Profesorii din Mangalia, victimele războiului politic local

0
268

profesoriidinmangaliavictimele

TELEGRAF: Cadre­le didac­ti­ce din Man­ga­lia nu și-au pri­mit drep­tu­ri­le sala­ri­a­le câş­ti­ga­te în instanţă, deo­a­re­ce mem­brii Con­si­li­u­lui Local nu s‑au întru­nit în şedinţă pen­tru a vota o rec­ti­fi­ca­re bugetară.

În con­flic­tul poli­tic de la Man­ga­lia, din­tre pri­ma­rul Cris­ti­an Radu și o par­te a con­si­li­e­ri­lor locali, în spe­cial cei ai PSD, pro­fe­so­rii cad vic­ti­me cola­te­ra­le. Edi­lul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a anun­țat că pro­fe­so­rii nu îşi pot pri­mi drep­tu­ri­le sala­ri­a­le câş­ti­ga­te în instanţă deo­a­re­ce mem­brii Con­si­li­u­lui Local nu s‑au întru­nit în şedinţă pen­tru a vota o rec­ti­fi­ca­re buge­ta­ră în acest sens. „Şedinţa a fost con­vo­ca­tă marţi după-ami­a­ză, dar au venit doar șase din 19 con­si­li­eri. Cei­la­lţi au invo­cat că „nu au şti­ut””, a spus Radu. Sătui de răz­bo­i­ul din­tre ale­șii locali, pro­fe­so­rii din Man­ga­lia au spus că ar fi tre­bu­it să pri­meas­că încă din 10 decem­brie drep­tu­ri­le sala­ri­a­le câști­ga­te în instan­ță și care au fost tăi­a­te abu­ziv de Guver­nul Boc.

Eu am de pri­mit 1.400 de lei, bani care ar fi fost utili de Săr­bă­tori. Noi, cei din Man­ga­lia, nu ne-am bucu­rat de ace­leași drep­turi. Vă rea­min­tim că în nenu­mă­ra­te­le dum­ne­a­voas­tră decla­ra­ții publi­ce vă ară­tați pre­o­cu­pat de soar­ta cetă­țe­ni­lor Man­ga­li­ei. Să înțe­le­gem că pro­fe­so­rii aces­tui oraș pe care îl con­du­ceți nu se regă­sesc în aceas­tă cate­go­rie?”, se ara­tă într‑o scri­soa­re adre­sa­tă pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu și care a fost sem­na­tă de mai mulți pro­fe­sori din Mangalia.

Citeș­te și:

Răz­bo­i­ul din­tre pri­ma­rul Man­ga­li­ei și con­si­li­e­rii locali = gau­ră în buge­tul local


Dis­tin­cţi­i­le Ghe­or­ghe Lazăr în învă­ţământ. Situ­a­ţia de la Man­ga­lia și din țară

Către PARLAMENTUL ROMÂNIEI: Dis­tin­cţi­i­le Ghe­or­ghe Lazăr în învă­ţământ. Situ­a­ţia de la Man­ga­lia și din țară

Cine fură drep­tul la dis­tin­cţia “Ghe­or­ghe Lazăr”? Pro­fe­so­rii din Man­ga­lia se simt amă­gi­ţi şi îşi cer drep­tu­ri­le cuvenite


Man­ga­lia News, Vineri, 18 decem­brie 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply