MANGALIA 20 — Un TOP al personalităților locale, proiect dedicat Municipiului Mangalia

0
581

Isto­ri­cul seri­a­lu­lui MANGALIA 20:

Așa a debu­tat, în febru­a­rie 2015, acest pro­iect cul­tu­ral mara­ton care a fost fina­li­zat pes­te opt luni, pe 8 sep­tem­brie, de Ziua Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, după par­cur­ge­rea a 20 de epi­soa­de:

EXCLUSIV: MANGALIA 20 – Un TOP al personalităților locale

Cu oca­zia împli­ni­rii, anul aces­ta, a 20 de ani de la decla­ra­rea Man­ga­li­ei ca muni­ci­piu, redac­ția zia­ru­lui onli­ne MangaliaNews.ro lansea­ză Topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le „MANGALIA, TOP 20”, un seri­al în mai mul­te epi­soa­de.

Mangalia20montajfoto-

MANGALIA, TOP 20”

– Seri­al –

Anul aces­ta se împli­nesc 20 DE ANI de când ora­șul Man­ga­lia a fost decla­rat muni­ci­piu (1995 – 2015). Cu acest pri­lej, redac­ția zia­ru­lui onli­ne www.MangaliaNews.ro lansea­ză Topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le „MANGALIA, TOP 20”. Au tre­cut 20 de ani… Noi am ales pen­tru acest eve­ni­ment 20 de dome­nii în care s‑au afir­mat con­ci­ta­di­nii noș­tri, de‑a lun­gul vre­mii.

Iată cele 20 DOMENII pro­pu­se pen­tru acest pro­iect amplu des­pre Man­ga­lia:

 • ARHEOLOGIEISTORIE
 • ARTE PLASTICE – PICTURĂ
 • ARTE PLASTICE – GRAFICĂ
 • ARTE PLASTICE – SCULPTURĂ
 • AVIAȚIE
 • BIOLOGIE
 • CERCETĂRI MARINE
 • CONSTRUCȚII CIVILE
 • CONSTRUCȚII DE NAVE / INGINERI NAVALI
 • EDUCAȚIE / ÎNVĂȚĂMÂNT
 • MARINA MILITARĂ
 • MEDIA, PRESA ONLINE, IT
 • MEDICINĂ
 • MUZICĂ
 • PROIECTARE și INGINERIE NAVALĂ
 • SPORT
 • TEATRU/ACTORI/ACTRIȚE/REGIZORI
 • TRATAMENTE BALNEARE
 • AGRICULTURĂ

Pe adre­sa de e‑mail [email protected], — spu­neam atunci -, pri­mim de la dum­ne­a­voas­tră, citi­to­rii noș­tri și alte suges­tii de teme / dome­nii, pre­cum și nume de per­soa­ne care au con­tri­bu­it sau con­tri­bu­ie la cunoaș­te­rea în lume a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, cu poze și scur­te pre­zen­tări, pen­tru com­ple­ta­rea lis­tei pe care v‑o pre­zen­tăm în seri­al, pen­tru a sta­bili un Cla­sa­ment al noto­ri­e­tă­ții per­so­na­li­tă­ți­lor din cele mai diver­se dome­nii, ale căror nume sunt lega­te de Man­ga­lia.


 Așa cum afir­mă auto­rii mono­gra­fi­ei “Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, Aure­lia și Ște­fan Lăpușan, Man­ga­lia a fostOra­șul cu cele mai mul­te eli­te”!

Mangalia-in-paginile-vremii

…Auto­rii mono­gra­fi­ei evo­că mai mul­te momen­te ale pre­zenţei la Man­ga­lia, în peri­oa­da inter­be­li­că, a lui Nico­lae Ior­ga, ca şi a altor per­so­na­li­tă­ţi ale cul­tu­rii noas­tre. La rân­dul ei, Manu­e­la Cer­nat, în pre­fa­ţă, poves­teş­te ce se întâm­pla în oraş, ime­di­at după cel de-al doi­lea răz­boi mondi­al:

Para­do­xal, în pli­nă sovi­e­ti­za­re, depar­te de capi­ta­lă, uita­tă la gra­ni­ţă, Man­ga­lia încă res­pi­ra şi tră­ia în rit­mul de dina­in­te de răz­boi. În prea scur­tul răgaz de până la strân­ge­rea şuru­bu­lui, aici se regru­pa­se rapid şi cre­ma artis­ti­că alun­ga­tă din Bal­cic.

Fra­ţii Radu Tudo­ran (Nico­lae Bogza) şi Geo Bogza, pic­to­ri­ţe­le Mar­ce­la şi Flori­ca Cor­des­cu, roman­ci­e­rii Cezar Petres­cu şi Iosif Igi­roşia­nu, acto­rii Gri­go­re Vasi­liu Bir­lic şi Radu Beli­gan, regi­zo­rii Sică Ale­xan­dres­cu şi Mari­et­ta Sado­va, dize­u­rul Mano­le Stro­ici, epi­gra­mis­tul Păs­to­rel Teo­do­rea­nu şi o puz­de­rie de femei fru­moa­se şi extrem de ele­gan­te dădeau stră­lu­ci­re cea­su­ri­lor de plim­ba­re pe fale­ză.”

…Cu alte cuvin­te, depar­te de a fi doar un oraş de la malul mării, Man­ga­lia este şi un capi­tol din isto­ria cul­tu­rii româ­ne.

Iată, vă pre­zen­tăm în con­ti­nu­a­re câte­va per­so­na­li­tăți apar­ți­nă­toa­re spi­ri­tu­lui Man­ga­li­ei, gru­pa­te pe dome­nii de acti­vi­ta­te, atât din vre­mu­ri­le mai vechi, cât și din zile­le noas­tre:

Con­ti­nu­a­rea, AICI și AICI.


Redac­tia MangaliaNews.ro și‑a pro­pus să pre­mie­ze per­so­na­li­tă­ți­le, aso­ci­a­ți­i­le cul­tu­ra­le și insti­tu­ți­i­le loca­le evi­den­ți­a­te în Seri­a­lul MANGALIA 20 – Un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le, în func­ție de votu­ri­le obți­nu­te în son­da­jul final rea­li­zat la înce­pu­tul lunii sep­tem­brie 2015, din cele 3.384 de voturi acor­da­te de citi­to­rii site-ului www.mangalianews.ro, pe dome­ni­i­le de acti­vi­ta­te pro­pu­se de noi. 

diploma_premiul_special_specimen

Vă rea­min­tim Cla­sa­men­tul noto­ri­e­tă­ții

TOP 10 SPECIAL

Pri­me­le zece locuri, în func­ție de numă­rul de voturi obți­nu­te în son­daj

- per­so­na­li­tăți, insti­tu­ții și aso­ci­a­ții cul­tu­ra­le -

1. Dora Ali­na Roma­ne­scu (Save­ta Geor­ges­cu), 586 voturi,

2. Vir­gil Stan, 256 voturi

3. Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr.5 „Gala Galac­tion”, 148 voturi,

4. Sorin Mar­cel Coles­niuc — Muze­ul Cal­la­tis, 134 voturi,

5. Muze­ul de Arhe­o­lo­gie “Cal­la­tis”, 80 voturi,

6. Nico­lae Ale­xan­dru, arhe­o­log, 80 voturi,

7. INNA (Ele­na Ale­xan­dra Apos­to­lea­nu), 77 voturi,

8. Cel­la SERGHI, 72 voturi,

9. Tea­trul Muzi­cal Tine­mar, 69 voturi,

10. Emi­lia Dabu, 66 voturi.


Votu­ri­le obți­nu­te pe dome­nii de acti­vi­ta­te sunt deta­li­a­te AICI.diploma_excelenta_specimen

Mul­țu­mi­ri­le noas­tre spe­ci­a­le se îndreap­tă către spon­so­rii care au spri­ji­nit pro­iec­tul nos­tru, prin acor­da­rea Pre­mi­u­lui Spe­cial ce va fi anun­țat cu pri­le­jul fes­ti­vi­tă­ții: — dom­nul direc­tor gene­ral Aure­li­an Marin, pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le a Agen­ți­i­lor de Turism (ANAT) și doam­na Anca Jig­mond, direc­tor de mar­ke­ting al Agen­ți­ei de Turism PARADIS, Vacan­țe de Vis”, din Con­stan­ța. (Vă asi­gu­răm că va fi un pre­miu cu totul SPECIAL!!!)


Dragi citi­tori, vă mul­țu­mim încă oda­tă pen­tru fap­tul că ați par­curs epi­soa­de­le seri­a­lu­lui, pen­tru votu­ri­le expri­ma­te în son­da­jul nos­tru și pen­tru comen­ta­ri­i­le deo­se­bit de fru­moa­se pe care ni le-ați tri­mis! Iată câte­va din­tre ele:

  “Dum­ne­ze­u­le, ce mate­ri­a­le inte­re­san­te si boga­te in infor­ma­tii! Foar­te inte­re­sant ce s‑a rea­li­zat. Cred ca a fost foar­te mul­ta mun­ca… Ar tre­bui sa fie un Manu­al de diri­gen­tie la toa­te sco­li­le din Man­ga­lia! Tre­bu­ie edi­tat si tri­mis in libra­rii acest docu­men­tar. Pri­ma­ria ar tre­bui sa tipa­reas­ca un album, asa cum au mari­le ora­se din lume, cu toa­te aces­te infor­ma­tii, in mai mul­te lim­bi strai­ne. Nici nu va inchi­pu­i­ti ce mate­ri­al de pro­mo­va­re poa­te fi acest docu­men­tar! Tre­bu­ie sa gasi­ti cati­va oameni de nadej­de, ca sa con­ti­nu­ati acest pro­iect”. (C.B.)

     “Super, ide­ea! Seri­a­le­le aces­tea tre­bu­ie pre­zen­ta­te în șco­li­le noas­tre din Man­ga­lia! Ar tre­bui să găsim solu­ția cât mai repe­de! Copi­ii vor fi fas­ci­nati cu sigu­ran­ță de isto­ria ora­șu­lui în care s‑au năs­cut și tră­iesc. Mă ofer volun­tar pen­tru asta!” (D.M.)

     “Feli­ci­tari echi­pei Man­ga­lia News pen­tru ini­ti­a­ti­va!! Sus­tin. Mă ofer volun­tar, ală­tu­ri de D.M.” (D.M.)

     “Si eu pot fi un bun volun­tar in acest pro­iect!” (I.G.)

Aure­lia Lăpu­şan“Faceţi un lucru minu­nat, pro­mo­vând acest oraş nepe­re­che şi pe oame­nii lui! Orga­ni­za­ţi şi un mini Muzeu de Isto­rie moder­nă şi con­tem­po­ra­nă, ca să puteţi adu­na aco­lo docu­men­te, obiec­te, măr­tu­rii ale oame­ni­lor ora­şu­lui! Cu atâ­ta entu­zi­asm şi patri­o­tism local, veţi reu­şi! Feli­ci­tări! Man­ga­lia, ora­şul super­la­ti­ve­lor, are nevo­ie de oameni ca dum­ne­a­voas­tră. Să fiţi sănă­toşi şi să vi se împli­neas­că toa­te gân­du­ri­le bune!”


Spe­răm ca, în demer­sul nos­tru jur­na­lis­tic des­fă­șu­rat pe par­cur­sul a mai bine de opt luni, să fi adus câte­va infor­ma­ții noi și uti­le des­pre Man­ga­lia, des­pre locu­ri­le și oame­nii ei, în cele 20 de epi­soa­de publi­ca­te. Ne-am fi dorit mai mult, să atin­gem toa­te dome­ni­i­le enun­ța­te în Decla­ra­tia noas­tră de intenție de la înce­pu­tul seri­a­lu­lui și, poa­te că am fi reu­șit să epu­i­zăm întrea­ga tema­ti­că pro­pu­să, dacă toți cei de la care am soli­ci­tat date la zi des­pre acti­vi­ta­tea dum­ne­a­lor sau a insti­tu­ti­i­lor în care acti­vea­ză s‑ar fi ținut de cuvânt… Rămâ­ne pen­tru altă­da­tă… 

Pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei [email protected], pri­mim în con­ti­nu­a­re mate­ri­a­le scri­se, poze și fil­me care să com­ple­te­ze seri­a­lul MANGALIA 20, dar și pen­tru fap­tul că urmea­ză MANGALIA 25, MANGALIA 30, 40, 50 etc.

     MULȚUMIRI

Mul­țu­mim, în pri­mul rând,  dis­tin­sei și admi­ra­bi­lei doam­ne a publi­cisti­cii dobro­ge­ne, conf. univ. dr. Aure­lia Lăpușan, cu care ne-am con­sul­tat îna­in­te de a pur­ce­de în aceas­tă aven­tu­ră jur­na­lis­ti­că și de la care am pri­mit acor­dul pre­luă­rii date­lor nece­sa­re din Mono­gra­fia Man­ga­lia în pagi­ni­le tim­pu­lui dar, mai ales, încu­ra­jă­ri­le bine­ve­ni­te ce ne-au călă­u­zit pe toa­tă peri­oa­da dedi­ca­tă seri­a­lu­lui nos­tru! Mul­țu­mim tutu­ror cola­bo­ra­to­ri­lor zia­ru­lui onli­ne www.MangaliaNews.ro.

LA MULȚI ANI, MANGALIA!

MANGALIA REDIVIVUS!


     Sur­se docu­men­ta­re pen­tru seri­a­lul MANGALIA 20: 

 • Mono­gra­fia „Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”autori Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan, Edi­tu­ra Dobro­gea, 2007,
 • Site-ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Man­ga­lia,
 • Publi­ca­ții loca­le, jude­țe­ne, națio­na­le,
 • Colec­ții de foto­gra­fii per­so­na­le,
 • Mate­ri­a­le trans­mi­se de Biro­ul de pre­să al DMHI,
 • Alte sur­se: Inter­net, rețe­le de soci­a­li­za­re.

Montaj foto titlu: Pic­tu­ra „Man­ga­lia veche”, 1945, Lucia Deme­tri­a­de Bălă­ces­cu și Man­ga­lia, sen­sul gira­to­riu, în 2014.

     Vă invităm să citiți și alte articole pe această temă:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele