Dragnea spune că organizaţiile PSD pot încheia alianţe electorale cu UNPR şi ALDE

0
134

dragneapsd

PSD este dis­pus să facă ali­anţe elec­to­ra­le cu UNPR şi ALDE, în fun­cţie de şanse­le de câş­tig la nivel local, a anu­nţat joi Liviu Drag­nea, aces­ta pre­ci­zând că la Comi­te­tul Exe­cu­tiv Naţio­nal s‑a decis ca soci­al-demo­cra­ţii să nu sem­ne­ze ali­anţe elec­to­ra­le cu nici un alt par­tid poli­tic.

În ceea ce pri­veş­te poli­ti­ca de ali­anţe a Par­ti­du­lui Soci­al Demo­crat, am decis astăzi (joi – n.r.) că vom pro­pu­ne UNPR-ului un pro­iect de acord de cola­bo­ra­re care să de posi­bi­li­ta­tea tutu­ror orga­ni­za­ţi­i­lor PSD şi res­pec­tiv UNPR ca aco­lo unde con­si­de­ră că este efi­cient pen­tru pro­ce­sul elec­to­ral şi se măresc şanse­le de câş­tig în ale­geri pot înche­ia ali­anţe elec­to­ra­le în con­di­ţi­i­le pe care le con­si­de­ră cele mai bune din punc­tul de vede­re al şanse­lor de câş­tig. De ase­me­nea, o să pro­pu­nem un ast­fel de acord şi cole­gi­lor din ALDE, care să cuprin­dă ace­lea­şi con­di­ţii” a decla­rat, joi sea­ra, preşe­din­te­le PSD Liviu Drag­nea, după şedinţa Comi­te­tu­lui Exe­cu­tiv care s‑a desfă­şu­rat la Sina­ia.

telegrafonline.ro, Vineri, 29.01.2016.Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply