Florian Colceag: “Oamenii au nevoie de crize pentru a se trezi. Acesta este marele moment istoric pe care îl trăiește omenirea”

0
210

Florian-Colceag

Flo­ri­an Col­ceag este licenţi­at în mate­ma­tici frac­ta­le, doc­tor în eco­no­mie şi spe­cia­list inter­na­ţio­nal în guver­nanţă sus­te­na­bi­lă. Pro­fe­sor cu pes­te 20 de ani de expe­rienţă în edu­ca­ţia copi­i­lor supra­do­ta­ţi şi în antre­na­rea olim­pi­ci­lor la mate­ma­ti­că, a obţi­nut pes­te 60 de meda­lii de aur la com­pe­ti­ţii inter­na­ţio­na­le în aceas­tă dis­ci­pli­nă.

Este repre­zen­tant în Româ­nia al World Coun­cil for Gifted and Talen­ted Edu­ca­tion. Pro­fe­so­rul Flo­ri­an Col­ceag este, de ase­me­nea, fon­da­to­rul IRSCA Gifted Edu­ca­tion – Româ­nia (aso­ci­a­ţie non-pro­fit cu sco­pul de a pro­mo­va şi spri­jini dezvol­ta­rea per­soa­ne­lor cu har şi talent în toa­te dome­ni­i­le) şi preşe­din­te­le EDUGATE (Con­sorţi­ul Român pen­tru Edu­ca­ţia Copi­i­lor şi Tine­ri­lor Supra­do­ta­ţi si Talen­ta­ţi). Este auto­rul pro­iec­tu­lui „Noua Con­sti­tu­ţie” (făcut deja public), coa­u­tor al „Pro­gra­mu­lui de Reteh­no­lo­gi­za­re şi Moder­ni­za­re Teh­no­lo­gi­că a Româ­ni­ei” şi, în sfârşit al pro­iec­tu­lui MODELUL DE ŢARĂ.

Oame­nii au nevo­ie de cri­ze pen­tru a se trezi. Doar in mij­lo­cul unei mari cri­ze omul se schim­ba“, afir­ma pro­fe­so­rul Flo­ri­an Col­ceag in cadrul unor serii de semi­na­rii pe teme de edu­ca­tie (sco­la­ra, eco­no­mi­ca, a mediu­lui, a gan­di­rii, etc).

Cri­za ne pune in fata o ale­ge­re: fie ne schim­bam in tota­li­ta­te si re-deve­nim oameni, fie con­ti­nu­ăm ca si pana acum si ne indrep­tăm spre dis­tru­ge­re.

Aces­ta este mare­le moment isto­ric pe care il tra­ies­te ome­ni­rea, moment in care ome­ni­rea des­co­pe­ra pute­rea de a da si de a lua”, ne face aten­ti Flo­ri­an Col­ceag in pream­bu­lul aces­tei dis­cu­tii-inter­viu.

R: Unde gre­sim cel mai tare, ca parin­ti, ca pro­fe­sori?

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea AICI.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply