Înregistrări fiscale obligatorii la început de an pentru firme și PFA: Ce trebuie să declari la Fisc?

0
199

fisc-constanta

În func­ție de situ­a­ția finan­ci­a­ră și indi­ca­to­rii obți­nuți în 2015, fir­me­le și per­soa­ne­le fizi­ce auto­ri­za­te tre­bu­ie să rapor­te­ze la Fisc, la înce­pu­tul anu­lui, mai mul­te infor­ma­ții. Fie că își schim­bă peri­oa­da fis­ca­lă sau decid să apli­ce sis­te­mul de TVA la înca­sa­re ori să renun­țe la el, fie că au dis­tri­bu­it divi­den­de ori au reți­nut la sur­să anu­mi­te impo­zi­te, con­tri­bu­a­bi­lii tre­bu­ie să depu­nă anu­mi­te for­mu­la­re. La fel, se depun decla­ra­ții și dacă se schim­bă for­ma de impo­zi­ta­re a unei afa­ceri, ori dacă fir­ma devi­ne plăti­toa­re a unor impo­zi­te spe­ci­fi­ce sau, din con­tră, nu mai tre­bu­ie să le achi­te.

Iată în cele ce urmea­ză o lis­tă com­ple­tă  a obli­ga­ți­i­lor decla­ra­ti­ve la înce­put de 2016 și infor­ma­ți­i­le care să te aju­te să îți dai sea­ma când și dacă tre­bu­ie să le depui și tu pen­tru afa­ce­rea ta.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. mier­curi, 13 ianu­a­rie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply