Medici noi la Spitalul municipal Mangalia

0
543

spitalul-mangalia

În urmă­toa­re­le luni, la Spi­ta­lul muni­ci­pal Man­ga­lia vor veni încă trei medici spe­cia­li­şti în dome­nii defi­ci­ta­re, cum ar fi car­di­o­lo­gie, radi­o­lo­gie şi neo-nato­lo­gie. Mana­ge­rul uni­tă­ţii medi­ca­le, dr. Liviu Moca­nu, a decla­rat, în acest sens, că în cur­sul lunii febru­a­rie îşi va înce­pe acti­vi­ta­tea medi­cul spe­cia­list în car­di­o­lo­gie.

Va lucra pen­tru spi­ta­lul nos­tru cu nor­mă întrea­gă şi îi vom oferi toa­te con­di­ţi­i­le nece­sa­re desfă­şu­ră­rii acti­vi­tă­ţii în con­di­ţii opti­me. Prin­tre alte­le, medi­cul car­di­o­log va putea apli­ca un dia­gnos­tic pre­co­ce a infarc­tu­lui mio­car­dic acut, pre­cum şi medi­ca­ţia pen­tru ini­ţi­e­rea tra­ta­men­tu­lui”, a expli­cat dr. Moca­nu.

Potri­vit aces­tu­ia, înce­pând cu luna mar­tie, Spi­ta­lul din Man­ga­lia va bene­fi­cia şi de ser­vi­ci­i­le unui medic radi­o­log.

Am făcut demer­suri la Pri­mă­rie pen­tru a ne aju­ta să achi­zi­ţio­năm un mamo­graf, care va fi insta­lat în locul fos­tu­lui cabi­net de radi­o­lo­gie, din Poli­cli­ni­că. Pes­te tot, în ţară, se deru­lea­ză pro­gra­me pen­tru depis­ta­rea rapi­dă a can­ce­ru­lui mamar. Din acest an, chiar de la nivel guver­na­men­tal s‑a ini­ţi­at un pro­iect în acest sens”, a mai spus mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui muni­ci­pal.

În pri­vinţa Secţi­ei de Neo-Nato­lo­gie, dr. Moca­nu a pre­ci­zat că a făcut demer­suri la Minis­te­rul Sănă­tă­ţii pen­tru achi­zi­ţio­na­rea unui număr de 3–4 incu­ba­toa­re.

Din păca­te, sun­tem un pic îngri­jo­ra­ţi că a scă­zut numă­rul de naş­teri la Spi­ta­lul din Man­ga­lia. De ace­ea, intenţio­năm să asi­gu­răm o linie de gar­dă pe Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie pen­tru a cre­ş­te gra­dul de încre­de­re a pacien­te­lor în asis­tenţa pro­fe­si­o­nis­tă (medic obs­te­tri­cian). Totu­şi, este foar­te difi­cil să găsim numă­rul minim de 5 medici pen­tru des­chi­de­rea aces­tei linii de gar­dă. Cei mai mulţi spe­cia­li­şti în dome­niu pre­fe­ră medi­ul pri­vat pen­tru că au veni­turi mai mari şi ris­curi mai mici în pri­vinţa vul­ne­ra­bi­li­tă­ţi­lor lega­le”, a com­ple­tat dr. Moca­nu.

El a expli­cat că încear­că să adu­că unul-doi medici care să locu­ias­că în Man­ga­lia şi să poa­tă efec­tua gărzi la domi­ci­liu. Pri­mul din­tre aceş­tia va pro­fe­sa la Spi­ta­lul Man­ga­lia înce­pând cu luna iunie.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei ne‑a asi­gu­rat că va face demer­suri pen­tru asi­gu­ra­rea de locu­inţe pen­tru cadre­le medi­ca­le care pro­fe­sea­ză la spi­ta­lul nos­tru. Oda­tă solu­ţio­na­tă pro­ble­ma locu­inţei, vom putea atra­ge medici noi inclu­siv pe Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie”, a mai spus mana­ge­rul uni­tă­ţii medi­ca­le.

O altă nou­ta­te la Spi­ta­lul muni­ci­pal este că, înce­pând cu luna apri­lie, la Com­pu­te­rul Tomo­graf pot efec­tua inves­ti­ga­ţii medi­ca­le şi per­soa­ne­le care se pre­zin­tă cu bile­te de tri­mi­te­re. Până acum, de ser­vi­ci­i­le CT puteau bene­fi­cia doar cei inter­na­ţi în spi­tal.

Joi, 28 ianu­a­rie 2016, Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply