România inspectorilor. Unul la 50 de locuitori!

0
245

romania-inspectorilor

În Româ­nia exis­tă apro­xi­ma­tiv 100 de insti­tu­ţii şi orga­nis­me de con­trol, din care 50 au şi drep­tul de a da amenzi. Sunt atât de nume­roa­se încât de mul­te ori se cal­că pe picioa­re în exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor, mai ales că nici res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le nu sunt clar defi­ni­te.  

Le găsim în toa­te minis­te­re­le, le găsim în sub­or­di­nea Par­la­men­tu­lui, a pre­mi­e­ru­lui, dar nimeni nu poa­te spu­ne câte per­soa­ne lucrea­ză în aces­te enti­tă­ţi. Câţi anga­ja­ţi lucrea­ză în aces­te struc­turi nimeni nu poa­te spu­ne cu pre­ci­zie.

Un stu­diu rea­li­zat de fir­ma Gol­den Mind & Spi­rit esti­ma că numă­rul aces­to­ra este de cel putin 10.000 de per­soa­ne cu atri­bu­tii natio­na­le sau loca­le de con­trol în fie­ca­re judeţ, ceea ce, la nivel natio­nal, înseam­nă pes­te 400.000 de con­tro­lori.

Con­form unui stu­diu coman­dat de Came­ra de Come­rţ şi Indus­trie a Româ­ni­ei, 87% din­tre antre­pre­no­rii inter­vi­e­va­ţi au decla­rat că intro­du­ce­rea unui organ unic de con­trol, care să le gru­pe­ze pe cele exis­ten­te, după mode­lul ger­man, ar repre­zen­ta o măsu­ră bună şi foar­te bună. Pe de altă par­te, se esti­mea­ză că o com­pa­nie ajun­ge să piar­dă pînă la 65% din timp cu vizi­te­le insti­tu­ţi­i­lor de con­trol şi cu con­for­ma­rea la cerinţe­le aces­to­ra.

Citiți mai mult AICI. 11.10.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply