Dragnea: Nu voi avea nicio ezitare de a duce la capăt toate angajamentele pe care le-am luat

0
220

AGERPRESPre­șe­din­te­le inte­ri­mar al PSD, Liviu Drag­nea, a decla­rat dumi­ni­că, după scru­ti­nul intern, că nu va avea nicio ezi­ta­re de a duce la capăt toa­te anga­ja­men­te­le lua­te.

liviu-dragnea-psd

Vreau să trans­mit un gând bun, un gând de pri­e­te­nie și res­pect pen­tru fie­ca­re mem­bru PSD care s‑a pre­zen­tat la vot astăzi (dumi­ni­că — n.r.), chiar dacă a fost o zi grea, o zi cu vre­me foar­te urâ­tă, dar au ară­tat tutu­ror, mi-au ară­tat și mie și tutu­ror celor­lalți colegi că pen­tru ei a fost impor­tan­tă aceas­tă acțiu­ne, au venit încre­ză­tori la acest vot, au venit să își expri­me spe­ran­ța într-un nou pro­iect poli­tic.

Vreau să le trans­mit ceva atât lor, cole­gi­lor mei de par­tid, pen­tru care le mul­țu­mesc, cât și celor care nu sunt mem­bri în par­tid și care cu câte­va excep­ții de câte­va zile își expri­mă sus­pi­ciu­nea față de acțiu­ni­le mele și ale par­ti­du­lui din peri­oa­da urmă­toa­re.

Vreau să îi asi­gur pe toți că nu voi avea nicio ezi­ta­re în a duce la capăt toa­te anga­ja­men­te­le pe care mi le-am luat în ulti­ma peri­oa­dă, toa­te acțiu­ni­le de care am pome­nit în ulti­ma peri­oa­dă chiar dacă s‑ar putea ca la un anu­mit moment une­le acțiuni să pro­du­că supă­ra­re sau chiar să poa­tă să fie dure­roa­se pen­tru unii din­tre noi”, a afir­mat Drag­nea.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. Luni, 12 oct.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply