Sudul litoralului românesc, încălzit cu gaze bulgăreşti. Proiectul de la Mangalia, „un exemplu de colaborare perfectă”

0
308
receptia-finala-gaze-mangalia--
Sudul litoralului românesc, încălzit cu gaze bulgăreşti. Mangalia: Oraşul şi staţiunile, racordate integral.

Pri­mă­ria Man­ga­lia a orga­ni­zat vineri o con­fe­rinţă cu oca­zia rece­pţi­ei fina­le a lucră­ri­lor la pro­iec­tul de ali­men­ta­re cu gaze a muni­ci­pi­u­lui şi sta­ţiu­ni­lor turis­ti­ce afe­ren­te. La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat con­si­li­e­rii locali, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, secre­ta­rul de stat Mihai Albu­les­cu, sena­to­rul Nico­lae Moga, repre­zen­tan­tul fir­mei Mega­con­struct, cea care a rea­li­zat lucră­ri­le, Cătă­lin Ivan, ală­tu­ri de alţi invi­ta­ţi.

În urma fina­li­ză­rii aces­tui pro­iect, 7.000 de fami­lii vor bene­fi­cia de căl­du­ră şi apă cal­dă cu aju­to­rul gaze­lor în sis­tem cen­tra­li­zat, la care se ada­u­gă încă 8.000 de fami­lii la case, fără a mai pune la soco­tea­lă zeci­le de hote­luri şi res­ta­u­ran­te din sta­ţiuni.

Secre­ta­rul de stat de la minis­te­rul Ener­gi­ei, Mihai Albu­les­cu, a pre­ci­zat că la Man­ga­lia fun­cţio­nea­ză acum sin­gu­ra reţea din Româ­nia care se ali­men­tea­ză cu gaze natu­ra­le din altă ţară, res­pec­tiv Bul­ga­ria.

A fost un exem­plu de cola­bo­a­re per­fec­tă între insti­tu­ţii”, a decla­rat Albu­les­cu. „Au fost mai mul­te întâl­niri în Bul­ga­ria, la nivel de guvern, pre­cum şi cu cei de la Bul­gar Gaz, pen­tru a duce la bun sfârşit acest pro­iect. Acum, pros­pec­tăm şi res­tul judeţu­lui Con­stanţa pen­tru extin­de­rea reţe­lei. Din infor­ma­ţi­i­le noas­tre, preţul gaze­lor o să sca­dă în pri­ma jumă­ta­te a anu­lui vii­tor”, a mai spus secre­ta­rul de stat.

Cos­tu­ri­le redu­se repre­zin­tă prin­ci­pa­la rea­li­za­re a aces­tui pro­iect, după a exem­pli­fi­cat şi Dan Geor­ges­cu, direc­to­rul Gol­d­term: „Dacă în 2012 plă­team 17 mili­oa­ne de lei pen­tru căl­du­ră şi apă cal­dă, acum plătim doar 7 mili­oa­ne lei, după racor­da­rea la gaze”.

Potri­vit repre­zen­tan­tu­lui Mega­con­struct, Cătă­lin Ivan, în pre­zent se fur­ni­zea­ză deja gaze şi în comu­na 23 August, iar săp­tămâ­na vii­toa­re încep lucră­ri­le şi pen­tru reţea­ua din Cos­ti­neşti, care ar tre­bui fina­li­za­te până în toam­na anu­lui vii­tor. „Pro­iec­tul de la Man­ga­lia a fost un model ide­al de cola­bo­ra­re, cu minis­te­re, pri­mă­rie, Amba­sa­da din Bul­ga­ria, genul de cola­bo­ra­re care, din păca­te, nu prea se mai întâm­plă”, a mai spus Ivan.

Şi sena­to­rul Nico­lae Moga a vor­bit în ter­meni lau­da­tivi des­pre pro­iect: „Toţi ne adu­cem amin­te că, în urmă cu câţi­va ani, Man­ga­lia se afla într‑o situ­a­ţie deplo­ra­bi­lă, fără încă­l­zi­re pe timp de iar­nă şi cu dato­rii imen­se. Iată că acest pro­iect s‑a rea­li­zat, chiar dacă mul­tă lume n‑a cre­zut în el. Acum îmi doresc ca în Dobro­gea să fie con­duc­te magis­tra­le, din care să se racor­de­ze toa­te loca­li­tă­ţi­le. Exis­tă deja un pro­iect Transgaz, care lea­gă Negru Vodă de Techir­ghi­ol, pre­cum şi per­spec­ti­va ca, prin Tuz­la, să se pre­ia gaze­le din Marea Nea­gră”.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI. 21.09.2015.


Man­ga­lia News, 09.10.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply