Serviciul Public de Asistență Socială Mangalia scoate 4 posturi vacante la concurs

0
487

Asistenta-Sociala-mangalia

Ser­vi­ci­ul Public de Asis­ten­ță Soci­a­lă (SPAS) orga­ni­zea­ză con­curs la sedi­ul insti­tu­ţi­ei din Man­ga­lia, Str. Del­fi­nu­lui, nr.1, în data de 02.03.2016, ora 10:00 pro­ba scri­să și  în data de 04.03.2016, ora 10:00, inter­vi­ul pen­tru ocu­pa­rea fun­cţi­i­lor con­trac­tu­a­le de exe­cu­ție vacan­te, din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Public de Asis­ten­ță Soci­a­lă, con­form H.G. nr.286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014.

Con­di­ții spe­ci­fi­ce pen­tru ocu­pa­rea func­ți­i­lor con­trac­tu­a­le de exe­cu­ție:

a) Psi­ho­log – Birou Asis­ten­ță Soci­a­lă Pri­ma­ră:

- stu­dii uni­ver­si­ta­re de licen­ță absol­vi­te cu diplo­mă, res­pec­tiv stu­dii supe­ri­oa­re de lun­gă dura­tă, absol­vi­te cu diplo­mă de licen­ță sau echi­va­len­tă în dome­ni­ul psi­ho­lo­gi­ei;

- drept de libe­ră prac­ti­că în psi­ho­lo­gie cli­ni­că;

b)  Asis­tent soci­al  debu­tant – Cămi­nul de Bătrâni:

- stu­dii medii absol­vi­te cu diplo­mă de baca­la­u­re­at;

- diplo­mă de absol­vi­re curs de per­fec­țio­na­re lucră­tor soci­al;

c) Medic —  Cămi­nul de Bătrâni:

- stu­dii uni­ver­si­ta­re de licen­ță absol­vi­te cu diplo­mă, res­pec­tiv stu­dii supe­ri­oa­re de lun­gă dura­tă, absol­vi­te cu diplo­mă de licen­ță sau echi­va­len­tă în dome­ni­ul medi­ci­nei;

-  drept de libe­ră prac­ti­că în medi­ci­nă gene­ra­lă;

d) Edu­ca­tor pue­ri­cul­tor debu­tant – Cre­șa nr. 3:

- stu­dii medii absol­vi­te cu diplo­mă de baca­la­u­re­at;

- cer­ti­fi­cat de cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă în edu­ca­ție tim­pu­rie;

Dosa­re­le de înscri­e­re la con­curs se depun la sedi­ul Ser­vi­ci­u­lui Public de Asis­ten­ță Soci­a­lă în ter­men de 10 zile de la data publi­că­rii pre­zen­tu­lui anu­nţ, în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Par­tea a III‑a.

Con­di­ţi­i­le de par­ti­ci­pa­re la con­curs şi bibli­o­gra­fia sta­bi­li­tă se afi­şea­ză la sedi­ul insti­tu­ţi­ei.

Rela­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne de la sedi­ul insti­tu­ţi­ei şi la tele­fon 0768.233.888.Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply