Radu Cristian, primarul Mangaliei, despre mansardarea Școlii Gimnaziale “Gala Galaction”

0
123
intalnirecuparintiiscoalagalagalaction-
Radu Cristian: “Zilele acestea am avut o serie de întâlniri cu părintii şi cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala “Gala Galaction”, pentru a discuta despre proiectul de mansardare a corpului de clădire de pe Şoseaua Constanţei. Prima întâlnire cu părinții și profesorii a avut loc joi, la Clubul Nautic. Acolo, am analizat toate variantele de soluţionare a doleantelor celor prezenti. Am convenit ca, în perioada imediat următoare, conducerea unităţii de învătământ să demareze procedurile legale pentru mansardare. În cursul zilei de ieri, am fost la Şcoala 5, pentru a discuta la faţa locului cu toți cei implicați, despre etapele necesare în vederea organizării licitaţiei pentru lucrări.

Într‑o pri­mă fază, con­du­ce­rea uni­tă­ții de învă­țământ tre­bu­ie să obți­nă o hotă­râre de con­si­liu local prin care să se apro­be indi­ca­to­rii teh­ni­co-eco­no­mici ai aces­tui pro­iect. După apro­ba­rea unei ast­fel de hotă­râri în CL, întrea­ga pro­ce­du­ră tre­bu­ie apli­ca­tă con­form legii, la nive­lul şco­lii. Pe aceas­ta cale, îi infor­mez pe toți cei inte­re­sa­ţi că Pri­mă­ria alo­că fon­duri uni­tă­ţi­lor de învă­țământ, dar toa­te inves­ti­ţi­i­le în școli sunt rea­li­za­te de fie­ca­re uni­ta­te în par­te, în func­ție de pri­o­ri­tă­ți­le sta­bi­li­te de con­du­ce­ri­le res­pec­ti­ve­lor școli.

Con­form date­lor publi­ce de la nive­lul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, în peri­oa­da 2012–2016, uni­tă­ți­le de învă­țământ din ora­șul nos­tru au pri­mit de aproa­pe 3 ori mai multi bani decât între anii 2008–2012. Modul de ges­tio­na­re și chel­tu­i­re a aces­tor fon­duri revi­ne, con­form legii, exclu­siv uni­tă­ţi­lor de învă­țământ. Apre­ciez pe acei direc­tori de scoli care stiu să folo­seas­că în mod chi­b­zu­it banul public, în inte­re­sul ele­vi­lor si, mai ales, nu se lasă influ­en­ta­ţi de fac­to­rul poli­tic în aceas­tă peri­oa­dă pre­mer­gă­toa­re ale­ge­ri­lor loca­le”.

Sur­sa: cristian.radu


MangaliaNews.ro, Sâm­bă­tă, 20 febru­a­rie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele