Cu cât îi va plăti statul pe actori, muzicieni, soliști de operă, directori de teatre și muzee, bibliotecari

0
188

cucatiivaplatistatulpeactori

Acto­rii, artiș­tii lirici, bale­ri­nii, regi­zo­rii, diri­jo­rii sau con­cert-maeș­trii de la insti­tu­ții națio­na­le de spec­ta­co­le și con­cer­te vor putea fi înca­drați cu un sala­riu de bază de până la 7.018 lei, potri­vit pro­iec­tu­lui Legii sala­ri­ză­rii în sis­te­mul buge­tar, obți­nut de Profit.ro. Un bibli­o­te­car cu expe­rien­ță la Aca­de­mie va putea fi înca­drat cu 5.659 lei, iar un direc­tor de muzeu națio­nal avea un sala­riu de bază de până la 9.631 lei.

SALARIILE DIN TEATRE, OPERE, FILARMONICI

Pro­iec­tul de lege sta­bi­leș­te o sala­ri­za­re supe­ri­oa­ră pen­tru artiș­tii din insti­tu­ții de spec­ta­co­le sau con­cer­te națio­na­le sau de impor­tan­ță națio­na­lă, din insti­tu­ții de spec­ta­co­le la care spec­ta­co­le­le se des­fă­șoa­ră pre­pon­de­rent în lim­ba unei mino­ri­tăți, din cadrul  filar­mo­ni­ci­lor, din cadrul ope­re­lor, din cadrul tea­tre­lor liri­ce sau muzi­ca­le, din cadrul Coru­lui Națio­nal de Came­ră Madri­gal,  din cen­tre­le de cul­tu­ră națio­na­le, pre­cum și din insti­tu­ți­i­le de spec­ta­co­le și con­cer­te din sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Gene­ral al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 29.10.2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply