Președintele ANAT, Aurelian Marin: „Am asistat la o relansare a staţiunilor sudice, dar este mare nevoie de agrement”

0
101
https://www.mangalianews.ro/

Aurelian-Marin

În urmă cu câte­va zile s‑a desfă­şu­rat în sta­ţiu­nea Venus, Bur­sa de Turism, pri­lej cu care s‑a tras linie după înche­ie­rea sezo­nu­lui esti­val 2015. La uni­son, hote­li­e­rii au decla­rat că vara ce toc­mai a tre­cut a fost pro­fi­ta­bi­lă, numă­rul turi­ş­ti­lor români fiind mai mare cu 20%, iar cel al stră­i­ni­lor cu 15% com­pa­ra­tiv cu sezo­nul 2014.

Des­pre modul cum s‑a desfă­şu­rat sezo­nul 2015, ne spu­ne mai mul­te șeful ANAT, Aure­li­an Marin, în urmă­to­rul inter­viu:

  • De ce cre­deţi că sezo­nul a fost atât de bun?
  • Con­si­der că am asis­tat la o relan­sa­re a lito­ra­lu­lui sudic în aceas­tă vară. Acest lucru s‑a dato­rat inves­ti­ţi­i­lor mari care s‑au făcut în une­le sta­ţiuni, cele mai mul­te în Venus, unde exis­tă mul­te hote­luri de 4 şi 5 ste­le, redu­ce­rii TVA la 9 % şi inclu­de­rea sis­te­mu­lui all inclu­si­ve în tot mai mul­te uni­tă­ţi de caza­re. Din punc­tul de vede­re al agenţi­i­lor de turism, s‑a remar­cat, tot în sud, că au venit cu 10% mai mulţi turi­şti prin inter­me­di­ul aces­to­ra.
  • Ce urmea­ză anul vii­tor?
  • Avem aştep­tări mari de la vara vii­toa­re şi mă refer la o diver­si­fi­ca­re a ser­vi­ci­i­lor şi ofer­te­lor. Vor intra alte hote­luri în reno­va­re, urmând să pri­meas­că ste­le în plus după spo­ri­rea con­for­tu­lui. Sta­ţiu­nea Venus este un exem­plu bun, s‑a ridi­cat foar­te mult într-un timp foar­te scurt. Din păca­te, zona Nept­un-Olimp nu mai este la fel de atrac­ti­vă ca odi­ni­oa­ră când era emble­ma­ti­că, mul­te hote­luri au rămas în urmă, alte­le au fost aban­do­na­te.
  • Ce lip­seş­te în sta­ţiu­ni­le sudi­ce?
  • Lip­seş­te agre­men­tul. Pe lân­gă par­cul de aven­tu­ră din Nept­un, tea­tre­le de vară şi spor­tu­ri­le nau­ti­ce nu exis­tă alte posi­bi­li­tă­ţi de dis­tra­cţie. Sta­ţiu­ni­le au nevo­ie de un Aqua Parc, aşa cum s‑a des­chis la Efo­rie şi care s‑a bucu­rat de suc­ces. Mai tre­bu­ie exploa­ta­te ieşi­ri­le cu bar­ca din Por­tu­ri­le Lima­nu şi Man­ga­lia care ara­tă foar­te bine. Nu în ulti­mul rând, tre­bu­ie pro­mo­va­tă mai mult Her­ghe­lia Man­ga­lia.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea in editiadesud.ro. 21.09.2015.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele