Spitalul Mangalia a găsit soluţii pentru asistenţă la naştere

0
241

spitalul-mangalia

Mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, dr. Liviu Moca­nu, a decla­rat, luni, că insti­tu­ţia pe care o con­du­ce va orga­ni­za, în a doua jumă­ta­te a lunii noiem­brie, un con­curs pen­tru ocu­pa­rea a trei pos­turi de moa­şe şi un post de asis­ten­tă la Secţia de Neo­na­to­lo­gie.

Aştep­tăm ca absol­ven­te­le ulti­me­lor pro­moţii să-şi ridi­ce diplo­me­le de moa­şe, iar luna vii­toa­re vom orga­ni­za un nou con­curs. Între timp, am sta­bi­lit un pro­to­col cu Spi­ta­lul Judeţean Con­stanţa pen­tru pre­gă­ti­rea a două asis­ten­te de la Blo­cul de Naş­teri şi una de la Neo­na­to­lo­gie”, a sub­li­ni­at dr. Moca­nu. El a expli­cat că asis­ten­te­le de la Man­ga­lia se vor per­fe­cţio­na 30 de zile la Spi­ta­lul judeţean, sub îndru­ma­rea prof. Tica, cu sco­pul acor­dă­rii de asis­tenţă la naş­te­re.

Încer­căm să pre­gă­tim alte cate­go­rii de per­so­nal, în cazul în care vom avea iar sur­pri­za neplă­cu­tă de a nu se pre­zen­ta nimeni la con­cur­sul pen­tru moa­şe”, a menţio­nat mana­ge­rul. El a mai spus că anu­nţul de săp­tămâ­na tre­cu­tă s‑a adre­sat doar gra­vi­de­lor nemo­n­i­to­ri­za­te de medici.

Cele care sunt lua­te în evi­denţă se pot pre­zen­ta, la ora şi data sta­bi­li­te de comun acord cu medi­cul care le moni­to­ri­zea­ză”, a expli­cat doc­to­rul Liviu Moca­nu.

Sur­sa: mangalia.ro.


MangaliaNews.ro, Luni, 12.10.2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply