Pregătiri pentru potenţiali refugiaţi în trei localități din Constanța

0
88
Booking.com
refugiati_la_mare-mangalia
Mangalia se pregăteşte să primească în jur de 500 de refugiaţi, care ar putea ajunge la noi din Turcia. Ministerul de Interne le-a cerut edililor din zonă să identifice trei locuri în care să fie amplasate taberele. Una ar putea fi ridicată în staţiunea Venus. (…)

Vasi­le Olan, con­si­li­er local al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia: „Iden­ti­fi­ca­rea unor spa­ţii pen­tru ampla­sa­rea de cor­turi pen­tru un număr de 500 de potenţi­ali imi­granţi şi care să asi­gu­re con­di­ţii mini­me de igie­nă, sur­se de apă.”

Este mesa­jul ofi­ci­al care a ajuns la Pri­mă­ria Man­ga­lia de la Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne. Iar docu­men­tul a împă­rţit ora­şul în două: cei care n-au nimic împo­tri­va ampla­să­rii tabe­re­lor de refu­gi­a­ţi în zona ora­şu­lui, aflat aproa­pe de gra­ni­ţa cu Bul­ga­ria şi cei care nici nu vor să audă de ele.

Vasi­le Olan, con­si­li­er local: „Sun­tem ală­tu­ri de oame­nii care au pro­ble­me pen­tru că până îna­in­te de 89 şi noi am tre­cut prin situ­a­ţii d-astea, sigur, nu cu gloa­ta cum sunt ei acum.”

Paul Folea­nu, con­si­ler local: „Şi 50 de per­soa­ne care ar umbla pe pla­jă prin­tre turi­şti şi evi­dent că nu cred că i-ar aju­ta la ceva, le-ar soli­ci­ta bani… na, n-ar fi o situ­a­ţie deloc con­for­ta­bi­lă.”

Şeful cul­tu­lui musul­man în Româ­nia spu­ne că, deo­cam­da­tă, nu s-a dis­cu­tat nimic des­pre găz­du­i­rea unor refu­gi­a­ţi în comu­ni­ta­tea lor. Dar e con­vins că inte­gra­rea lor ar fi uşoa­ră.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 26.09.2015.

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele