Senat: Supermarket-urile, obligate să doneze alimentele aflate aproape de data expirării

0
192

senatulaaprobat

Sena­tul a apro­bat, mier­curi, pro­pu­ne­rea sena­to­ru­lui UNPR Mari­an Vasi­li­ev potri­vit căre­ia super­mar­ket-uri­le vor tre­bui să done­ze pro­du­se­le ali­men­ta­re afla­te aproa­pe de data expi­ră­rii orga­ni­za­ți­i­lor uma­ni­ta­re sau aso­ci­a­ții de pro­tec­ție a ani­ma­le­lor.

Legea pri­vind com­ba­te­rea risi­pei ali­men­ta­re pri­mi­se din par­tea comi­si­ei de spe­cia­li­ta­te un raport de res­pin­ge­re, însă aces­ta nu a întru­nit votul nece­sar adop­tă­rii, ast­fel că Sena­tul a apro­bat pro­pu­ne­rea de lege, în for­ma ini­ția­to­ru­lui, cu 60 de voturi ‘pen­tru’, 38 de voturi ‘împo­tri­vă’ și o abți­ne­re.

Arti­co­lul 1 al ini­ția­ti­vei legi­sla­ti­ve inter­zi­ce tutu­ror agen­ți­lor eco­no­mici, care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți de comerț cu pro­du­se ali­men­ta­re, arun­ca­rea aces­to­ra la expi­ra­rea ter­me­nu­lui de folo­sin­ță.

Agen­ții eco­no­mici care ope­rea­ză spa­ții comer­ci­a­le cu supra­fa­ța de pes­te 400 metri pătrați, cu des­ti­na­ția vân­za­re de pro­du­se ali­men­ta­re, vor înche­ia un con­tract cu o orga­ni­za­ție uma­ni­ta­ră înre­gis­tra­tă legal sau cu o aso­ci­a­ție de pro­tec­ția ani­ma­le­lor, după caz, în vede­rea donă­rii pro­du­se­lor ali­men­ta­re afla­te aproa­pe de data expi­ră­rii, într-un ter­men rezo­na­bil ast­fel încât aces­tea să poa­tă fi uti­li­za­te”, sti­pu­lea­ză arti­co­lul 2 al pro­pu­ne­rii legi­sla­ti­ve.

Neres­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor arti­co­le­lor 1 și 2 se sanc­țio­nea­ză cu amen­dă de 15.000 lei.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 18.11.2015.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele