Cuvânt de An Nou — Dora Alina Romanescu

0
160

dora_alina_romanescu4     Dra­gii mei pri­e­te­ni,

     Anul 2015 plea­că, lăsân­du-ne împli­ni­ri­le sau neîm­pli­ni­ri­le, tris­te­ți­le sau bucu­ri­i­le pe care le-am tră­it în peri­oa­da cât a tro­nat el pe pământ. Cu gân­dul la Bunul Dum­ne­zeu, să‑l pri­mim în via­ța noas­tră pe Noul An… 2016!

     Eu doresc din suflet și cred că și voi sun­teți în asen­ti­men­tul meu ca aces­ta să fie un an al păcii. Cu spe­ran­ța și cre­din­ța că Româ­nia este locul unde oame­nii dăru­ind iubi­re, dobân­desc pace, vă urez, dragi pri­e­te­ni în pri­mul rând să fiți sănă­toși, să vă bucu­rați de fru­mu­se­țea ano­tim­pu­ri­lor: pri­mă­va­ra să vă înmi­res­meze sufle­te­le, vara să vi le inun­de cu iubi­re și căl­du­ră, toam­na să le împo­do­beas­că cu roa­de­le ei minu­na­te, iar iar­na să vi le puri­fi­ce, tri­mițân­du-le în dan­sul fre­ne­tic al ful­gi­lor de nea.

     Zile­le să vă fie înso­ri­te, nop­ți­le liniș­ti­te, mân­gâi­a­te de lumi­na blân­dă a lunii, cli­pe­le magi­ce, învă­lu­i­te în bea­ti­tu­di­ne.

     Vă doresc ca visu­ri­le să vă prin­dă con­tur, să vă bucu­rați de tot ce sim­țiți bun și minu­nat în via­ța voas­tră, să mul­țu­miți Ceru­lui pen­tru cado­u­ri­le spi­ri­tu­a­le cu care vă va îmbo­gă­ți fiin­ța, să vă bucu­rați de lumi­nă, să vă goliți sufle­te­le de pati­mă, de ambi­ție, de orgo­liu, să uitați de ură, de răz­bu­na­re, de tot ce vă poa­te face rău vouă și seme­ni­lor.

     Iertați‑i pe duș­mani, dar nu le mai stați ală­tu­ri, lăsați‑i în urmă să mus­teas­că în ura și duș­mă­nia lor!

     Faceți-vă timp pen­tru cei sufe­rinzi, pen­tru cei săr­mani, pen­tru cei uitați de lume și de vre­me, cău­tați-vă și mân­gâi­ați-vă părin­ții bătrâni și nepu­tin­cioși, răsplătiți‑i pen­tru ceea ce au făcut pen­tru voi cu un strop de iubi­re și veți citi în ochii lor feri­ci­rea că nu au tră­it degea­ba pe pământ!

     Faceți-vă timp  să stați lân­gă cuvân­tul lui Dum­ne­zeu, nu risi­piți como­ri­le spi­ri­tu­a­le cu care ne bine­cu­vân­tea­ză mereu, cre­ați-vă via­ța ca o sim­fo­nie  a exis­ten­ței voas­tre care să vă învă­lu­ie fiin­ța cu cele mai mira­cu­loa­se și tai­ni­ce sune­te!

     Nu uitați că fru­mu­se­țea vă stă în suflet și e bine să v‑o puneți și pe chip, nu uitați să întoar­ceți bine­le pen­tru rău, nu uitați să fiți ier­tă­tori, gene­roși, pri­e­te­noși, cum­pă­tați, pioși, cre­din­cioși, iubi­tori!

     Nu uitați că șede­rea noas­tră pe pământ este vre­mel­ni­că,  nu uitați că bogă­ți­i­le rămân, iar spi­ri­tul este cel ce ajun­ge pe Tărâ­mul Tine­re­ții fără bătrâ­ne­țe și al vie­ții fără de Moar­te!

     Nu uitați să zâm­biți, să mân­gâi­ați, să fiți tan­dri și iubi­tori!

     Nu uitați că întot­dea­u­na vom pri­mi de la via­ță ceea ce‑i dăm și noi!

     Cu iubi­re infi­ni­tă vă urez un căl­du­ros „LA MULȚI ANI!” și mă rog ca Bunul Dum­ne­zeu să fie mereu în sufle­te­le noas­tre și să ne cople­șeas­că cli­pă de cli­pă cu iubi­rea sa nemăr­gi­ni­tă!

     31 decem­brie 2015, Dora Ali­na Roma­ne­scu.


Man­ga­lia News, Vineri, 1 ianu­a­rie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele