Primăria Mangalia a primit un premiu de excelență pentru absorbția fondurilor europene

3
364

Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, pe Face­bo­ok:

Bună ziua, dragi pri­e­te­ni !premiu-excelenta-primaria-mangalia

La acest înce­put de an am pri­mit o ves­te bună de la Agenţia de Dezvol­ta­re Regio­na­lă Sud-Est, care a ofe­rit Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia un pre­miu de exce­lenţă pen­tru absor­bţia fon­du­ri­lor euro­pe­ne. Este o recu­noa­ş­te­re a meri­te­lor cole­gi­lor mei, care au lucrat per­ma­nent în ulti­mii ani pen­tru a atra­ge cât mai mulţi bani euro­peni, în ora­şul nos­tru. Pro­fit de aceas­tă oca­zie să le mulţu­mesc tutu­ror celor care s‑au impli­cat în rea­li­za­rea şi imple­men­ta­rea aces­tor proiec­te.

Totu­şi, nu pot să nu remarc, cu tris­teţe, că în timp ce noi facem efor­turi pen­tru moder­ni­za­rea Man­ga­li­ei, cu fon­duri UE, con­si­li­e­rii locali PSD blo­chea­ză pro­iec­te­le euro­pe­ne, din moti­ve exclu­siv elec­to­ra­le. Nu vor să înţe­lea­gă că aces­te inves­ti­ţii (de ex. par­cul de pe locul fos­tei sta­ţii de betoa­ne COMCM) nu sunt nici ale mele nici ale lor, ci sunt ale ora­şu­lui şi vor râmâ­ne aici zeci de ani, indi­fe­rent de culoa­rea poli­ti­că a aleşi­lor locali.

Toc­mai de ace­ea, eu vreau să asi­gur locu­i­to­rii Man­ga­li­ei că voi face tot ce depin­de de mine pen­tru a fina­li­za pro­iec­te­le înce­pu­te cu bani euro­peni şi care sunt atât de nece­sa­re în dezvol­ta­rea ora­şu­lui nos­tru.

Va doresc un sfar­sit de sap­ta­ma­na exce­lent !”

parcul-comcm-evergreen-mangalia

Par­cul Ever­gre­en, Man­ga­lia — pro­iect.


 Sâm­bă­tă, 9 ianu­a­rie 2016.Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

3 COMENTARII

  1. Bai nesim­ti­ti­lor care vin­deti cai verzi pe pereti locu­i­to­ri­lor ! Crezi ca nu stim ca in spa­te­le tutu­ror apa­ra­ri­lor care se iau pen­tru pri­ma­rie sunt clov­nii pri­ma­ru­lui in spte­le lor ? De ce nu spu­neti ade­va­rul? Ca nu ati fina­li­zat la timp si cereti impru­mu­turi imen­se si nu vi le apro­ba ca ne bagati ora­sul in fali­ment ! Dati vina pe PSD.isti ca apa­ra ce a mai ramas din Man­ga­lia asta . Rusi­ne

  2. Feli­ci­tari d‑le pri­mar! Dvs si echi­pe­lor dvs care se pre­o­cu­pa de vii­to­rul ora­su­lui si al ceta­te­ni­lor ei. Noi, copi­ii si nepo­tii nos­tri vom fi bene­fi­ci­a­rii aces­tor ame­na­jari urba­nis­ti­ce. O remar­ca: eu sper ca in pro­iect sa fie pre­va­zu­ta si com­struc­tia unei toa­le­te publi­ce in par­cul din ves­tul ora­su­lui. Toa­le­ta “eco­o­lo­gi­ca” din par­cul din fata Sana­to­ri­u­lui bal­near nu este deloc eco­lo­gi­ca, impras­tie un “par­fum” cunos­cut in zona; si‑n acest parc ar tre­bui con­stru­i­te gru­puri sani­ta­re. Men­tio­nez ca ora­sul a avut trei toa­le­te in publi­ce in zona cen­tra­la, una in fata gra­di­nii de vara Farul, una pe Str. Emi­ne­scu, intre pia­ta Cen­tra­la si Cazi­nou (o mica rui­na…) si alta pe fale­za, Ale­ea tei­lor, spre mare, sub mal. Eu sunt con­vins va veti reu­si sa va impli­ni­ti pro­iec­te­le ini­ti­a­te si sa ne bucu­rati pe noi, ceta­te­nii ora­su­lui si pe copi­ii si nepo­tii nos­tri, dar si pe turis­tii romani si straini ce ne vor vizi­ta ora­sul. Putem si tre­bu­ie sa cres­tem ora­sul impre­u­na! Sana­ta­te si la multi ani, dvs si tutu­ror ceta­te­ni­lor Man­ga­li­ei. Sigur putem avea un an 2016 mai bun! Noi il vom face!!!

Leave a Reply