Câștigătorii maratonului editorial MANGALIATOP 20 și-au primit diplomele și premiile [galerie FOTO]

1
704

festivitate_premiere_mangalia20_21Ieri, 29 decem­brie 2015, în Sala Coloa­ne­lor de la Cer­cul Mili­tar din Man­ga­lia, a avut loc Fes­ti­vi­ta­tea decer­nă­rii Diplo­me­lor de Exce­len­ță și a Pre­mi­i­lor Spe­ci­a­le pri­le­ju­i­te de fina­li­za­rea pro­iec­tu­lui-mara­ton ini­țiat de Redac­ția zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News, inti­tu­lat „Man­ga­lia – TOP 20”, pro­iect pri­le­ju­it de împli­ni­rea a două dece­nii de la decla­ra­rea Man­ga­li­ei ca muni­ci­piu.

Mode­ra­to­rul fes­ti­vi­tă­ții a fost prof. Tra­ian Lupu, direc­to­rul zia­ru­lui Man­ga­lia News, care a vor­bit des­pre per­so­na­li­tă­ți­le muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pre­zen­ta­te pe par­cur­sul a opt luni de zile într-un seri­al de 20 de epi­soa­de, pe site-ul www.mangalianews.ro, și a ofe­rit pre­mi­i­le și diplo­me­le câști­gă­to­ri­lor con­cur­su­lui.

festivitate29dec2015mangalia1

Direc­to­rul zia­ru­lui a mul­țu­mit spon­so­ru­lui prin­ci­pal al pro­iec­tu­lui, dom­nul Aure­li­an Marin, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le a Agen­ți­i­lor de Turism (ANAT), pre­cum și doam­nei Anca Jig­mond, direc­tor de mar­ke­ting al Agen­ți­ei de Turism „Para­dis, Vacan­țe de Vis”, din Con­stan­ța.

Prin­tre cei care și-au ridi­cat diplo­me­le și pre­mi­i­le au fost: scri­i­toa­rea Dora Ali­na Roma­ne­scu (Save­ta Geor­ges­cu), scri­i­to­rul Vir­gil Stan, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, poe­ta Emi­lia Dabu, pilo­tul de raliuri Emil Ghi­nea, pic­to­rul, gra­fi­cia­nul și can­ta­u­to­rul Gabriel Tora, poe­ta Ana Arde­lea­nu, pre­cum și repre­zen­tan­ții insti­tu­ți­i­lor și aso­ci­a­ți­i­lor din Man­ga­lia, care s‑au cla­sat între pri­mii 20 de câști­gă­tori ai con­cur­su­lui: Aura Mir­cea – Tea­trul „Tha­li­a­mar”, Anca Vlă­des­cu — Tea­trul Muzi­cal „Tine­mar”, Lia­na Naum — Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia. În dis­cur­su­ri­le ros­ti­te, cu toții au feli­ci­tat redac­ția zia­ru­lui Man­ga­lia News pen­tru aceas­tă remar­ca­bi­lă ini­ția­ti­vă și au mul­țu­mit celor care i‑au votat pen­tru a ajun­ge în topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le.

festivitate29dec2015mangalia2

festivitate29dec2015mangalia3

festivitate29dec2015mangalia4

festivitate29dec2015mangalia6

festivitate29dec2015mangalia7

festivitate29dec2015mangalia8

festivitate29dec2015mangalia9

festivitate29dec2015mangalia10

festivitate29dec2015mangalia11

Pre­mi­ul Spe­cial i‑a reve­nit scri­i­toa­rei Dora Ali­na Roma­ne­scu, cea care a întru­nit cele mai mul­te voturi (586!), în son­da­jul de opi­nie de la fina­lul seri­a­lu­lui și con­stă într-un sejur com­plet de cinci zile la hote­lul Bel­ve­de­re din Pre­de­al. Acest Pre­miu Spe­cial a fost ofe­rit de Agen­ția de Turism „Para­dis, Vacan­țe de Vis”, din Con­stan­ța.

festivitate_premiere_mangalia20_1-dora-alina-romanescu

La fina­lul fes­ti­vi­tă­ții, direc­to­rul zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News, prof. Tra­ian Lupu a mul­țu­mit din nou publi­ciș­ti­lor și scri­i­to­ri­lor Aure­lia și Ște­fan Lăpușan, auto­rii remar­ca­bi­lei Mono­gra­fii “Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, lucra­re ce a inspi­rat seri­a­lul MANGALIA 20 și a pre­zen­tat două mesa­je trans­mi­se de doam­na conf. univ. dr. Aure­lia Lăpușan:

Faceţi un lucru minu­nat, pro­mo­vând acest oraş nepe­re­che şi pe oame­nii lui! Orga­ni­za­ţi şi un mini Muzeu de Isto­rie moder­nă şi con­tem­po­ra­nă, ca să puteţi adu­na aco­lo docu­men­te, obiec­te, măr­tu­rii ale oame­ni­lor ora­şu­lui! Cu atâ­ta entu­zi­asm şi patri­o­tism local, veţi reu­şi! Feli­ci­tări! Man­ga­lia, ora­şul super­la­ti­ve­lor, are nevo­ie de oameni ca dum­ne­a­voas­tră. Să fiţi sănă­toşi şi să vi se împli­neas­că toa­te gân­du­ri­le bune! Am citit arti­co­le­le şi m‑am bucu­rat, pen­tru că păs­trați atenţia tutu­ror asu­pra splen­do­ri­lor Man­ga­li­ei, pe care o iubim cu toţii. Săr­bă­tori feri­ci­te şi ani mulţi, rod­nici, plini de bucu­rii!

festivitate_premiere_mangalia20_14

festivitate_premiere_mangalia20_28

festivitate_premiere_mangalia20_16

festivitate_premiere_mangalia20_11

festivitate_premiere_mangalia20_12

festivitate_premiere_mangalia20_emil-ghinea18

festivitate_premiere_mangalia20_30

festivitate_premiere_mangalia20_17

festivitate_premiere_mangalia20_24

festivitate_premiere_mangalia20_22

Ală­tu­ri de cei pre­mi­ați, la fes­ti­vi­ta­te au mai par­ti­ci­pat repre­zen­tați ai admi­nis­tra­ți­ei loca­le (coman­dor în rezer­vă Nico­lae Teo­do­res­cu si Ruxan­dra Geor­ges­cu), pre­cum și oameni de cul­tu­ră din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Cele două­zeci de epi­soa­de ale seri­a­lu­lui MANGALIA 20, pot fi vizu­a­li­za­te AICI.

Vă invi­tăm să citiți și arti­co­lul MANGALIA 20, un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le, la final de an jubi­li­ar.


Man­ga­lia News, 30 decem­brie 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Va cunosc pe majo­ri­ta­tea, deo­a­re­ce mi-am petre­cut o mare par­te din via­ta in minu­na­tul oras Man­ga­lia. Am luat cu mine amin­ti­ri­le cele mai fru­moa­se si va urma­resc cu o deo­se­bi­ta pla­ce­re. Feli­ci­tari, Dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu si intrea­ga echi­pa, pen­tru tot ceea ce faceti! Sun­teti oameni minu­nati, plini de ”HAR DIVIN” si cu un SUFLET NOBIL!
    Fam.Stefan va res­pec­ta, va iubes­te pe toti si va dores­te cal­du­ros “LA MULTI ANI!”

Leave a Reply