­pu­ri­lor de clă­di­re în care ele­vii şi cadre­le didac­ti­ce îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea, une­le din­tre aces­tea fiind atât de peri­ma­te încât bucă­ţi din ten­cu­ia­lă s‑au des­prins, recent, acci­den­tând ele­vii.

În cadrul celei mai recen­te şedinţe a Con­si­li­u­lui Local, aleşii au efec­tu­at o modi­fi­ca­re a buge­tu­lui pe anul 2016, fiind de acord cu man­sar­da­rea cor­pu­lui de clă­di­re de la sen­sul gira­to­riu, ast­fel încât micu­ţii de cla­se­le 0 — IV să nu mai fie vitre­gi­ţi şi să înveţe doar de dimi­nea­ţă.

Potri­vit Rodi­căi Rîpia­nu, con­si­li­er în cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, man­sar­da­rea nu va rezol­va defi­ni­tiv pro­ble­ma învă­ţa­tu­lui în două schim­buri: “Din ana­li­za pe care am făcut‑o asu­pra pro­iec­tu­lui ce ne‑a fost înmâ­nat de con­du­ce­rea şco­lii şi din dis­cu­ţi­i­le pur­ta­te cu pro­iec­tan­tul, rezul­tă că vor fi înfi­inţa­te, prin man­sar­da­re, 14 cla­se de stu­diu. Însă, din ceea ce am văzut, anul şco­lar vii­tor vor fi, ca şi anul aces­ta, tot 16 cla­se de elevi, ast­fel că numă­rul de 14 este tot insu­fi­cient”, a ară­tat Rodi­ca Rîpia­nu.

Edi­lul Cris­ti­an Radu a rea­min­tit fap­tul că, foar­te mulţi părinţi, indi­fe­rent de zone­le în care locu­iesc, optea­ză pen­tru o anu­mi­tă şcoa­lă, în defa­voa­rea celor din pre­a­j­ma locu­inţe­lor: „În ciu­da demer­su­ri­lor pe care le-am făcut, Şcoa­la de la Nept­un, una din­tre cele mai bine dota­te, a fost închi­să. Timp în care avem şcoli supra­po­pu­la­te, unde ele­vii tre­bu­ie să înveţe în două schim­buri”, a ară­tat pri­ma­rul Radu.

Atât părinţii, cât şi cadre­le didac­ti­ce au repli­cat că, dacă au ales Şcoa­la “Gala Galac­tion”, au făcut‑o cu un anu­mit motiv: “Per­so­nal, mi-am trans­fe­rat copi­lul aici de la o altă şcoa­lă, toc­mai pen­tru că, la “Gala Galac­tion”, am găsit dis­ci­pli­na pe care mi‑o doream pen­tru el. Şcoa­la de la care am ple­cat era foar­te bine dota­tă, încă­pă­toa­re, dar nu avea dis­ci­pli­nă. Este meri­tul cadre­lor didac­ti­ce de aici că ştiu să atra­gă ele­vii”, a ară­tat unul din­tre părinţi.

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral în editiadesud.ro, 20.02.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele