LITORAL TV: Trei zile de cumpărături la Mangalia (Zilele Recoltei 2015)

0
220

zilele-recoltei-mangalia

Dacă vă era poftă de must sau de spe­cia­li­tă­ți­le afu­ma­te de car­ne făcu­te de gos­po­di­ne autoh­to­ne, atunci eve­ni­men­tul urmă­tor este, cu sigu­ran­ță, pe gus­tul dum­ne­voas­tră. Timp de trei zile, Por­tul Turis­tic Man­ga­lia este fie­ful pofti­cio­și­lor, dar și al ama­to­ri­lor de cum­pă­ră­turi. Ce mai puteți găsi la târ­gul tra­di­țio­nal orga­ni­zat de Zile­le Recol­tei, vedeți chiar acum:

Must, pro­du­se api­co­le, pre­pa­ra­te din car­ne proas­pă­tă sau afu­ma­tă, dul­ciuri şi brân­ze­turi – toa­te bio, după cum ne asi­gu­ră pro­du­că­to­rii veni­ţi, la Man­ga­lia, din toa­te colţu­ri­le ţării.

Și dacă tot mer­geți la cum­pă­ră­turi, aici puteți găsi și arti­co­le de maro­chi­nă­rie, încă­lţă­min­te, blă­nuri şi acce­so­rii ves­ti­men­ta­re. Ama­to­rii de ast­fel de târ­guri spun că îşi vor face, zile­le aces­tea, apro­vi­zio­na­rea pen­tru iar­nă de la pro­du­că­tori, întru­cât ofer­ta este extrem de vari­a­tă:

Cine nu a vizi­tat vineri târ­gul, are la dis­po­zi­ție un wee­kend întreg. Tara­be­le cu bună­tăți sunt așe­za­te une­le lân­gă alte­le, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, iar pen­tru că eve­ni­men­tul este unul plin de culoa­re loca­lă, nu puteau lip­si nici artiș­tii care să între­ți­nă atmosfe­ra de săr­bă­toa­re.

Ansam­blul Fol­cloric Lito­ral și Doi­na Mun­tean, pre­zen­ta­to­rul TV Cătă­lin Măru­ță și artiș­tii Mel­li­na, Mihai Tră­is­ta­riu și Mat­teo. Spec­ta­co­le­le vor înce­pe zil­nic, la ore­le 17:00, pe sce­na spe­cial ame­na­ja­tă în Por­tul Turis­tic.

Miha­e­la Dubei-Marin, TvLitoral.ro, 2 oct.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply