Primăria Municipiului Mangalia angajează șofer pentru microbuz școlar

0
361

microbuze-scolare-mangalia

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de şofer treaptă profesională I pentru microbuz şcolar şi arhivar debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul va avea loc în data de 18.02.2016, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 22.02.2016, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos.Constanţei, nr.13.

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor:

–        are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

–        cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

–        are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

–        are capacitate deplină de exerciţiu;

–        are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

–        îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

–        nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de şofer treaptă profesională I pentru microbuz şcolar:

–        studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

–        atestat profesional transport persoane;

–        posesor permis de conducere categoria D;

–        vechimea minimă de 5 ani în conducerea autovehiculelor categoria D;

–        cazier auto.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de arhivar debutant:

–        studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Dosarele de concurs se vor depune, începând cu data de 27.01.2016, până în data de 09.02.2016 ora 16:00, la Biroul Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

–        curriculum vitae;

–        formularul de înscriere;

–        copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–        copiile diplomelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

–        copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

–        cazierul judiciar;

–        adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–        declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

     BIBLIOGRAFIE  pentru concursul de ocupare a funcţiei contractuale de arhivar debutant

1)     Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată;

2)     Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

3)     Legea  nr.16/1996 Arhivelor Naţionale, republicată;

4)     Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată;

5)     Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

    BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a funcţiei contractuale de şofer treaptă profesională I pentru microbuz şcolar

1)     Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată;

2)     O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;

3)     Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată;

4)     Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă;

5)     Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte            normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Sursa: mangalia.ro.
piese-auto-mangalia.roLeave a Reply