De la IPJ Constanța: Infracţiuni la regimul rutier

0
140

rutiera

La data de 09.02.2016, la ora 12.23, T. N. a con­dus un auto­tu­rism pe bule­var­dul Ale­xan­dru Lăpu­ş­nea­nu, pe ban­da nr. 4 şi ajun­gând în zona inter­se­cţi­ei sema­fo­ri­za­te cu stra­da Popo­ru­lui, schim­bând brusc dire­cţia de depla­sa­re, fără să se asi­gu­re, pătrun­de pe ban­da nr. 5 unde intră în coli­ziu­ne cu un alt auto­tu­rism, care cir­cu­la pe ban­da nr. 5

 Acci­den­tul s‑a sol­dat cu  vătă­ma­rea cor­po­ra­lă uşoa­ră a unui pasa­ger din auto­tu­ris­mul care cir­cu­la regu­la­men­tar.


 La data de 09.02.2016, la ora 07.30, S. I. a care con­dus un auto­tu­rism pe DJ 228, din­spre loca­li­ta­tea Poar­ta Albă către ora­şul Ovi­diu  şi ajun­gând la km 12+200, din cau­za nea­dap­tă­rii vite­zei la con­di­ţi­i­le de drum alu­ne­cos, a pier­dut con­tro­lul vola­nu­lui, pără­sind şosea­ua în par­tea dreap­tă, răs­tur­nân­du-se în afa­ra părţii caro­sa­bi­le.

 Acci­den­tul s‑a sol­dat cu  vătă­ma­rea cor­po­ra­lă uşoa­ră a unui pasa­ger.


 La data de 09.02.2016, la ora 18.30, N. I. G. a con­dus un auto­tu­rism  pe ale­ea de ieşi­re din Por­tul Con­stan­ța,  Poar­ta 1, a virat stân­ga pen­tru a se înca­dra pe stra­da Mari­na­ri­lor, moment în care a sur­prins şi acci­den­tat pe O. A., care fiind sub influ­enţa bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce s‑a anga­jat în tra­ver­sa­rea stră­zii prin loc neper­mis.

Acci­den­tul s‑a sol­dat cu vătă­ma­rea cor­po­ra­lă uşoa­ră a pie­to­nu­lui.


 La data de 09.02.2016, la ora 20.40, S. G., a con­dus un auto­tu­rism,  pe Bule­var­dul 1 Mai, din­spre pod „ Dora­ly” către Far, pe ban­da nr. 1 și ajun­gând în drep­tul unui mar­caj pie­to­nal, din cau­za nepăs­tră­rii unei dis­tanţe de sigu­ranţă în mers, a intrat în coli­ziu­ne faţă-spa­te cu un alt auto­tu­rism, care a oprit pen­tru a acor­da pri­o­ri­ta­te de tre­ce­re pie­to­ni­lor anga­jați în tra­ver­sa­re.

 În urma acci­den­tu­lui ruti­er a rezul­tat vătă­ma­rea cor­po­ra­lă uşoa­ră a pasa­ge­rei dreap­ta față din auto­tu­ris­mul care opri­se pen­tru a acor­da pri­o­ri­ta­te de tre­ce­re pie­to­ni­lor.

 Con­du­că­to­rul auto­tu­ris­mu­lui, S. G. a refu­zat tes­ta­rea alco­ol­scop și recol­ta­rea pro­be­lor bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei.


 La data de 09.02.2016, poli­ţi­ş­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er l‑au depis­tat pe C. M. L., în vâr­stă de 25 ani, din loca­li­ta­tea Făcă­ieni, judeţul Ialo­mi­ţa, care a con­dus o moto­ci­cle­tă cu vite­za de 148 km/h, în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


 La data de 09.02.2016, poli­ţi­ş­tii din cadrul Poli­ţi­ei oraş Mur­fa­tlar l‑au depis­tat pe D. D.I., în vâr­stă de 21 ani, din loca­li­ta­tea Coba­din, care a con­dus un auto­tu­rism pe raza ora­şu­lui Mur­fa­tlar, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


 La data de 08.02.2016, la ora 23.45, poli­ţi­ş­tii din cadrul Poli­ţi­ei oraş Negru  Vodă, l‑au depis­tat pe C. I.L., în vâr­stă de 35 ani, din ora­şul Negru Vodă, care a con­dus un auto­tu­rism neîn­ma­tri­cu­lat.

 De ase­me­nea, la data de 09.02.2016, poli­ţi­ş­tii din cadrul Poli­ţi­ei oraş Negru Vodă, l‑au depis­tat pe I. C., în vâr­stă de 38 de ani, din satul Vâl­ce­le­le, care a con­dus un auto­tu­rism pe raza loca­li­tă­ţii Vâl­ce­le, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


La data de 09.02.2016, la ora 16.00, poli­ţi­ş­tii din cadrul Poli­ţi­ei muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia, l‑au depis­tat pe I.E., în vâr­stă de 26 ani, din  Coba­din, jud. Con­stanţa, care a con­dus un ate­laj hipo neîn­re­gis­trat, pe stra­da Lil­i­a­cu­lui din Coba­din iar din cau­za nea­tenţi­ei, a intrat in coli­ziu­ne cu un auto­tu­rism, ce se afla par­cat în afa­ra părţii caro­sa­bi­le, pe un podeţ, pe sen­sul opus de mers al con­du­că­to­ru­lui de ate­laj.

In urma acci­den­tu­lui, a rezul­tat vătă­ma­rea cor­po­ra­lă uşoa­ră a con­du­că­to­ru­lui ate­la­ju­lui, aces­ta fiind trans­por­tat la Spi­ta­lul Med­gi­dia.

Cer­ce­tă­ri­le con­ti­nuă pen­tru sta­bi­li­rea cu exac­ti­ta­te a împre­ju­ră­ri­lor pro­du­ce­rii eve­ni­men­tu­lui.

În cau­ze s‑au întoc­mit dosa­re pena­le.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele