2016 – Anul Constantin Brâncuşi

0
162

Sculp­tu­ri­le lui au revo­lu­ţio­nat arta moder­nă.

brancusi_2016_anul_brancusi

”Eu am voit să îna­lţ totul din­co­lo de pământ.

Cocoşii mei cân­tă !

Şi păsă­ri­le mele zbo­a­ră !”

Spre imen­si­ta­tea văz­du­hu­lui” — aceas­ta este Pasă­rea mea.

Copil fiind, am visat tot­dea­u­na că aş fi vro­it să zbor prin­tre arbori, spre ceruri.

De 45 de ani port nos­tal­gia visu­lui aces­tu­ia şi con­ti­nuu să cre­ez Păsări măies­tre.

Eu nu doresc să repre­zint o pasă­re, ci să exprim însu­şi­rea în sine, spi­ri­tul ei: zbo­rul, ela­nul…

Nu cred că voi putea izbuti vreo­da­tă…

Dum­ne­zei­rea este pre­tu­tin­deni;

şi când uiţi cu desă­vârşi­re de tine însu­ţi, şi când te simţi umil,

şi când te dăru­ieşti.

Divi­ni­ta­tea rămâ­ne în ope­ra ta; ea este magi­că…”

Jumă­ta­te zeu, jumă­ta­te ţăran”, “un om cu mult îna­in­tea tim­pu­ri­lor sale” care a făcut “paşi pe nisi­pul eter­ni­tă­ţii”, artist de geniu al seco­lu­lui XX, Brân­cu­şi a expri­mat în cre­a­ţia sa o viziu­ne com­plet nouă asu­pra lumii.

Con­stan­tin Brân­cu­şi în ate­li­e­rul său pari­zian.

Pro­gra­mul 140 de ani de la naş­te­rea mare­lui sculp­tor Con­stan­tin Brân­cu­şi a fost lan­sat la Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român. Deru­lat de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român în par­te­ne­ri­at cu Cen­trul de Cer­ce­ta­re, Docu­men­ta­re şi Pro­mo­va­re „Con­stan­tin Brân­cu­şi“, pro­gra­mul cele­brea­ză cre­a­ţia de geniu a artis­tu­lui năs­cut pe 19 febru­a­rie 1876 la Hobi­ţa. La con­fe­rinţa de pre­să dedi­ca­tă pro­gra­mu­lui au fost pre­zenţi Radu Boro­ia­nu, preşe­din­te­le ICR, Doru Strîm­bu­les­cu, mana­ger al Cen­tru­lui de Cer­ce­ta­re, Docu­men­ta­re şi Pro­mo­va­re „Con­stan­tin Brân­cu­şi“ din Târ­gu Jiu, Vlad Cio­ba­nu, sculp­tor, Mihai Ţopes­cu, artist plas­tic, Matei Stîr­cea Cră­ciun, cer­ce­tă­tor la Insti­tu­tul de Antro­po­lo­gie „Francisc Rai­ner“ al Aca­de­mi­ei Româ­ne, Cor­nel Miha­la­che, regi­zor, Adri­an Tudor, vice­pri­ma­rul din Târ­gu Jiu. A mai fost pre­zen­tă şi dis­tin­sa doam­nă Sora­na Geor­ges­cu Gor­jan, cer­ce­tă­tor în isto­ria artei, fii­ca ingi­ne­ru­lui Ște­fan Geor­ges­cu-Gor­jan, ini­ma Coloa­nei fără sfârşit a lui Con­stan­tin Brân­cu­şi, fabri­ca­tă în Ate­li­e­re­le Cen­tra­le din Petroşani şi ridi­ca­tă la Târ­gu Jiu în 1937.

Citiți arti­co­lul inte­gral în cotidianul.ro, 21.01.2016.Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply